Tus Tswv Yuav Pauj Qhov Phem – 24/9/2023

2165

 

 

Pajlug 20:22; Mathais 5:44-45 

Nqe cim:

“Nej ib tug tsis txhob ua phem pauj ib tug, tiamsis nej ib tug yuav tsum ua zoo rau ib tug thiab ua zoo rau sawvdaws.” (I Thexalaunikes 5:15).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vim li cas tsis txhob ua pauj rau cov neeg phem?

–       Tswv Yexus qhia thiab ua qauv li cas rau cov neeg phem?

–       Peb qhia tawm lub neej ntseeg li cas rau neeg ua phem rau yus?

Vajtswv tsis pub Nws cov menyuam ua pauj cov neeg phem tiamsis cia li muab tso rau tus Tswv. Tibneeg hais tias: “Kuv yuav ua pauj”, qhia paub tus neeg ntawd xav kom nws tus kheej ua pauj qhov uas luag ua rau nws. Vajtswv Txojlus qhia rau Nws cov menyuam tsis tsimnyog ua pauj rau lub tebchaws lossis txojkev ntseeg. Vajtswv twb tsa muaj nomtswv los kav lub tebchaws, tes haujlwm ua pauj twb muaj nomtswv ua, cov pejxeem yuav tsum mloog tej nomtswv lus, ua raws li tej kevcai kom lub tebchaws nyob tiaj tus (saib Loos 12:17-13:7). Hais txog seem kev ntseeg, tus Tswv cov menyuam yuav tsum ntseeg ruaj Vajtswv Txojlus cog tseg, txawm yog yuav tos lub sijhawm ntev loo mam pom tus Tswv ua lossis pab (Phau Ntawv Nkauj 37:34, 39-40). Tus neeg uas cim civ ua pauj yog tus neeg uas ua tsis taus siab ntev thiab tsis muaj kev ntseeg rau tus Tswv. Nqe lus “Nws yuav pab koj” yog hais tias tus Tswv yuav cawm Nws haivneeg los ntawm qhov uas Nws rau txim rau cov neeg ua txhaum thiab ntxiv rau tej uas luag ua phem rau. Nqe Pajlug saum no qhia rau peb cov ntseeg ua siab ntev tos tus Tswv. Vajtswv yog tus dawbhuv, ncaj ncees, tus neeg phem yeej yuav khiav tsis dim nws lub txim tuag, tus Tswv yuav rau txim rau cov neeg ua phem rau Nws cov menyuam.

Hauv Phau Vajluskub Tshiab, Tswv Yexus tsis xav kom cov ntseeg ua phem pauj phem, tiamsis hlub nej cov yeebncuab thiab thov Vajtswv pab rau cov uas tsimtxom nej, yog nej ua li no, nej thiaj yog Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj cov menyuam.  Rau qhov Vajtswv ua nws lub hnub ci rau cov neeg ua phem thiab cov neeg ua zoo, thiab tso nag los rau cov neeg ncaj thiab cov neeg tsis ncaj ib yam nkaus.(Mathais 5:44-45) Tswv Yexus twb ua siab ntev tiv thaum muaj tej kev sim siab, txomnyem, mloog Leej Txiv lus. Timthawj Petus qhia paub Tswv Yexus tseg ib tug qauv rau peb cov ntseeg xyaum ua li Nws ua: Thaum luag thuam Nws, Nws tsis teb luag ib los li; thiab thaum luag tsimtxom Nws, Nws tsis foom luag, tiamsis Nws muab tej ntawd tso rau Vajtswv tus uas txiav txim ncaj ncees.” (I Petus 2:23)

Tus Tswv xav kom peb txhua tus ua neej kaj siab, zoo siab thiab sib hlub. Leejtwg hauv peb cov no txaus peevxwm ua pauj, los yog yuav cia peb tej txheebze, tsevneeg raug kev nyuaj siab ntxiv thiab? Txawm yog thaum peb ua pauj tau los peb rov muaj ntxiv yeebncuab, ntxiv kev chim lossis yuav tsum them tus nqi mob siab ntawd tsis paub xaus. Thov tus Tswv txhawb peb lub zog kom xwv peb ua taus siab ntev, sib hlub thiab ib leeg pab ib leeg hauv lub neej nrog tus Tswv. Cia li nco ntsoov tus Tswv tej lus qhia: Tsis txhob ua pauj tej uas luag ua txhaum rau koj. Cia siab rau tus Tswv, nws yuav pab koj.(nqe 22).

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov pub kom nyuam yaus muaj kev ntseeg, ua siab ntev nyiaj taus tej kev sim siab, txomnyem. Thov pab nyuam yaus paub hlub, zam txim rau txhua tus ib yam li Koj zam txim thiab tuag txhiv nyuam yaus. Amees.

Peb puas ntsia ntsoov tus Tswv yog peb lub hauvpaus kev ntseeg kom peb tau kev tivthaiv, ncaj ncees ntawm tus Tswv lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Loos 8

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHiệp Nguyện & Bồi Linh Ban Nữ Giới Khu Vực 2 – Lâm Đồng
Bài tiếp theoAê Diê Srăng Rŭ Ênua Kơ Klei Jhat – 24/9/2023