Thov Vajtswv Pab Yeebncuab – 12/2/2022

946

 

 

Lukas 6:27-28

 “Tiamsis kuv hais rau nej cov uas mloog kuv qhia hais tias, hlub nej cov yeebncuab thiab ua zoo rau cov uas ntxub nej, “foom koob hmoov rau cov neeg uas cem nej, thiab thov Vajtswv pab rau cov neeg uas tsimtxom nej.

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tswv Yexus qhia cov neeg uas mloog Yexus lus yuav tsum xav thiab ua li cas rau tej neeg uas ntxub yus?
  • Peb tab tom ua li cas rau tej neeg uas ntxub peb?
  • Tsimnyog peb yuav pauv hloov yam dab tsi?

Ib tug Xibfwb qhia Vajtswv kevcai xav ua rau sawvdaws paub hais tias nws yog tus ncaj ncees, nws thiaj nug Tswv Yexus hais tias: “Tus twg thiaj yog kuv tej kwvtij zejzog?” (Lukas 10:29). Raws li cov neeg Yudais kev xav nyob tiam ntawm hais txog yus cov “kwvtij zejzog” ces yog hais txog “cov neeg Yudais”, dua li yog lwm haiv neeg ces tsis yog yus cov kwvtij zejzog. Raws li ib txhia uas yog cov ntseeg nimno xav txog yus cov “kwvtij zejzog” ces yog neeg “Việt Nam”, lossis yog cov ntseeg Yexus, tiamsis Tswv Yexus qhia paub hais tias ntawd tsis yog yam uas tus ntseeg Yexus lawm kev xav. Yog ib tug ntseeg lawm tau Yexus qhia hais tias: “hlub nej cov yeebncuab thiab ua zoo rau cov uas ntxub nej, “foom koob hmoov rau cov neeg uas cem nej, thiab thov Vajtswv pab rau cov neeg uas tsimtxom nej”.

Raws li tus Tswv tej lus samfwm tseg ua rau peb paub tseeb hais tias, thaum peb yog Vajtswv ib tug me nyuam tiag tiag, ces peb cia li muaj yeebncuab, muaj cov uas ntxub peb thiab cov uas cem peb. Yog ib tus ntseeg Yexus, peb tsis tiv luag ntxub, luag cem vim peb ua kev txhaum, tiamsis peb tiv luag tsimtxom vim ntseeg Yexus Khetos (I-Petus 4:15-16). Lub ntiajteb thiab txhua tus uas yog ntiajteb li yuav ntxub peb: Tim ib, vim peb tsis yog ntiajteb li tiamsis yog Vajtswv me nyuam (Yauhas 15:19). Tim ob, los ntawm peb ua lub neej ntseeg fwm tus Tswv, qhov ntawd zoo ib yam li tus pos ntse ntse uas chob lawv, lawv thiaj ntxub peb (II-Timautes 3:12).

Tiamsis txawv li neeg ntiajteb kev xav uas ua phem pauj phem, Tswv Yexus qhia peb cov ntseeg hais tias: “hlub nej cov yeebncuab”. Hlub yeebncuab tsis tau txhais hais tias peb yib ua li lawv xav, lossis tseg cia lawv yijmeem ua raws li lawv siab nyiam, tiamsis hlub yeebncuab yog ua rau lawv ib yam li Vajtswv twb ua rau peb cov ntseeg Yexus lawm. Tus Tswv ua siab ntev, zam txim thiab ua ntau yam zoo pub rau peb, kom peb muaj sijhawm pom peb tej kev txhaum, paub tig los ua neeg zoo, ces peb kuj ua ib yam li ntawd rau peb tej “yeebncuab”. “foom koob hmoov rau cov neeg uas cem nej” txhais hais tias; ntshaw kom muaj yam zoo ntawm Vajtswv los pub rau cov neeg ntawd, thiab “thov Vajtswv pab cov neeg uas tsimtxom nej” txhais hais tias thov Vajtswv muab Vajtswv txoj kev hlub pub dawb, hlub cov neeg ntawd.

Yuav ua cas thov tau Vajtswv pab yus cov yeebncuab, cov uas tsimtxom yus thiab cov uas ua saib tsis taus yus? Peb yuav ua tsis tau qhov ntawd yog peb tsis nco txog hais tias peb yog ib tug neeg txhaum tiamsis tau Vajtswv hlub thiab cawm peb dim los ntawm Nws kev hlub uas pub dawb dawb. Thiab peb kuj tsis ua tau li ntawd, thaum peb tseem xav txog kev chim, tsis ua neej los ntawm kev ntseeg thiab muaj kev coglus nrog Vajtswv.

Peb puas hlub peb cov yeebncuab thiab thov Vajtswv pab rau cov uas tsimtxom peb?

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, ua Koj tsaug uas Koj tau hlub nyuam yaus los ntawm kev hlub pub dawb thiab ua siab ntev rau nyuam yaus. Thov pub kom nyuam yaus muaj lub siab hlub, yuav hlub taus nyuam yaus cov yeebncuab los ntawm kev thov Koj pab rau lawv. Amees.

 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: II.Xwmtxheej Vajntxwv  20:31-21:20

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPhòng Truyền Thông Tổng Liên Hội Xuất Bản 3 Quyển Sách Đầu Năm Mới
Bài tiếp theoWah Lač Brei Kơ Pô Roh – 12/2/2022