Txhob Ntshaw Nyiaj Txiag – 7/8/2023

4581

 

 

1 Timautes 6:6-10

Nqe cim:

“Yog koj ntshaw nyiaj txiag, ces koj yuav tsis muaj kev txaus siab tas koj simneej li; yog koj ntshaw kom koj npluanuj, koj yuav tsis tau tej uas koj ntshaw ntawd. Tej ntawd yeej tsis muaj qabhau li.” (Tej Lus Qhia 5:10).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–  Timthawj Paulus ntuas Timautes li cas ntsigtxog nyiaj txiag?

–  Nuj nqis ntawm txoj kev ntshaw nyiaj yog dabtsi?

–  Vajtswv cov menyuam yuavtsum ua li cas rau nyiaj txiag?

Txhua tus tibneeg uas nyob hauv lub ntiajteb no pheej ntshaw nyiaj txiag, ua rau lawv qhovmuag plag thiab yuam kev mus ua ntau yam kev txhaum. Thaum ub los txog nimno tibneeg lub siab ntshaw nyiaj tsis muaj hnub yuav txiav tau tu nyob hauv lub ntiajteb no. Yog li ntawd, thaum sau ntawv rau Xibhwb Timautes, Timthawj Paulus thiaj nco ntsoov hais txog qhov teebmeem ntawm nyiaj txiag. Qhib thawj, Timthawj Paulus hais tias: “Tseeb tiag, tus ntseeg uas txaus siab rau tej uas nws muaj lawm thiaj yog tus npluanuj tiag” (nqe 6). Tus uas muab siab rau ntseeg thiab txaus siab rau tej uas nws muaj, mas yuav tau txais yam uas muaj nqis ntawm sab ntsujplig, vim lawv tsis txhawj txog hais tias yuav ua li cas thiaj muaj nyiaj thiab qhov txhia chaw kom ntau. Ua neej txaus siab rau yam yus muaj yog qhov tshuaj kho tau tus mob uas ntshaw yam ub yam no. Timthawj Paulus qhia hais tias, peb yug los tes dawb tes npliag, txawm yog yuav siv zog tas simneej, khwv txhua yam tseg cia los, thaum peb tuag peb yuav nqa tsis tau ib yam dabtsi mus. Vim li ntawd, Vajtswv pub txaus rau peb kev cheemtsum txhua hnub lawm ces peb cia li txaus siab xwb (nqe 7-8). Ua neej txaus siab rau yam uas Vajtswv pub, peb yuav tsis siv zog nrhiav yam uas peb ntshaw thiaj tsis poob rau txoj kev dag ntxias.

Timthawj Paulus kuj ntuas hais tias, txoj kev ntshaw yog lub vojhlua uas cuab rawv txhua tus uas ntshaw nyiaj thiab ntshaw npluanuj, lawv yuav poob rau txoj kev txomnyem thiab kev ploj kev tuag (nqe 9). Nyiaj txiag yog yam uas siv pab rau lub neej, tsis yog yam phem, tsuas yog lub siab “ntshaw nyiaj” thiaj li phem xwb, vim ntawd yog “ncauj ke mus ua txhua yam phem” (nqe 10). Ntau tus vim ntshaw nyiaj, lawv nrhiav txhua txoj haukev nrhiav nyiaj kom tau ntau, tso kev ntseeg tseg (Malakaus 10:23-25). Tswv Yexus qhia tseg hais tias yeej tsis muaj leejtwg yuav hlub Vajtswv thiab hlub nyiaj txiag tib txhij tau (Mathais 6:24-25). Vajntxwv Xalumoos kuj qhia hais tias, tus ua ntshaw nyiaj yeej tsis muaj hnub yuav txaus siab rau nws tej nyiaj, nws ntshaw tas, ntshaw ntxiv thiab mus txog thaum kawg txhua yam puavleej tsis muaj qabhau li (Tej Lus Qhia 5:10).

Peb siv nyiaj txiag los pab lub neej, qhov ntawd tsis muaj dabtsi txhaum, tiamsis yog cia nyiaj txiag txib peb, lossis kav peb, yuav ua rau poob rau qhov txaus ntshai thiab ntsib kev puastsuaj. Peb cov uas ntseeg Yexus yuavtsum nco ntsoov hais tias nyiaj txiag thiab tej qhov txhia chaw yog yam uas Vajtswv muab cob rau peb ua tus saib xyuas, yog yam cuab yeej uas peb cheemtsum thiab yuav ua rau Vajtswv tau koob meej. Peb yuavtsum saib xyuas tej nyiaj txiag raws li Vajluskub qhia, los ntawm siv nyiaj txiag ua kom Vajtswv tau koob meej. Yuavtsum nco ntsoov hais tias ,peb tsuas yog  tus tub qhe ua saib xyuas rau tus Tswv xwb, tsis txhob cia peb ib leejtwg qaug rau nyiaj txiag thiab khaws nyiaj txiag tseg cia rau yus. Cia li txaus siab thiab ua zoo siv nyiaj txiag kom yog cai, peb thiaj yuav npluanuj rau ntawm sab ntsujplig.

Thov Vajtswv

Vajtswv, thov Koj ntuas nyuam yaus nco ntsoov hais tias txoj kev ntshaw nyiaj txiag yog ncauj ke mus ua ntau yam kev phem. Thov pab nyuam yaus paub txaus siab rau yam uas Koj pub thiab ua tes haujlwm saib xyuas Koj tej qhov txhia chaw kom zoo ntawm Koj lub xubntiag. Amees!

Koj tabtom cia nyiaj txiag ua koj tus tswv lossis yog koj tus tub qhe? Yuav ua cas thiaj ceevfaj tau “ lub siab ntshaw nyiaj txiag”?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yauhas 16:5-33

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNgười Quản Gia Khôn Lanh – 6/8/2023
Bài tiếp theoĐăm Khăp Kơ Prăk Ôh – 7/8/2023