Tus Tswv, Thov Koj Saib! – 22/6/2024

936

 

 

Nkauj Quaj Ntsuag 1:15-22

Nqe cim:

Kuv tas kev cia siab lawm, Vajtswv yuav muab kuv tua povtseg los xij peem…” (Yauj 13:15a).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus cevlus Yelemis hais txog txojkev tu siab ntawm zoo li cas?

–       Nyob rau lub tsamthawj ntawd, Yelemis txojkev cia siab cog rau qhov twg?

–       Zaj kawm pab tau peb zoo li cas thaum ntsib kev tsis ncaj ncees, txomnyem hauv lub neej?

Ib tsoom mloog txhua tus,

Tus cevlus Yelemis yeej tu siab kawg nkaus thaum lub tebchaws raug kev txomnyem. Tej pejxeem lub neej thaum ntawd tau Yelemis qhia paub tab tom zoo li “raug tsoo”, “tsuam”, hauv tsev lossis tom tej kev puavleej ntsib tej kev txhawj ntshai, tua neeg. Yelemis zeem paub tus Tswv yog tus uas “luag cov tubrog siab tawv plig”, “Nws tso ib pab tubrog tuaj rhuav… kuv:, “Nws tsuj”, (nqe 15-16). Nyob rau lub tsamthawj nyuaj siab zoo li, tsis muaj leejtwg txhawb Yelemis zog, cov yeebncuab hnov li ntawd lawv zoo siab, lawv muab tus Tswv haivneeg saib zoo ib yam li tej khoom phem qias, tab tom raug dag.

Yog li thaum raug kev txomnyem nyuaj siab, thaum tej kev cia siab rau cov neeg uas  “hlub” yus tsis muaj lawm ces tus cevlus Yelemis nrhiav kev txhawb zog rau nws sab ntsujplig ntawm tus Tswv, yog li Yelemis thov Vajtswv hais tias: “tus Tswv, thov koj tsa qhovmuag saib kuv tus mob, saib kuv tus ntsujplig uas txomnyem ntsuav lauj! Kuv lub siab puas tas rau txojkev quaj ntsuag vim kuv tej kev txhaum...(nqe 20). Tus cevlus Yelemis ntseeg tias Vajtswv yog tus ncaj ncees, yog li nws cia siab rau tus Tswv txawm yog yuav txomnyem li cas los xij. Ntawm txojkev ntseeg, Yelemis zeem paub hais tias nws haivneeg tau ua txhaum tawmtsam tus Tswv txoj Kevcai samhwm thiab tawv ncauj (nqe 18, 20). Qhov no yog keebtiv ua rau tus Tswv haivneeg raug txojkev txomnyem li uas Yelemis tau hais, tus Tswv haivneeg raug lwm haivneeg luag plig, lub Tuamtsev raug lwm haivneeg ua tsis huv, muaj kev txhawj sab nraud thiab sab hauv huvsi… Tiamsis kuj yog muaj li no, Yelemis thiaj ntseeg hais tias Vajtswv yog tus ncaj ncees, nws yuav rau txim rau cov neeg uas ua saib tsis tau tus Tswv haivneeg thiab Nws lub Tuamtsev (nqe 21-22).

Peb txhua tus txawm ntau lossis tsawg, peb yeej ntsib tej kev ua tsis ncaj ncees, tsimtxom hauv lub neej. Peb yuav ua dabtsi rau lub tsamthawj ntawd? Puas yog peb siv zog nrhiav kev ncaj ncees es ua rau peb nkees, poob siab? Los yog peb ntseeg ruaj tus Tswv txojkev ncaj ncees hais tias txog lub sijhawm teem cia tus Tswv yuav txiav txim ncaj ncees? Zaj kawm hnub no qhia rau peb tias, yim ntsib kev txomnyem, ntxhov siab ntau ces peb hajyam yuav tsum ntseeg thiab thov Vajtswv heev dua tias, “tus Tswv, thov koj tsa qhovmuag saib kuv”, thiab ua tib zoo xav lees tej kev txhaum yus ua, nov yog tus cwjpwm zoo uas tsimnyog peb txhua tus muaj.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv tus uas ncaj ncees! Nyuam yaus yuav tsis cia siab rau leejtwg yog tias dhau ntawm Koj, txawm yog yuav raug tej kev ua tsis ncaj, txomnyem, los nyuam yaus yeej ntseeg tias Koj yog tus Vajntxwv uas ncaj ncees, yuav txiav txim ncaj ncees rau nyuam yaus. Thov Koj qhia kom nyuam yaus zeem paub tej kev ua tsis yog thiab lees txim. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

 

Ib tsoom mloog uas hmov thiab tshua,

Peb pheej ua li cas thaum raug lwm tus ua tsis ncaj, raug txomnyem hauv lub neej? 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 14

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCà Mau: 05 Chi Hội Có Tân Quản Nhiệm
Bài tiếp theoDlăng Bĕ, Ơ Yêhôwa! – 22/6/2024