Hdĭp Hlăm Klei Bi Mguôp – 13/4/2024

2600

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 26:16-19

Êlan kliăng:“Hruê anei diih hưn leh kơ Yêhôwa jing Aê Diê diih, leh anăn diih čiăng êbat hlăm êlan Ñu, leh anăn djă pioh klei bhiăn Ñu, klei Ñu mtă, leh anăn klei Ñu mtrŭn, leh anăn gưt asăp Ñu” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 26:17).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Pruê̆ blŭ “hruê anei” mñă tlâo blư̆ hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ anei čiăng lŏ mñă kơ ya klei yuôm? Ya klei phung ƀuôn sang Aê Diê srăng ngă čiăng dưi mă tŭ klei jăk jĭn Aê Diê ƀuăn leh? Si ngă drei srăng hdĭp čiăng năng hŏng klei jing anak Aê Diê?

Kdrêč 26 bi ruê̆ hŏng klei phung Israel ƀuăn rơ̆ng hlăm klei bi mguôp plah wah Aê Diê hŏng phung ƀuôn sang Ñu. Klei brei mđing tinei jing pruê̆ blŭ “hruê anei” mñă tlâo blư̆. “Hruê anei” tal sa jing klei lŏ bi hdơr kơ ênuk phung Israel dôk ti čư̆ Sinai, digơ̆ bi kƀĭn čiăng hmư̆ klei “Yêhôwa Aê Diê” mtă kơ klei hdĭp mrâo leh anăn bruă klam phung ƀuôn sang Aê Diê srăng ngă hŏng Aê Diê tơdah mŭt dôk hlăm Čar Aê Diê Ƀuăn. Klei mtă anăn jing “…brei diih gưt klei bhiăn leh anăn klei mtrŭn anei; snăn brei diih ngă tui hlue klei anăn hŏng jih ai tiê leh anăn hŏng jih mngăt diih” (êlan 16). Pruê̆ blŭ “hruê anei” tal dua jing klei phung ƀuôn sang Aê Diê hưn bi klă kơ diñu srăng  “…êbat hlăm êlan Ñu, leh anăn djă pioh klei bhiăn Ñu, klei Ñu mtă, leh anăn klei Ñu mtrŭn, leh anăn gưt asăp Ñu” (êlan 17). Leh anăn pruê̆ blŭ “hruê anei” tal tlâo jing klei Aê Diê bi klă leh anăn ƀuăn srăng brei klei jăk jĭn yuôm bhăn kơ phung ƀuôn sang Ñu. Yêhôwa ƀuăn yap phung Israel jing sa phung ƀuôn sang pioh kơ Ñu pô, sa phung găp djuê doh jăk pioh kơ Ñu. Amâo djŏ knŏng dŭm anăn ôh, Aê Diê srăng mjing phung ƀuôn sang Ñu jing sa phung găp djuê mâo klei bi mni, klei hing ang leh anăn mâo klei mpŭ hĭn kơ jih jang găp djuê mkăn Ñu hrih leh (êlan 18-19).

Boh nik nak trăn Klei Aê Diê Blŭ anei čiăng kñăm kơ bruă klam phung ƀuôn sang Aê Diê hlăm klei bi mguôp. Klei jăk Aê Diê brei mdê nao mbĭt hŏng bruă klam. Mă tŭ klei dưi jing sa găp djuê doh jăk, sa phung ƀuôn sang pioh kơ Aê Diê pô snăn klei yuôm brei phung ƀuôn sang Aê Diê hdơr jing “djă pioh jih klei Ñu mtă.” Anăn jing klei čoh čuăn čiăng kơ diñu dưi mă tŭ klei jăk jĭn Aê Diê ƀuăn brei hlăm klei bi mguôp hŏng Ñu. “Hruê anei” čiăng lač kơ ară anei hin. Klei ngă tui hlue klei Aê Diê mtă hŏng jih ai tiê, hŏng jih mngăt amâo djŏ bruă ngă knŏng sa dua blư̆ hlăm ênuk leh êgao ôh, ƀiădah jing bruă srăng ngă “hruê anei” leh anăn jih hruê drei dôk hdĭp hlăm klei tui hlue Khua Yang.

Hlăm klei bi mguôp plah wah Khua Yang hŏng phung đăo kơ Ñu, Ñu jing Khua Yang drei, leh anăn drei jing phung ƀuôn sang Ñu khăp êdimi. Aê Diê jing Ama drei hlăm adiê srăng dôk mbĭt kăp kiă kriê, răng mgang leh anăn brei klei jăk jĭn kơ phung ƀuôn sang Ñu. Bruă kơ sa čô anak, brei drei djă pioh leh anăn gưt kơ klei Ama mtă, êbat nanao hlăm êlan Ama drei. Đăm mâo pô tui hlue Khua Yang knŏng čiăng mâo klei dưi jing anak Aê Diê ƀiădah hngah kơ bruă klam hŏng Ñu. Mâo lu mnuih hriê kơ Khua Yang knŏng čiăng akâo klei mbhă myun leh anăn klei êđăp ênang msĕ si klei lu mnuih ngă hŏng yang diñu mơh. Brei drei hdĭp hŏng klei thâo săng snei, Aê Diê jing Khua kơ klei hdĭp drei leh anăn drei jing phung ƀuôn sang Ñu.

Si ngă drei dôk hdĭp djŏ hŏng klei mtă hlăm klei bi mguôp hŏng Khua Yang mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni kơ Ih bi mtlaih kâo leh, brei kâo dưi jing anak Ih, brei kơ kâo djăp mta klei jăk jĭn myang. Bi hriăm kâo djă pioh Klei Ih Blŭ leh anăn êbat hlăm êlan Ih jih hruê kâo dôk hdĭp. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Mathiơ 7

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Neej Hauv Kev Coglus – 13/4/2024
Bài tiếp theoSống Trong Giao Ước – 13/4/2024