Ua Neej Hauv Kev Coglus – 13/4/2024

1715

 

 

2 Kevcai 26:16-19

Nqe cim:

“Hnub no nej twb lees yuav tus TSWV ua nej tus Vajtswv lawm; nej coglus hais tias nej yuav mloog nws lus, coj raws li nws tej kevcai txhua nqe, thiab ua raws li tej uas nws hais txhua lo huv tibsi” (2 Kevcai 26:17).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Lolus “hnub no” tshwm peb zaus hauv ntu Vajluskub no yog xav hais txog qhov tseemceeb dab tsi?

–       Vajtswv haivneeg yuavtsum ua dab tsi kom thiaj tau txais tej koob hmoov uas Nws coglus yuav pub?

–       Peb yuavtsum ua neej li cas kom tsimnyog yog Vajtswv menyuam?

 

Tshooj 26 hais xaus tej lus cogtseg ntawm cov Yixalayees thiab Vajtswv kev sib coglus. Qhov uas tshwjxeeb yog lolus “hnub no” hais mus hais los 3 zaus. “Hnub no” tim ib yog hais txog ntu sijhawm uas Vajtswv haivneeg nyob nram roob Xinais lawv tau los nyob ua ke mloog tej lus uas Vajtswv hais “Hnub no tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv hais” yog hais txog lub neej tshiab thiab tej feem xyuam uas Vajtswv haivneeg yuavtsum tau ua rau Nws thaum uas lawv mus txog hauv lub tebchaws coglus. Ntawd yog “…kom nej ua raws li nws tej kevcai txhua nqe huv tibsi; nej cia li muab siab npuab thiab ua raws li ntawd kom kawg siab kawg ntsws” (nqe 16). Lolus “Hnub no” tim ob yog lolus pom zoo txiav txim siab ntxiv ntawm Vajtswv haivneeg “…yuav mloog nws lus, coj raws li nws tej kevcai txhua nqe, thiab ua raws li tej uas nws hais txhua lo huv tibsi.” (nqe 17). Thiab lolus “hnub no” tim peb yog Vajtswv lolus pom zoo coglus yuav foom koob hmoov tshwjxeeb rau Vajtswv haivneeg. Tus Tswv coglus haivneeg Yixalayees yog Nws ib leeg haivneeg thiab yog ib haivneeg dawbhuv rau tus Tswv. Tsis tas li ntawd tus Tswv yuav ua rau Nws haivneeg yog ib haivneeg tseemceeb, tau qhuas thiab tau hwm heev dua li txhua haivneeg uas Nws tsim los (nqe 18-19).

Ntu Vajluskub no tshwjxeeb kuj hais meej txog feem xyuam ntawm Vajtswv haivneeg yuavtsum tau ua rau hauv kev coglus lawm. Koob hmoov yuavtsum mus ua ke nrog feem xyuam. Tau los ua ib haiv neeg dawbhuv tshwjxeeb rau tus Tswv ces qhov tseemceeb uas lawv yuavtsum nco ua yog “…yuav mloog nws lus, coj raws li nws tej kevcai txhua nqe”. Ntawd yog qhov uas ua kom lawv tau txais tej koob hmoov hauv Vajtswv thiab Nws haivneeg kev sib coglus lawm. Lolus “Hnub no” yog lub sijhawm tamsim no. Qhov uas coj raws li tus Tswv tej lus kawg siab kawg ntsws, tsis yog tes haujlwm ua qee zaus rau lub neej dhau los xwb tiamsis yog tes haujlwm uas “hnub no” yuavtsum ua thiab yuav ua mus tas sim neej hauv kev nrog tus Tswv mus.

Ib yam li ntawd, txoj kev coglus hauv Vajtswv thiab cov ntseeg, Vajtswv yog peb tus Tswv thiab peb yog Nws haivneeg uas Nws hlub. Vajtswv yog peb Leej Txiv saum ntuj Nws yuav nrog nraim, pov puag, tiv thaiv thiab foom koob hmoov rau peb cov uas yog Nws cov menyuam. Hauv feem xyuam ntawm ib tus menyuam, peb yuavtsum mloog Leej Txiv lus, coj raws li Nws tej kevcai, thiab taug Nws txoj kev. Yog xav kom tau ua Vajtswv menyuam tiamsis tsis xav kom yus muaj ib feem xyuam dab tsis rau Nws ces tsis txhob nrog tus Tswv mus. Coob tus los cuag Vajtswv yog los thov yam ub yam no thiab kev kaj siab li lwm tus mus thov lawv tej vajtswv thiab xwb. Yog li ntawd, peb yuavtsum zeem paub tias Vajtswv yog tus Tswv hauv peb lub neej thiab peb yog Nws haivneeg.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv, nyuam yaus ua Koj tsaug uas tau cawm nyuam yaus los ua Koj li menyuam,thiab pub tej koob hmoov uas zoo kawg nkaus rau nyuam yaus. Thov qhia nyuam yaus coj raws Koj tej lus thiab taug Koj txoj kev mus tas sim neej. Nyuam yaus tuav Cawmseej Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

 

Ib tsoom mloog txhua tus,

Peb puas ua neej raws tej lus cogtseg nrog tus Tswv lawm?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Mathais 7

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBình Thuận: Huấn Luyện Giáo Viên Thiếu Nhi Cho Thánh Kinh Mùa Hè 2024
Bài tiếp theoHdĭp Hlăm Klei Bi Mguôp – 13/4/2024