Tsis Muaj Yam Dabtsi Zoo Siab Tshaj – 1/7/2023

1005

 

 

III Yauhas 1-4 

Nqe cim:

Tsis muaj ib yam dabtsi ua rau kuv zoo siab tshaj qhov uas kuv hnov hais tias kuv cov menyuam ua lawv lub neej raws li qhov tseeb” (III Yauhas nqe 4).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Nkayus yog leejtwg thiab Timthawj Yauhas thov Vajtswv pab kom nws tau yam dabtsi?

–       Yam dabtsi ua rau Timthawj Yauhas zoo siab kawg li?

–       Niam thiab txiv yuav tsum ua dabtsi pab kom tej menyuam ua tau lub neej raws qhov tseeb?

Timthawj Yauhas sau tsab ntawv no rau Nkayus, tus uas nws hlub. Lub npe Nkayus hais txog ob peb zaug nyob hauv Vajluskub (Tes Haujlwm 19:29; 20:4; Loos 16:23; I Kauleethaus 1:14), tiamsis qee zaus tus Nkayus uas hais txog hauv no yog tus coj ib lub Pawg Ntseeg nyob rau Timthawj Yauhas tiam. Timthawj Yauhas tus kheej yog ib tug xibhwb, ib leej txiv sab ntsujplig tau hmov tshua thiab pab txhawb Nkayus ua tes haujlwm no. Nyob ntawm no, Timthawj Yauhas muab tus kheej hu ua “txwjlaug” tej zaum yog nws muaj hnubnyoog laus dua thiab paub ntau yam dua  Nkayus nyob hauv kev ua haujlwm. Timthawj Yauhas hu Nkayus ntau zaug ua tus phoojywg uas kuv hlub”, qhia tshwm kev hmov tshua thiab kev hlub ntawm tus xibhwb rau nws tus tub kawm hauv tus Tswv. Txojkev hlub ntawd loj dav li kev hlub ntawm ob tug txiv tub. Vim li ntawd, Timthawj Yauhas thiaj hais tias nws zoo siab kawg li thaum muaj neeg ua timkhawv zoo txog nws tus tub sab ntsujplig no txojkev ntseeg thiab kev “muab siab rau ua raws li Vajtswv Txojlus uas yog qhov tseeb” (nqe 3).

Tseeb tiag, tsis muaj yam dabtsi zoo siab tshaj thaum leej txiv sab ntsujplig tau hnov txog nws tej menyuam hauv tus Tswv “muab siab rau ua raws li Vajtswv Txojlus uas yog qhov tseeb”. Ntawd yog yam txhawb zog loj kawg li rau Timthawj Yauhas thiab nws xav qhia tshwm kev zoo siab ntawd rau Nkayus. Nws taij thov tus Tswv pab nws tus menyuam sab ntsujplig “muaj txhua yam”, noj qab nyob zoo thiab muaj kev kaj siab lug (nqe 2). Ntawm no kuj yog tej lus uas cov ua niam ua txiv ntseeg Yexus pheej thov pab lawv tej menyuam.

Leej niam, leej txiv twg los kuj xav kom lawv cov menyuam tau kev nyab xeeb, txawjntse thiab tsheej neeg. Tiamsis, peb yog cov niam txiv uas ntseeg Yexus, tsis yog peb tsuas zoo siab thaum peb tej menyuam nyab xeeb, txawjntse thiab tsheej neeg xwb, peb yuav tsum muaj lub siab ntshaw kom peb tej menyuam muaj txhua yam ntawm sab ntsujplig hauv kev paub Vajtswv. Vim li ntawd, dhau ntawm feemxyuam qhuab ntuas, niam thiab txiv yuav tsum taw qhia menyuam mus raws tus Tswv txojkev thiab tseem yuav niaj hnub niaj hmo thov Vajtswv pab lawv tej menyuam. Peb nyob tsis taus nrog tej menyuam 24 teev txwm nkaus, tiamsis Vajtswv yog tus niaj hnub nrog nraim thiab tiv thaiv peb tej menyuam. Yog li ntawd, niam thiab txiv yuav tsum tseg ntau sijhawm los thov tus Tswv ceev txuag menyuam dim ntawm tej kev phem, thov pab kom menyuam muaj kev xav thiab lub siab paub ntshai tus Tswv, ntseeg thiab ua raws li Vajtswv Txojlus qhia.

Txojkev zoo siab loj tshajplaws ntawm cov niam txiv uas mob siab ntseeg yog thaum pom cov menyuam uas lawv hlub tshua paub hlub tus Tswv thiab ua neej raws Vajtswv Txojlus qhia. Tej ntawd yuav tsomkwm cov menyuam tus ntsujplig, thiab yuav ua tau li ntawd, qhov xubthawj cov ua niam ua txiv yuav tsum yog cov ua qauv zoo hauv txojkev ntseeg, kub siab kawm Vajtswv Txojlus, muaj zog hauv kev sib txuas lus nrog tus Tswv thiab ua raws tus Tswv tej lus qhia. Thaum ua tau li ntawd lawm, cov niam thiab txiv yuav tau kev txhawb zog thiab zoo siab ntawm cov menyuam ua raws li qhov tseeb.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov pab nyuam yaus paub thov Koj pab tej menyuam thiab qhia lawv ua raws qhov tseeb. Thov pab nyuam yaus ua tau qauv zoo thiab ua tau lub neej ntseeg rau tej menyuam xyaum. Amees.

Peb puas pheej qhuab ntuas thiab thov Vajtswv pab peb tej menyuam lawm tau? Peb ua qauv zoo licas rau tej menyuam xyaum?

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Lukas 12:1-34

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTrại Hè Thanh Thiếu Niên Tỉnh Quảng Trị Năm 2023
Bài tiếp theoYa Klei Dưi Mâo Klei Mơak Hĭn – 1/7/2023