Đăm Khăp Kơ Lăn Ala Ôh – 2/7/2024

2389

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Y-Yôhan 2:15-17

Êlan kliăng: “Đăm khăp kơ lăn ala ôh, kăn khăp kơ mnơ̆ng hlăm lăn ala rei. Tơdah hlei pô khăp kơ lăn ala, klei khăp Ama amâo dôk hlăm ñu ôh” (I Y-Yôhan 2:15)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hŏng si mnêč Sa-tan mplư anak mnuih lĕ hlăm klei soh? Si drei ngă čiăng dưi găn jih klei mplư hlăm klei hdĭp?

Boh blŭ “lăn ala” mâo klei mblang mdê mdê hlue hră mblang Klei Aê Diê Blŭ. Hlue si klei mblang klă, boh blŭ anei lač kơ boh lăn, amâodah jih lăn adiê Aê Diê hrih mjing (Klei Mmuñ Hđăp 90:2) leh anăn wăt lač kơ phung mnuih mơh (Y-Yôhan 3:16). Ƀiădah hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ anei, lăn ala čiăng lač kơ pruê̆ êlan phung yang jhat ƀai gĭt gai mơ̆ng Satan, bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê (Êphêsô 2:1-2).

Sa-tan mplư ngă kơ anak mnuih lĕ hŏng tlâo êlan. Êlâo hĭn jing klei kđeh tluh. Yang jhat yua leh mô̆ Y-Pôtipar mplư Y-Yôsep ngă klei soh knhông, ƀiădah kyua ñu huĭ mpŭ kơ Aê Diê snăn dưi găn leh klei mplư tluh kơ kđeh (Klei Mphŭn Dơ̆ng 39:1-12). Tal dua, yang jhat wăt mplư hŏng ală drei ƀuh, kčŭt mčhur klei čiăng jhat. Mtao Y-Đawit ngă klei soh knhông leh ƀuh H’Batsêba, mô̆ Y-Uri dôk mnei (II Y-Samuel 11:2-5). Yang jhat wăt mplư Khua Yang Yêsu hŏng klei atăt Gơ̆ ti cư̆ dlông snăk, brei Gơ̆ ƀuh jih lăn čar mbĭt hŏng klei guh kơang ala čar anăn čiăng mplư Khua Yang brei kkuh mpŭ kơ ñu. Khua Yang dưi găn jih klei mplư hŏng Klei Aê Diê Blŭ. Knhal tuč, yang jhat mčhur ai tiê mgao kơ ênoh yuôm drei pô, jih mta klei drei mâo msĕ si klei mdrŏng sah, klei hriăm dlông, anôk bruă prŏng hlăm ala ƀuôn, ngă kơ drei dlăng hơăi mang kơ mnuih mkăn leh anăn amâo lŏ čiăng knang kơ Pô Hrih Mjing ôh. Msĕ si klei mâo hŏng mtao Y-Nebukatnetsar mgao kơ ƀuôn prŏng Ƀaƀilôn prŏng prĭn, siam sĭn kyua kngan ñu mdơ̆ng, leh anăn ñu tŭ klei Khua Yang bi kmhal, brei jing khŏ sa gưl (Y-Đaniel 4:29-34). Bi mklăk wĭt, khua pô hưn êlâo Y-Đaniel wăt tơdah mâo klei dưi prŏng djă anôk bruă yuôm, ăt kăn lui rei klei juăt mưng grăp hruê wah lač tlâo blư̆ hŏng Aê Diê, wăt tơdah tla ênoh kơ klei ngă anei dưn (Y-Đaniel 6:6-10).

Hlue si klei mblang êdu ai, “jih lăn ala dôk ti gŭ klei myang yang jhat” (I Y-Yôhan 5:19). Kyuanăn Y-Yakơ hưn êlâo brei drei răng, “hlei pô čiăng jing mah jiăng hŏng lăn ala mjing ñu pô roh hŏng Aê Diê.” (Y-Yakơ 4:4). Khua Yang Yêsu lač klă, “Ară anei Aê Diê srăng suôt khua kiă kriê lăn ala anei” (Y-Yôhan 12:31), snăn sĭt nik lăn ala mbĭt hŏng klei ñu tluh leh anăn jih jang phung tui hlue ñu srăng găn gao. Mklăk wĭt, hlei pô khăp kơ Khua Yang leh anăn gưt ngă tui si klei Ñu čiăng ăt srăng adôk nanao hlŏng lar!

“Đăm khăp kơ lăn ala ôh” jing hdră êlan hdĭp đru drei dưi hĭn hŏng klei mplư. Mbĭt anăn, čiăng dưi găn klei lông dlăng tơdah tuôm hŏng klei mplư hlăm klei hdĭp, brei drei hriăm klei hdĭp bi hmô mơ̆ng Y-Yôsep thâo huĭ mpŭ kơ Khua Yang hŏng jih ai tiê; klei hdĭp bi hmô mơ̆ng khua pô hưn êlâo Y-Đaniel sĭt suôr wah lač, djă pioh klei bi mguôp suôr tliêr hŏng Khua Yang grăp hruê; leh anăn hriăm mơ̆ng klei bi hmô mơ̆ng Khua Yang Yêsu ksiêm mĭn Klei Aê Diê Blŭ, yua Klei Ñu Blŭ bi kdơ̆ng hŏng klei mplư.

Ya klei brei drei ngă hĕ čiăng dưi hdĭp tui si klei mĭn “đăm khăp kơ lăn ala ôh”?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih đăm brei kâo khăp kơ lăn ala ôh, ƀiădah jih ai tiê bi mguôp suôr tliêr hŏng Khua Yang leh anăn Klei Aê Diê Blŭ, čiăng kơ kâo mâo djăp klei ktang dưi găn klei lông dlăng tơdah tuôm hŏng klei mplư hlăm klei hdĭp. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 24

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTxhob Hlub Ntiajteb – 2/7/2024
Bài tiếp theoChớ Yêu Thế Gian – 2/7/2024