Tus Tswv Yog Tswv Ntawm Kev Sib Yuav – 2/4/2024

1954

 

 

Mathais 19:3-6

Nqe cim:

“Ces tus TSWV uas yog Vajtswv hais tias, “Tsis tsimnyog cia tus txivneej no nyob ib leeg. Kuv yuav tsim dua ib tug los nrog nws nyob ua txij ua nkawm pab nws” (Chivkeeb 2:18).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajluskub qhia paub leejtwg yog Tswv hauv kev sib yuav?

–       Ib tus ntseeg muaj feem xyuam txhim tsa kev sib yuav rau lub chaw tiag taw twg?

–       Cia kom yuav hla dhau tej kev sim siab hauv kev sib yuav, koj yuavtsum nco thiab ua dab tsi ua ntej thaum yuav sib yuav?

Cov Falixais xav sim Tswv Yexus, lawv thiaj tuaj nug Tswv Yexus txog txoj kev sib nrauj raws li hauv 2 Kevcai 24:1-3. Dhau los ntawm Tswv Yexus lolus teb qhia peb paub txog txoj kev kevcai sib yuav xubthawj Vajtswv yog tus rhawv tsim, Nws thiaj yog tus Tswv thiab yog tus muaj hwjchim rau txoj kev sib yuav ua txij nkawm.

“Thaum chivkeeb Vajtswv tau tsim txivneej thiab pojniam” Vajtswv muab tus txiv neej thiab tus pojniam ntawd txi ua txij nkawm los ua tsev neeg xubthawj (nqe 4). Vajtswv paub hais tias “Tsis tsimnyog cia tus txivneej no nyob ib leeg. Kuv yuav tsim dua ib tug los nrog nws nyob ua txij ua nkawm pab nws” (Chivkeeb 2:18). Yog li ntawd, Vajtswv rhawv tsim muaj kev sib yuav cia kom pub rau tibneeg muaj kev zoo siab dhau los ntawm txoj kev sib hlub sib pab thiab muaj tub ki huamvam thoob ntiaj teb.

Txoj kev sib yuav uas tau koob hmoov yuavtsum muaj feem xyuam nrog mus ua ke. Vajtswv Txojlus qhia, “Twb yog vim li no tus tub thiaj tso nws niam nws txiv tseg, thiab mus nrog nws tus pojniam nyob, nkawd yuav koom ua ib lub cev (nqe 5), nqe no qhia meej feem xyuam hauv kev ua txij nkawm. Tsis yog tus niam lossis tus txiv li lawm tiamsis yog ob leeg uas sib yuav ntawd li feem xyuam. Kevcai sib yuav tsis yog ob leeg lawm, tiamsis yog ib leeg xwb txhais hais tias, txawm yog ib sab twg ntawm ob tug tom phem lossis zoo los yeej yog yus ob leeg li. Tus txiv feem xyuam yog tiv thaiv pov puag tus pojniam thiab txhim tsa txoj kev sib yuav muaj kev sib hlub. Feem xyuam no tsis yog tsuas npaj sab nqaij tawv rau tsev neeg xwb tiamsis tseem muaj feem xyuam sab ntsujplig rau txhuas tus hauv yus tsev neeg thiab thiaj tau Vajtswv koob hmoov. Thaum kawg tus Tswv hais meej rau cov neeg uas sim tus Tswv hais tias: Yog li ntawd neeg tsis txhob muab nkawd cais!” (nqe 6).

Niaj hnub nimno muaj ntau lub tsev neeg tabtom ntsib tej kev sim siab hauv txoj kev sib yuav. Cov niam txiv kev ua txij nkawm puastsuaj yim hnub yim ntau tuaj. Qhov no qhia peb cov uas ntseeg paub hais tias peb yuavtsum xyuamxim ua neej thaum muaj cuabyig lawm thiab ua tib zoo tu peb txoj kev ua niam txiv kom zoo. Yuavtsum nco ntsoov hais tias tus Tswv yog Tswv rau kev txij nkawm, yuavtsum txhim tsa kev ua txij nkawm los ntawm lub chaw tiag taw uas paub ntshai Vajtswv thiab txawj sib hlub. Tswv Yexus hlub Pawg Ntseeg npaum li cas, ces tus txiv yuavtsum hlub tus pojniam ib yam li ntawd, tim thawj Paulus qhia hais tias: “Nej cov uas yog txiv, nej yuav tsum hlub nej tej pojniam ib yam li Yexus Khetos hlub cov ntseeg thiab nws muab nws lub cev los txhiv cov ntseeg…Cov txiv yuav tsum hlub lawv cov pojniam ib yam li lawv hlub lawv lub cev. Tus txiv uas hlub nws tus pojniam, tus ntawd yeej hlub nws lub cev” (Efexus 5:25, 28). Thov Vajtswv pab kom peb txhua tus ceev tau peb txoj kev sib yuav ruaj khov li Vajtswv txojlus qhia peb thiaj tau txais Vajtswv koob hmoov.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv tus muaj kev hlub, nyuam yaus ua Koj tsaug, uas Koj pub nyuam yaus muaj tus los pab thiab txhawb nyuam yaus lub neej ntawm sab nqaij tawv thiab sab ntsujplig. Thov Vajtswv Koj ua Tswv rau nyuam yaus txoj kev sib yuav thiab ceev nyuam yaus lub tsev neeg mus kom yog li Vajtswv Koj lub homphiaj. Nyuam yaus tuav Cawmseej Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov tshua,

Peb qhia tshwm txog tus Tswv yog Tswv thiab muaj hwjchim rau peb txoj kev sib yuav hauv tsev neeg ntseeg li cas?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Khiavdim 39

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPhước Hạnh Chương Trình Thánh Nhạc Thương Khó – Phục Sinh 2024
Bài tiếp theoKhua Yang Jing Khua Kơ Klei Jing Ung Mô̆ – 2/4/2024