Aê Diê Srăng Rŭ Ênua Kơ Klei Jhat – 24/9/2023

3948

 

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 20:22, Y-Mathiơ 5:44-45

Êlan kliăng: “Răng bĕ, đăm brei sa čô hlăm phung diih bi wĭt klei jhat kơ klei jhat arăng, ƀiădah tui duah nanao čiăng ngă klei jăk hdơ̆ng diih leh anăn kơ jih jang mnuih” (I Têsalônik 5:15)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă amâo dưi rŭ ênua klei jhat kơ phung ƀai? Si Khua Yang Yêsu mtô leh anăn bi hmô hdĭp hŏng phung jhat? Si diih bi êdah knuih hdĭp phung đăo hŏng phung ngă jhat kơ pô?

Aê Diê amâo brei phung ƀuôn sang Ñu rŭ ênua klei jhat ôh ƀiădah brei dôk guôn Aê Diê. Anak mnuih lač: “Kâo srăng rŭ ênua kơ klei jhat” brei ƀuh pô anăn čiăng kơ ñu pô yơh srăng rŭ ênua klei jhat čiăng tla kơ klei ruă êka hlăm ai tiê leh anăn luč liê mnơ̆ng dhơ̆ng. Klei Aê Diê Blŭ bi hriăm phung ƀuôn sang Ñu amâo dưi ngă ôh klei anei wăt tơdah hlăm klei hdĭp ala ƀuôn amâodah hlăm klei đăo. Aê Diê mkŏ mjing leh bruă sang čư̆ êa čiăng mđĭ lar klei êđăp ênang ala ƀuôn, bruă rŭ ênua klei jhat mâo leh bruă sang čư̆ êa, mnuih ƀuôn sang brei gưt kơ phung khua êmua, hlue ngă klei bhiăn čiăng mđĭ lar klei êđăp ênang ala ƀuôn (dlăng hlăm Rôm 12:17-13:7). Hlăm klei đăo, phung ƀuôn sang Aê Diê đăo kjăp hlăm Klei Aê Diê Blŭ ƀuăn wăt tơdah lu blư̆ dôk guôn sa wưng sui čiăng ƀuh Ñu ngă bruă amâodah đru brei (Klei Mmuñ Hđăp 37:34, 39-40). Phung čŏng rŭ ênua jing phung kƀah klei gĭr leh anăn kƀah klei đăo kơ Khua Yang. Boh blŭ “Ñu srăng bi mtlaih ih” mñă klă Yêhôwa Aê Diê srăng bi mtlaih phung ƀuôn sang Ñu hŏng klei bi kmhal phung ngă soh leh anăn tla klei luč liê kyua phung ƀai ngă. Klei bi hriêng anei mñă kơ phung ƀuôn sang Aê Diê gĭr dôk guôn Aê Diê. Ñu jing Pô Doh Jăk, Pô Kpă Ênô, phung ƀai klă sĭt amâo dưi ñĕ ôh kơ boh jhat, Aê Diê srăng bi kmhal phung ƀai kơ phung ƀuôn sang Ñu.

Hlăm Klei Bi Mguôp Mrâo, Khua Yang Yêsu amâo čiăng ôh phung đăo mă klei jhat rŭ ênua kơ klei jhat, ƀiădah “Ƀiădah kâo lač kơ diih, khăp bĕ kơ phung roh diih, leh anăn wah lač brei kơ phung ngă jhat kơ diih, čiăng kơ diih dưi jing phung anak Ama diih hlăm adiê; kyuadah Ñu brei yang hruê ƀlĕ kơ phung ƀai wăt kơ phung jăk, leh anăn Ñu brei adiê hjan kơ phung kpă wăt kơ phung wê” (Y-Mathiơ 5:44-45). Khua Yang Yêsu gĭr hlăm klei lông dlăng, dleh dlan, gưt asăp Aê Diê Ama. Khua ƀĭng kna Y-Pêtrôs brei thâo Khua Yang Yêsu bi hmô kơ phung ƀuôn sang Aê Diê tui hlue Ñu: “Tơdah arăng dlao wač kơ Ñu, Ñu amâo lŏ dlao wač kơ arăng ôh; tơdah Ñu tŭ klei knap mñai, Ñu amâo arưp aram ôh. Ƀiădah Ñu knang kơ Pô phat kđi hŏng klei kpă” (I Y-Pêtrôs 2:23)

Khua Yang čiăng kơ grăp čô drei hdĭp êđăp ênang, jăk mơak leh anăn thâo khăp. Grăp čô hlăm phung drei klă sĭt djăp klei dưi rŭ ênua, amâodah amâo dưi, ƀĭng găp, gŏ sang lŏ klam thiăm klei ênguôt hnĭng? Wăt tơdah dưi rŭ ênua snăn ăt lŏ ba thiăm klei bi roh, thiăm klei bi ngă jhat amâodah tla hŏng klei ruă ai tiê jih hnơ̆ng. Akâo kơ Aê Diê đru kơ grăp čô drei mâo thiăm klei dưi čiăng mâo Aê Diê bi juh, tŭ gĭr, thâo khăp leh anăn bi đru hlăm ktuê êlan tui hlue Khua Yang. Brei drei hdơr Klei Aê Diê Blŭ mtô: “Đăm lač ôh, “Kâo srăng rŭ ênua kơ klei jhat,” dôk guôn bĕ kơ Yêhôwa, leh anăn Ñu srăng bi mtlaih ih” (êlan 22).

Drei dlăng kơ Khua Yang jing phŭn agha mơ̆ng klei đăo čiăng tui duah klei răng mgang, kpă ênô mơ̆ng Khua Yang leh mơ̆ amâodah ka?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih thiăm brei klei đăo, klei thâo gĭr tŭ hlăm klei lông dlăng, dleh dlan. Akâo kơ Ih brei kâo hdĭp thâo khăp, thâo pap kơ grăp čô msĕ si Khua Yang khăp leh leh anăn djiê kyua klei soh kâo.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Rôm 8

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Tswv Yuav Pauj Qhov Phem – 24/9/2023
Bài tiếp theoChúa Sẽ Trả Ác – 24/9/2023