Hlăm Ênuk Srăng Truh – 21/5/2022

834

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yêrêmi 33:14-26

Êlan kliăng: “Nĕ anei, ênuk srăng truh,’ Yêhôwa lač, ‘tơdah Kâo srăng bi sĭt klei Kâo ƀuăn leh kơ sang Israel leh anăn sang Yuđa.” (Y‑Yêrêmi 33:14)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Yêhôwa Aê Diê brei thâo ya klei srăng mâo hlăm “ênuk srăng truh”? Ya klei bi knăl čiăng kơ phung ƀuôn sang Aê Diê ruah dưi thâo ƀuh leh anăn hơĭt ai tiê đăo knang kơ klei Aê Diê ƀuăn kơ diñu? Ya klei drei khăng dlăng čiăng mđĭ ai đăo knang kơ Aê Diê?

Klei Yêhôwa Aê Diê blŭ hŏng Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi snei, hlăm “ênuk srăng truh”, jing wưng Yêhôwa Aê Diê kčah čiăng kơ Ñu bi sĭt klei Ñu ƀuăn brei kơ phung ƀuôn sang Aê Diê ruah Israel. Klei jăk êlâo hĭn jing Yêhôwa srăng mkŏ mjing sa “Adhan kpă ênô čăt kơ Y‑Đawit…” (êlan 15a), “Adhan kpă ênô” lač kơ Yang Mêsi srăng dưi brei kơ anak mnuih, leh anăn bruă Ñu srăng dưi ngă jing “srăng ngă klei kpă ênô leh anăn klei djŏ hlăm čar” (êlan 15b). Leh anăn jing klei bi mtlaih srăng truh kơ phung Yuđa, leh anăn klei êđăp ênang srăng truh ti Yêrusalem, hlăk anăn diñu srăng dưi lač Anăn Yêhôwa Aê Diê Kpă Ênô. Leh anăn Ñu lŏ dơ̆ng ƀuăn snei: “Kyuadah snei Yêhôwa lač: ‘Y‑Đawit amâo srăng kƀah ôh sa čô dôk gŭ ti jhưng mtao sang Israel, leh anăn phung khua ngă yang Lêwi amâo srăng kƀah ôh sa čô dôk ti anăp kâo čiăng myơr mnơ̆ng myơr čuh, mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ, leh anăn dôk ngă yang nanao.” (êlan 17-18).

 Yêhôwa Aê Diê mkŏ mjing leh klei bhiăn hlăm êngĭt adiê ăt msĕ mơh kčah mông kơ hruê leh anăn mlam. Dŭm klei bhiăn êran hlăm lăn êa, êngĭt adiê mtŭ mlan…hlue sa hdră amâo bi mlih ôh. Anei ăt jing klei bi mklă čiăng kơ phung ƀuôn sang Aê Diê dưi thâo ƀuh leh anăn thiăm klei đăo knang kơ klei sĭt suôr Aê Diê. Pruê̆ blŭ “Tơdah…snăn” hlăm dua êlan 25-26 dưi yua čiăng bi mklă, Hlăk Yêhôwa Aê Diê mkŏ mjing klei bi mguôp hŏng hruê leh anăn mlam leh anăn klei bhiăn kơ adiê leh anăn lăn ala (êlan 25) snăn Ñu ăt srăng lui mơh djuê ana Y‑Yakôp leh anăn djuê ana Y‑Đawit jing dĭng buăl Aê Diê (êlan 26). Wăt tơdah hlăm wưng ară anei diñu tŭ klei dŭm ala čar mưč mač dlăng amâo djŏ jing sa ala čar ôh, leh anăn hlue si klei ƀuh ti ală mta snăn dŭm ala čar anăn bi mĭn Yêhôwa Aê Diê lui leh phung ƀuôn sang diñu anăn diñu lač: “Yêhôwa hngah leh dua găp djuê ñu ruah leh” (êlan 24), ƀiădah klă sĭt Ñu srăng ba phung ƀuôn sang ñu dôk jing mnă dưi wĭt kơ ƀuôn sang.

 Boh sĭt lu hdră jăk siam Aê Diê mprăp brei leh kơ phung ƀuôn sang Ñu hlăm klei ƀuăn yuôm bhăn leh anăn klei bi mguôp êđăp ênang. Drei srăng tŭ mă lu klei jăk anăn hlăm djŏ mông Yêhôwa Aê Diê kčah leh. Khădah, kyua ai tiê amâo đăo amâodah kyua đŭt ai đei drei bi mĭn Aê Diê wơr leh klei Ñu ƀuăn kơ drei, kyua anăn lu mnuih hlăm phung drei ngă êlâo kơ klei Aê Diê čiăng, bi mklă ruah klei mĭndah jăk hlue si ală kđeh anei anăn amâo thâo gĭr, gưt asăp čiăng mă klei jăk hĭn klă sĭt mơ̆ng Aê Diê brei.

Drei mâo ai tiê thâo gĭr leh anăn đăo knang hlăm klei Aê Diê ƀuăn mơ̆?

Wah lač: Ơ Aê Diê Pô Sĭt Suôr, akâo kơ Ih đru kâo đăo knang leh anăn gĭr dôk čang guôn djăp klei jăk hlue si mông Ih kčah leh, hĭn kơ pral hdĭp hlue si klei pô čiăng.

Dlăng klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 32:1-11; 33:1-22

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThaum Txog Lub Sijhawm Ntawd – 21/5/2022
Bài tiếp theoTrong Những Ngày Đến – 21/5/2022