Tus Saib Xyuas Uas Tso Siab Tau – 9/8/2023 

2025

 

 

Chivkeeb 41:37-49

Nqe cim:

“Ib qho ntxiv, tus uas luag tsa los ua tubtxib, tus ntawd yuav tsum ncaj ncees rau nws tus tswv.” (I Kauleethaus 4:2).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–  Yauxej uas yog ib tus neeg raug txim dhau los ua tus tswj kav lub teb chaws Iziv zoo li cas?

–  Qhov tseemceeb uas Yauxej muaj nyob ntawm ib tug saib xyuas yog dab tsi?

–  Koj tab tom saib xyuas tej uas Vajtswv muab cob zoo li cas?

Tom qab uas txhais vajntxwv Falaus zaj npau suav tas lawm, Yauxej qhia kom vajntxwv yuavtsum ua li cas lub tebchaws thiaj tsis poob mus rau txoj kev tshaib nqhis (Chivkeeb 41:33-36). Vajntxwv thiab nws cov nom tswv pom hais tias lub tswvyim ntawd zoo heev thiab lawv txaus siab kawg nkaus li. Vim li ntawd, vajntxwv thiaj txiav txim siab tsa Yauxej ua tus thawj tswj kav tas nrho lub tebchaws Iziv, rau qhov tsis muaj leejtwg yuav totaub thiab muaj tswvyim npaum li tus uas muaj Vajtswv tus Ntsujlpig nyob nrog lawm. Thaum Yaujxej hnubnyoog muaj peb caug xyoo uas tseem yog ib tus neeg raug kaw hauv tsev lojcuj tau dhau los ua tus thawj tswj kav, nws tsuas nyob qis dua vajntxwv Falaus xwb (nqe 46). Yauxej nquag plias rau nws tes haujlwm thiab muaj lub tswvyim txawj ntse tswj tau txhua tes haujlwm zoo kawg li, vajntxwv thiaj tsis poob siab qhov uas nws tau xaiv Yauxej. Hauv xya lub xyoo uas muaj tej qoobloo nplua mias, Yauxej sau tej qoobloo ntawd thoob plaws hauv lub tebchaws Iziv coj los khaws tseg cia (nqe 47-49). Yog li ntawd, thaum txog xya lub xyoo uas muaj kev tshaib nqhis thoob tebchaws Iziv, tej neeg thiaj muaj qoobloo txaus noj thiab tseem seem ntau kawg li.

Thaum kawm txog Yauxej lub neej, peb pom qhov tshwjxeeb uas Yauxej muaj nyob rau hauv txoj kev tswj kav thiab saib xyuas lub tebchaws, nws yog ib tus tubtxib uas sawvdaws tso siab tau rau yog los ntawm nws fwm Vajtswv. Txij thaum Yauxej ua tus saib tej qhov txhia chaw rau Pautifas, nws yeej tso siab tau rau Yauxej thiab muab tagnrho nws lub cuabtam tso rau Yauxej uas tus saib xyuas (Chivkeeb 39:4-6), mus txog thaum raug liam txim thiab raug kaw rau hauv tsev lojcuj. Txawm nyob hauv tsev lojcuj los Yaujxej tseem tau ua tus thawj uas saib xyuas thiab tswj cov neeg raug kaw tom tsev lojcuj thiab (Chivkeeb 39:22-23). Txawm nyob qhov twg los Yauxej yeej nco ntsoov zeem paub txhua tes haujlwm uas nws ua puav leej yog Vajtswv pab xwb, tsis yog los ntawm nws txoj kev txawj ntse ua tau (Chivkeeb 40:8; 41:16). Tseeb tiag, Vajtswv yeej nrog nraim thiab tiv thaiv Yauxej lub neej ua ntu zus hauv tej kev sim siab dhau los lawm.

Yauxej ua txhua tes haujlwm ntawm txhua lub tsamthawj, hauv txhua qhov chaw, nws yeej ua ncaj ncees thiab ua tas siab. Vim li ntawd, lwm tus thiaj tso siab tau rau Yauxej thiab muab tes haujlwm saib xyuas rau nws tuav. Txhua yam uas Yauxej tswj kav thiab saib xyuas, nws ua tau zoo heev thiab ua tau paj lim rov rau tus tswv. Ntawd yog qhov tshwjxeeb uas peb txhua tus ntseeg yuavtsum tau kawm thiab ua. Lub luag haujlwm tseemceeb uas ib tug tubtxib saib xyuas yuavtsum muaj yog ua ncaj ncees rau tus tswv thiab ua tib zoo ua txhua tes haujlwm uas tus tswv muab cob rau, thiab yuavtsum yog tus uas sawvdaws tso siab tau. Peb txhua tus puavleej yog Vajtswv cov tubtxib thiab tabtom saib xyuas txhua yam uas Vajtswv cob rau peb, ntawd yog, sijhawm, lub peevxwm, tej nyiaj txiag, thiab tej qhov txhia chaw uas peb tau. Peb yuavtsum paub hais tias txhua yam ntawd tsis yog peb tug, peb tsuas yog tus “ceev” thiab “saib xyuas” rau tus Tswv xwb. Peb lub nra yog ua txhua yam haujlwm zoo thiab ua kom tau pajlim rov rau tus Tswv xwb. Ib tus ntseeg yuavtsum yog Vajtswv ib tus tubtxib saib xyuas uas tso siab tau, kom tus Tswv thiaj yuav muab tes haujlwm loj dua rau yus saib ntxiv.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, thov pab nyuam yaus ua tau Koj ib tus tubtxib saib xyuas uas Koj tso siab tau, thiab thov pab nyuam yaus tsev neeg ua tau lub luag haujlwm Koj muab cob rau lawm kom zoo, thiaj pab tau lwm tus paub Vajtswv Koj dhau los ntawm nyuam yaus tsev neeg lub neej. Amees!

Peb puas yog Vajtswv ib tus tubtxib saib xyuas uas tso siab tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yauhas 18:1-24

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQuảng Ngãi: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm và Nhân Sự Tháng 08/2023
Bài tiếp theoPô Kiă Kriê Năng Knang – 9/8/2023