Thaum Txog Lub Sijhawm Ntawd – 21/5/2022

506

 

 

Yelemis 33:14-26

Nqe cim

Tus TSWV hais tias, ‘Twb yuav txog lub sijhawm uas kuv ua kom txhua yam tiav raws li kuv tej lus cog tseg rau cov Yudas thiab cov Yixalayees.’ (Yelemis 33:14).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tus Tswv qhia hais tias yuav muaj yam dabtsi tshwmsim thaum txog “lub sijhawm ntawd”?
  • Lub cim twg rau tus Tswv haivneeg saib pom thiab cia siab ruaj khov rau Nws tej lus cogtseg?
  • Peb pheej saib rau yam dabtsi los txhawb peb kev cia siab rau Vajtswv?

Tus Tswv hais rau Yelemis hais tias, thaum txog “lub sijhawm ntawd”, yog lub sijhawm uas tus Tswv teem tseg los ua tiav Nws tej lus cogtseg uas zoo kawg nkaus rau haivneeg Yixalayees. Yam zoo xubthawj yog tus Tswv yuav “xaiv Daviv ib tug xeebntxwv uas ncaj ncees los ua vajntxwv…” (nqe 15a), “Tus xeebntxwv uas ncaj ncees” yog hais txog Tus Mexiyas uas pub los rau noobneej, thiab Nws tes haujlwm yog “kav lub tebchaws ncaj ncees” (nqe 15b). Txuas ntxiv yog txojkev cawmdim yuav tuaj rau cov Yudas, thiab txojkev kaj siab, zoo siab yuav muaj nyob hauv lub nroog Yeluxalees, thaum ntawd lawv yuav tau hu tus Tswv uas ncajncees lub npe. Thiab tus Tswv tseem coglus hais tias: Daviv yuav muaj xeebntxwv los ua vajntxwv kav cov Yixalayees tsis tu ncua, thiab xeem Levis yuav tau ua povthawj ua kuv tes haujlwm uas yog muab tsiaj, qoobloo thiab tej khoom theej txhoj hlawv fij tsis tu ncua rau kuv(nqe 17-18).

Tus Tswv tsim muaj kevcai tswj rau lub ntuj thiab lub ntiajteb thiab teem caij teem nyoog rau nruab hnub hmo ntuj. Tej kevcai tswj ntawd nyias ua nyias haujlwm muaj quas hauv qab ntuj tsis hloov li. Qhov no kuj yog timkhawv rau tus Tswv haivneeg pom kom muaj kev cia siab ruaj khov hais tias tus Tswv yuav ua raws li Nws tej lus cogtseg. Nqe lus “Yog… ces…” nyob hauv ob nqe 25-26 tau siv los hais khov kho hais tias, thaum tus Tswv twb coglus rau nruab hnub thiab hmo ntuj thiab ua kom muaj kevcai tswj rau lub ntuj thiab lub ntiajteb lawm (nqe 25) ces Nws yeej yuav tsis tsis tso Yakhauj cov xeebntxwv thiab Daviv cov xeebntxwv tseg (nqe 26). Txawm hais tias lub sijhawm ntawd lawv tabtom raug lwm lub tebchaws txob thuam, tsis saib lawv zoo li ib lub tebchaws lawm, thiab raws li tej uas qhov muag pom mas tej tebchaws ntawd xav hais tias tus Tswv tau tso Nws haivneeg tseg lawm, lawv thiaj hais tias “tus Tswv twb muab ob tsevneeg uas yog cov Yudas thiab cov Yixalayees” uas tus Tswv xaiv ntawd “tso tseg lawm” (nqe 24), tiamsis paub tseeb hais tias tus Tswv yuav coj Nws haivneeg uas tabtom raug ntes mus ua cev qhev rov qab los nyob hauv lawv lub tebchaws dua.

Tus Tswv npaj ntau yam zoo rau Nws haivneeg dhau ntawm tej lus cogtseg tseemceeb thiab thajyeeb. Thaum txog hnub uas tus Tswv teem tseg, peb yuav tau txais tej yam zoo ntawd. Tiamsis, vim lub siab tsis ntseeg lossis ua tsis taus siab ntev thiaj ua rau peb pheej xav hais tias tus Tswv hnov qab Nws tej lus cogtseg lawm. Qhov ntawd ua rau peb coob leej mus ua raws tus kheej siab nyiam, txiav txim siab xaiv tej yam uas qhov muag ntsia pom hais tias zoo, tiamsis ho tsis ua siab ntev, mloog lus kom tau txais tej yam zoo tseeb uas Vajtswv pub.

Peb puas ua taus siab ntev thiab ruaj siab rau tus Tswv tej lus cogtseg?

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv uas ncajncees, thov pab nyuam yaus ntseeg koj, ua siab ntev tos Koj txojkev zoo raws li sijhawm Koj npaj tseg, zoo dua qhov uas ua raws li nyuam yaus tus kheej siabnyiam. Amees.

 

Nyeem Vajluskub peb lub xyoos: Ntawv Nkauj 32:1-33:22

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHTTL Chi Hội An Tân, Quảng Nam – Thông Báo V/v Truyền Hình Trực Tiếp Chương Trình Lễ Khánh Thành – Cung Hiến Nhà Thờ và Truyền Giảng Tin Lành
Bài tiếp theoHlăm Ênuk Srăng Truh – 21/5/2022