Tus Ua Tswv – 5/8/2023

3925

 

 

Mathais 6:24

Tsis muaj leejtwg yuav ua qhev tau rau ob tug tswv. Yog nws ua li ntawd, nws yuav ntxub ib tug thiab nyiam ib tug; nws yuav hwm ib tug thiab saib tsis taus ib tug. Yog nej yuav muab Vajtswv thiab nyiaj txiag saib hlob ib yam nkaus yeej tsis tau.

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tswv Yexus qhia paub txog ob tus tswv twg peb yuavtsum xaiv?

–       Vim li cas ua tsis tau haujlwm rau ob tug tswv?

–       Leejtwg tabtom yog koj tus tswv?

 “Ua qhev rau ob tug tswv” tsis yog ua ob tes haujlwm zoo li niaj hnub nimno, tiamsis lo lus “tswv” uas Tswv Yexus qhia yog hais txog ib tus tibneeg uas muaj hwjchim loj, saib xyuas ib tus qhev, thiab lo lus “ua qhev” lub ntsiab yog nyob qab tswjfwm ntawm ib tus neeg lossis ib “tug tswv” twg. Tiam uas Tswv Yexus nyob, qhev yog zoo li ib yam cuabtam rau tug tswv, yog tug tswv tug thiab yuavtsum ua haujlwm rau tus tswv tsis hais yam haujlwm sib lossis hnyav thiab ua txhua lub sijhawm uas tau txib. Vim li ntawd ib tus tibneeg thiaj ua tsis tau qhev rau ob tug tswv ntawm tib lub sijhawm. Yog ua rau ob tug tswv ces tus qhev yuav ntxub ib tug thiab nyiam ib tug. Ntxub thiab nyiam tsis yog ib qhov kev xav hauv lub siab xwb tiamsis yog siv zog ua haujlwm rau tus tswv ua yus saib hlob. Yog li ntawd, tus uas ua qhev yuavtsum zeem paub tus tswv uas yus yuav ua haujlwm rau yog tug tswv twg tiag.

Tswv Yexus qhia hais tias, peb yuavtsum xaiv ib tus tswv hauv ob tug tswv uas yog Vajtswv lossis yog nyiaj txiag. “Nyiaj txiag”  yog tas nrho tej khoom qhov txhia chaw thiab tej cuabtam uas peb muaj. Yog li ntawd, “ua qhev rau nyiaj txiag” lub ntsiab yog “peb muab nyiaj txiag saib hlob thiab vamkhom rau nyiaj txiag”.

Niaj hnub nimno muaj ntau tus ntseeg siv zog ua haujlwm rau ob tug tswv. Lawv txhawb nqa Vajtswv hauv hnub ib tuaj pehawm, ua haujlwm rau nyiaj txiag hnub ob mus txog hnub rau thiab tseg hnub xya rau lawv tus kheej. Lawv saib kev pehawm thiab ua Vajtswv haujlwm hauv hnub ib yog tuaj koom kom muaj kev lomzem heev dua li yog lawv feem xyuam uas yuavtsum tau ua rau Vajtswv. Tiamsis nco ntsoov hais tias, Vajtswv tsis yog peb tus Cawmseej xwb, Nws tseem yog peb tus Tswv thiab, Nws muaj cai tswj tagnrho hauv peb lub neej. Peb yog Nws tus tub qhe lossis yog Nws cov qhev xwb.

Peb lub txhab cia nyiaj yog nyob hauv ntiajteb no lossis nyob saum ntuj? Peb lub neej sab ntsujplig pom kev kaj nrig lossis tsaus ntuj nti? (Mathais 6:19-23). Thiab peb tus tswv yog Vajtswv lossis yog tej khoom qhov txhia chaw hauv ntiajteb no? Tej zaum peb ua haujlwm rau nyiaj txiag tiamsis peb ua txuj ua li yus yog tus ua haujlwm rau Vajtswv, lossis ua haujlwm rau Vajtswv tiamsis siv nyiaj txiag rau peb. Peb yeej tsis muaj leejtwg yuav ua tau haujlwm rau ob tug tswv! Tas nrho peb txhua tus puavleej ua haujlwm rau ib yam dab tsi twg, lossis ua haujlwm rau yam uas tabtom tswj kav peb lub siab. Kev txiav txim siab yuav ua yam twg ua ntej thiaj li yuav tsis nkim peb lub sijhawm, txiav txim siab rau yam uas peb ntshaw thiab xav tau peb thiaj li yuav ua tiav. Yog li ntawd, peb txhua tus yuavtsum tau txiav txim siab saib yuav ua haujlwm rau Vajtswv lossis rau ib yam dab tsi twg.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, nyuam yaus ua Koj tsaug uas Koj tau pub nyuam yaus tau ua Koj ib tus me nyuam thiab tau ua Koj tes haujlwm. Vajtswv Koj yog nyuam yaus tus Tswv xwb uas muaj kev hlub nplua mias, zoo kawg nkaus thiab ncaj ncees. Nyuam yaus thov coglus yuav ncaj ncees ua Koj tes haujlwm mus tas nyuam yaus sim neej. Amees!

Peb puas txaus siab ua ib tug tub qhe zoo rau Vajtswv

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yauhas 14

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBình Định: Kết Thúc Lớp TKCB Khoá V, Năm III
Bài tiếp theoPô Jing Khua – 5/8/2023