Ua Kom Muaj Kev Sib Koom – Feem 2 – 8/6/2022

752

 

 

Filipis 2:3-4

Nqe cim:

“Nej tsis txhob xav txog nej xwb, tiamsis nej yuav tsum xav txog lwm tus thiab” (nqe 4).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–  Cia kom muaj kev sib koom, Timthawj Paulus muaj lus qhia licas?

  Vim licas sib koom yog qhov tseemceeb ntawm txojkev sib raug zoo?

  Koj twb ua qhov kev koom siab no zoo licas lawm?

Hais txog seem uas zoo, cia kom txhim tsa tau txojkev koom siab, txhua tus tibneeg “yuav tsum txo hwjchim”. Lub sijhawm thaum ntawd, cov lus “poob qis, cia rau luag, ceev txuag qhov ncauj” tsuas yog siv rau cov neeg ua qhev muaj lub ntsiab yog saib tsis taus. Luag nrhiav tsis pom lo lus “txo hwjchim” nyob hauv cov neeg Kilis tej ntaub ntawv, tsuas yog nrhiav pom nyob phau Vajluskub ua ntej tiam neeg tim ob xwb. Yog li ntawd, muaj cuab kav hais tau hais tias hauvpaus lo lus “txo hwjchim” yog los ntawm phau Vajluskub Tshiab los, qhia paub qhov kev zoo tsis khavtheeb ntawm tus ntseeg Yexus.

Timthawj Paulus qhia paub tus neeg txo hwjchim yog “ib tug tsis txhob khav hais tias ib tug zoo dua ib tug”, txhais tau hais tias muab lwm tus saib “zoo dua” yus tus kheej. Peb pheej khavtheeb thiab xwbtim dag tus kheej hais tias yus yog tus zoo tiamsis thaum ib tug neeg hais tseeb txog yus thiab sawv ntawm tus Tswv txoj koob hmoov pub dawb, yuav zeem paub hais tias yus yog tus neeg phem kawg nkaus thiab tsis xav ntsia. Zeem paub qhov tsis zoo, kev txhaum hauv yus tus kheej yus thiaj tsis ua neeg khavtheeb, saib yus zoo dua lwm tus. Dua li ntawd, “ib tug tsis txhob khav hais tias ib tug zoo dua ib tug” yog saib lwm tus “tseemceeb dua” yus, muab lwm tus qhov kev cheemtsum saib tseemceeb thiab ua rau luag ua ntej yus li. Vajtswv Txojlus qhia hais tias txo hwjchim yog yam tseemceeb hauv txojkev sib raug zoo (I.Petus 5:5; Loos 12:16). Yuav koom siab tsis tau yog hais tias tsis muaj kev txo hwjchim.

Lo lus ntuas txuas ntxiv yog “Nej tsis txhob xav txog nej xwb, tiamsis nej yuav tsum xav txog lwm tus thiab”. Txhais ze lub ntsiab hauvpaus lus mas yog “tsis txhob TSUAS xav txog qhov zoo rau yus xwb”. Ua zoo rau yus tus kheej tsis txhaum vim tus neeg tsis paub hlub thiab ua zoo rau yus tus kheej kuj tsis paub hlub thiab ua zoo rau lwm tus kom yog cai. Tus cwjpwm cheemtsum zam kom dhau ntawm no yog “tsis txhob” muab yus tus kheej thiab yam muaj nqis rau yus saib tseemceeb dua qhov uas “xav txog”  lwm tus. Yuav muaj teebmeem tshwmsim nyob hauv Pawg Ntseeg thaum ntau leej nrhiav, saib yus lub meejmom tseemceeb dua. Ua tib zoo ceevfaj vim lo lus “nej lossis yus” yoojyim zais nraim nkoos hauv lub neej ntseeg: yus lub Pawg Ntseeg, yus pab hu nkauj,… Tsis yog li ntawd xwb, muab lwm tus qhov kev cheemtsum saib tseemceeb yog peb lub luag haujlwm (Mathais 14:15-16). Puas muaj ib zaug twg peb tig los nug hais tias tus Tswv pub rau peb muaj sijhawm kawm, muaj kev txawj ntse, muaj nyiaj txiag, muaj meejmom ua dabtsi? Puas yog cia yus siv xwb? Tsis yog! Txawv li ntiajteb, tus Tswv pub rau peb muaj ntau yam zoo kom peb ua haujlwm rau Nws thiab ua pab rau yus cov kwvtij ntau dua, zoo dua, thiab tseemceeb dua. Qhov no thiaj yog tus lw ua neej muaj kev koom siab nyob hauv Pawg Ntseeg.

Koj puas muab lwm tus qhov kev cheemtsum saib muaj nqis dua koj qhov kev cheemtsum thiab?

Thov Vajtswv,

Vajtswv, thov Koj pab kom nyuam yaus paub ua neej muaj kev hlub thiab niaj hnub siv tej peevxwm thiab sijhawm uas Koj pub mus pab, faib, thiab txhim tsa nyuam yaus cov kwvtij ntseeg. Amees.

 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Phau Ntawv Nkauj 64:1-65:13

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBài 136: Sách Ca Thương – Dầu Sao Chúa Vẫn Yêu
Bài tiếp theoNgă Bruă Klei Jing Sa Hlăm Krist – Kdrêč 2 – 8/6/2022