Txhob Hlub Ntiajteb – 2/7/2024

433

 

 

1Yauhas 2:15-17 

Nqe cim:

“Nej tsis txhob hlub lub ntiajteb lossis cia siab rau ib yam dabtsi uas nyob hauv lub ntiajteb. Yog nej hlub lub ntiajteb lawm, nej yeej yuav tsis hlub Leej Txiv tus uas hlub nej” (1Yauhas 2:15)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Dab Ntxwgnyoog dag ntxias tibneeg ua txhaum los ntawm dab tsi?

–       Ua li cas peb thiaj yuav hla dhau tej kev dag ntxias hauv kev ua neej?

Lolus “ntiajteb” muaj ntau lub ntsiab sib txawv nyob hauv raws li ntu Vajluskub saud. Ib txwm sawvdaws totaub lub ntiajteb ces yog hais txog lub ntiajteb uas Vajtswv tsim (Ntawv Nkauj 90:2) tsis hais qhov muag ntsia pom thiab tsis pom thiab tibneeg (Yauhas 3:16). Tiamsis hauv ntu Vajluskub no, lub ntiajteb yog hais txog tej ntsujplig phem uas dab Ntxwgnyoog tabtom siv los tawmtsam Vajtswv thiab cov ntseeg Vajtswv (Efexus 2:1-2).

Dab Ntxwgnyoog dag ntxias tibneeg ua txhaum los ntawm 3 yam: Tim 1, kev ntshaw ntawm sab nqaij tawv. Dab Ntxwgnyoog siv Pautifas tus pojniam los dag ntxias Yauxej kom ua txhaum kev nkauj kev nraug, tiamsis vim Yauxej paub ntshai Vajtswv nws thiaj hla dhau txoj kev dag ntxias ntawm kev ntshaw sab nqaij tawv (Chivkeeb 39:1-12). Tim 2, kev ntshaw ntawm qhovmuag pom, ua rau yus lub siab nqhis, ntshaw ua yam phem. Vajntxwv Daviv ua txhaum kev nkauj kev nraug vim yog saib pom Npasenpas uas yog Uliyas tus pojniam tabtom da dej (2Xamuyees 11:2-5). Dab Ntxwgnyoog coj Tswv Yexus mus saum roob uas siab tshaj plaws thiab nws muab txhua lub tebchaws, nrog tej kev vammeej hauv lub ntiajteb no rau Tswv Yexus saib thiab dag ntxias kom Tswv Yexus pehawm nws. Tiamsis Tswv Yexus hla dhau kev dag ntxias los ntawm qhov uas siv Vajtswv Txojlus. Tim 3, kev khavtheeb, dab Ntxwgnyoog ua kom peb muaj lub siab khavtheeb, saib yus muaj nqis dua lwm tus los ntawm txhua yam yus muaj xws li kev npluanuj, kawm ntawv siab, muaj meej mom hauv lub tebchaws, ua rau yus saib tsis taus lwm tus thiab tsis vamkhom Vajtswv. Zoo ib yam li vajntxwv Nenpukajnexales khav txog lub nroog Npanpiloos zoo nkauj thiab ruaj khov uas yog nws txhais tes puab los. Yog li ntawd Vajtswv thiaj li rau txim rau Nenpukajnexales ua rau nws vwm ib ntu sijhawm (Daniyees 4:29-34). Tiamsis Daniyees nws yeej ua li nws ib txwm ua yog ib hnub twg thov Vajtswv peb zaug, txawm yog yuav raug them nqis siab los nws yeej ua nws li ntawd tsis hloov (Daniyees 6:6-10).

“Ntiajteb” raws li lub ntsiab tsis zoo mas yog hais txog “dab Ntxwgnyoog twb kav cov neeg uas nyob hauv ntiajteb no lawm” (1 Yauhas 5:19). Vim li ntawd, Yakaunpaus thiaj ceebtoom rau peb hais tias “… tus uas ua li neeg ntiajteb ua, yog nws txhob txwm ua yeebncuab rau Vajtswv” (Yakaunpaus 4:4). Tswv Yexus kuj hais meej hais tias “…Nimno twb txog lub sijhawm uas txiav txim rau neeg ntiajteb lawm; nimno luag twb yuav muab tus uas kav lub ntiajteb no ntiab tawm mus” (Yauhas 12:31), yog li ntawd paub tseeb hais tias txhua tus uas ntsaw lub ntiajteb thiab txhua yam hauv lub ntiajteb no yeej yuav dua mus. Tiamsis tus uas hlub Vajtswv thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam yuav nyob mus ibtxhis.

“Txhob hlub lub ntiajteb” yog qhov uas pab tau peb kovyeej kev dag ntxias qaug rau ntiajteb, thiab kuj yog qhov uas pab tau peb hla dhau tej kev sim siab thaum rau kev dag ntxias hauv lub neej. Peb yuavtsum kawm Yauxej tus qauv hwm Vajtswv kawg siab ntsws, kawm xyaum Daniyees tus qauv nquag thov Vajtswv tsis tseg, kawm xyaum Tswv Yexus tus qauv xav txog Vajtswv Txojlus thiab siv Vajtswv Txojlus los tawmtsam kev dag ntxias.

 

Thov Vajtswv:

Vajtswv, thov pab kom nyuam yaus txhob hlub lub ntiajteb, tiamsis paub hlub Vajtswv Koj kawg siab kawg ntsws thiab mloog Koj lus kom nyuam yaus muaj zog hla dhau tej kev sim siab thaum raug kev dag ntxias hauv kev ua neej. Nyuam yaus tuav Cawmseej Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov tshua

Peb yuavtsum ua li cas thiaj “tsis muaj siab hlub lub ntiajteb”?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Teev Npe 24

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBình Phước: Trại Hè Thiếu Niên Năm 2024
Bài tiếp theoĐăm Khăp Kơ Lăn Ala Ôh – 2/7/2024