Ua Neej Xam Pom Lwm Tus – 12/4/2024

582

 

 

2 Kevcai 26:12-15

Nqe cim:

“Nej hais rau tus TSWV hais tias, ‘Kuv tej qoobloo tsis tshuav ib feem kaum uas yog koj tug nyob hauv kuv tsev lawm; kuv twb muab tagnrho rau cov Levis, cov neeg txawv tebchaws, cov menyuam ntsuag thiab tej pojntsuam raws li tej lus uas koj hais kom kuv ua lawm. Kuv nco ntsoov ua raws li koj tej kevcai uas qhia txog ib feem kaum txhua nqe huv tibsi tsis tso ib nqes tseg li” (2 Kevcai 26:13).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       3 lub xyoos twg, cov Yixalayees muab ib feem kaum ntawm txhua yam ua sau tau los pub rau leejtwg?

–       Tes haujlwm no muaj lub ntsiab li cas?

–       Vajtswv xav kom peb ua neej muaj lub siab li cas rau sawvdaws?

Kevcai ib feem kaum hauv lub xyoos tim peb rov hais txog ib zaug ntxiv nyob hauv 2 Kevcai 14:28-29 qhia hais tias yog kevcai tseemceeb. Cia kom txhawb tau Vajtswv haiv neeg  muaj lub siab pub mus zoo dua tau txais yuav, Vajtswv qhia cov Yixalayees 3 lub xyoos twg muab ib zaug feem kaum ntawm txhua yam uas lawv sau tau hauv xyoos ntawd coj mus pub rau cov Levis, cov neeg txawv tebchaws, cov menyuam ntsuag thiab tej pojntsuam. Hauv Vajtswv kev npaj rau cov neeg txomnyem, lawv yuav tau txais ib feem kaum ntawm txhua yam uas cov neeg npluanuj sau tau los hauv 3 xyoos muaj ib zaug.

Tus Tswv txoj kevcai no pab tau cov Yixalayees muaj sijhawm muab tej qoob loo uas lawv khwv tau faib rau cov kwvtij uas ntsib txomnyem, tsis hais tus Tswv haivneeg lossis lwm haivneeg huv tibsi. Ua tes haujlwm muab yam muaj los sib faib no tsis yog lub nra hnyav tiamsis yog zoo sijhawm rau lawv qhia tshwm kev zoo siab rau tej koob hmoov uas Vajtswv pub thiab pab tau Vajtswv haivneeg qhib siab davfo mus pab cov neeg txomnyem uas nyob hauv lawv lub tebchaws. Dhau tej no Vajtswv haivneeg nyob koom tau ua pab pawg thiab ua neej paub xam pom lwm tus. Vajtswv txoj kevcai kuj qhia tus cwjpwm uas muab pub yuavtsum ua los ntawm lub siab fwm Vajtswv, zoo siab thiab siab dawbhuv (nqe 13-15) los txhawb nqa Vajtswv tus uas pub txhua yam thiab yog lub hauvpaus koob hmoov uas lawv tau txais, tsis yog los ntawm lawv lub dag zog kev txawjntse ua tau kom lawv thiaj paub muab fij rau Vajtswv, qhia tshwm lub siab davfo kev hlub los ntawm Vajtswv pub rau tibneeg txhua tus.

Ua neej faib tej uas yus muaj los ntawm lub siab davfo pab tau peb ua neej tsis yog nrhiav rau yus xwb, tiamsis paub faib rau cov kwvtij nyob ib ncig ntawm yus hauv lawv kev cheemtsum. Peb yuavtsum zeem paub hais tias, txhua yam uas Vajtswv pub rau peb tsis yog coj los siv raws li siab nyiam thiab muab khaws tseg cia los ntawm lub siab hlob, tiamsis yog yuav tsum muab faib rau txhua tus uas ntsib kev txomnyem. Tsis yog tsuas pub cov ntseeg xwb tiamsis tagnrho tej neeg uas nyob ib ncig ntawm peb huv tib si. Vajtswv tsis xav kom peb tsuas yog mus pehawm Vajtswv raws li tej komtswj tom tuamtsev xwb, tiamsis peb yuavtsum tau pehawm Vajtswv los ntawm peb txoj kev ua neej siab zoo, muaj lub siab xam pom txog cov neeg txomnyem thiab pub yam uas peb muaj rau tej neeg txomnyem.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv, thov pab nyuam yaus paub muab yam uas nyuam yaus muaj faib rau cov uas ntsib kev txomnyem, ua li ntawd yog sijhawm zoo rau nyuam yaus qhia tshwm lub siab dawb siab zoo thiab Vajtswv lub siab hlub tshua rau txhua tus. Nyuam yaus tuav Cawmseej Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov tshua,

Peb puas xam pom lwm tus thiab paub pab cov neeg uas txomnyem nyob hauv Pawg Ntseeg thiab nyob ib ncig ntawm peb?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Mathais 6

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐồng Nai: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Lần II Năm 2024
Bài tiếp theoThâo Bi Uêñ Mĭn Hdơ̆ng Găp – 12/4/2024