Ya Klei Dưi Mâo Klei Mơak Hĭn – 1/7/2023

1311

 

Klei Aê Diê Blŭ: III Y‑Yôhan 1-4

Êlan kliăng: “Kâo amâo dưi mâo klei mơak hĭn ôh kơ klei kâo hmư̆ kơ phung anak kâo êbat hlăm klei sĭt nik” (III Y‑Yôhan êlan 4)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlei pô jing Y‑Gaius leh anăn ya klei Khua ƀĭng kna Y‑Yôhan wah lač kơ ñu? Ya klei brei kơ Khua ƀĭng kna Y‑Yôhan hơ̆k mơak êdi mi? Ya klei brei phung amĭ ama ngă čiăng đru phung anak aneh ngă hlue klei sĭt nik?

Khua ƀĭng kna Y‑Yôhan čih hră anei kơ Y‑Gaius, pô ñu khăp. Anăn Y‑Gaius mñă dŭm blư̆ hlăm Klei Aê Diê Blŭ (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 19:29; 20:4; Rôm 16:23; I Kôrantô 1:14), ƀiădah năng ai klei hưn mdah kơ Y‑Gaius tinei jing sa čô dôk kiă kriê sa boh Sang Aê Diê hlăm ênuk Khua ƀĭng kna Y‑Yôhan. Khua ƀĭng kna Y‑Yôhan pô yơh jing sa čô nai, sa čô ama hlăm mngăt uêñ mĭn leh anăn đru kơ bruă Y‑Gaius dôk djă. Tinei, Khua ƀĭng kna Y‑Yôhan pia kơ ñu pô jing “pô khua mduôn” năng ai kyua boh kbưi plah wah thŭn amâodah klei bi knal hlăm bruă ngă mkă hŏng Y‑Gaius. Khua ƀĭng kna Y‑Yôhan mñă lu blư̆ iêô kơ Y‑Gaius jing “pô kâo khăp”, brei ƀuh klei sa čô nai uêñ mĭn leh anăn khăp kơ hđeh hriăm ñu hlăm Khua Yang. Klei khăp anăn prŏng êlam msĕ si klei khăp ama anak. Kyuanăn, ñu kñăm snei, ñu mơak snăk tơdah hmư̆ arăng hưn bi sĭt kơ klei đăo leh anăn ai tiê anak ñu hlăm mngăt anei “dôk sĭt suôr hlăm klei sĭt nik” (êlan 3).

Sĭt nik amâo mâo ôh klei mkăn jing mơak hĭn kơ sa čô ama hlăm mngăt dưi hmư̆ kơ anak ñu hlăm Khua Yang “dôk sĭt suôr hlăm klei sĭt nik”. Klei anăn bi mđĭ ai Khua ƀĭng kna Y‑Yôhan prŏng snăk, leh anăn ñu čiăng hưn mdah klei mơak anăn hŏng Y‑Gaius. Ñu ăt srăng wah lač nanao kơ anak ñu hlăm mngăt “čiăng kơ jih jang klei truh kơ ih jing jăk”, mâo klei suaih pral hlăm asei mlei leh anăn wăt hlăm mngăt mâo klei đĭ hriê kơ prŏng msĕ mơh (êlan 2). Anei ăt jing klei wah lač brei phung amĭ ama đăo kơ Krist hdơr wah lač nanao kơ phung anak pô.

Jih jang phung amĭ ama hmăng hmưi sơăi kơ anak drei mâo klei suaih pral hlăm asei mlei, thâo mĭn leh anăn mâo klei tŭ dưn. Ƀiădah lĕ, jing amĭ ama phung đăo kơ Krist, drei amâo knŏng mơak tơdah anak drei suaih pral hlăm asei mlei, thâo mĭn, tŭ dưn, ƀiădah brei drei hmăng hmưi kơ anak drei mâo klei đĭ kyar wăt hlăm mngăt, hlăm klei thâo kral Khua Yang hĭn mơh. Kyuanăn, bruă klam kơ phung amĭ ama, êngao kơ klei êñơ̆k mñă, atăt gai anak drei êbat hlăm êlan Khua Yang, brei drei hruê mlam wah lač brei kơ anak drei msĕ mơh. Drei amâo dưi dôk mbĭt hŏng anak drei 24/24 ôh, ƀiădah Aê Diê pô yơh jing Pô dôk mbĭt kăp kiă kriê răng mgang anak drei. Brei amĭ ama pioh lu mmông wah lač akâo kơ Khua Yang răng kriê anak drei tlaih mơ̆ng klei jhat ƀai, akâo brei čiăng kơ ai tiê klei mĭn anak drei thâo huĭ mpŭ, đăo knang leh anăn gưt ngă tui si Klei Aê Diê Blŭ nanao.

Klei hơ̆k mơak prŏng hĭn kơ amĭ ama phung đăo kơ Krist hlăk ƀuh phung anak drei khăp kơ Khua Yang leh anăn hdĭp tui si Klei Aê Diê Blŭ. Klei anei yơh srăng dưi djă pioh mngăt anak drei. Čiăng dưi ngă msĕ snăn, brei amĭ ama yơh êlâo hĭn jing klei bi hmô kơ phung anak hlăm klei đăo, hur har hriăm Klei Aê Diê Blŭ, sĭt suôr hlăm klei bi mguôp hŏng Khua Yang leh anăn gưt ngă tui si Klei Khua Yang mtô. Hŏng klei anăn kơh amĭ ama dưi mtô lač, bi mđĭ ai phung anak drei ngă hlue êlan klei sĭt nik.

Si ngă drei mtô lač leh anăn wah lač brei kơ phung anak drei nanao mơ̆? Ya klei bi hmô drei ngă leh, kơ phung anak drei ngă hlue?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih brei kâo hdơr wah lač brei kơ phung anak leh anăn mtô lač diñu ngă hlue êlan klei sĭt nik. Akâo kơ Khua Yang đru kâo dưi jing rup bi hmô kơ klei đăo leh anăn kơ knhuah hdĭp sa čô đăo kơ Krist čiăng kơ phung anak čô tui hlue.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Luk 12:1-34

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTsis Muaj Yam Dabtsi Zoo Siab Tshaj – 1/7/2023
Bài tiếp theoCòn Gì Vui Mừng Hơn – 1/7/2023