Tej Txhab Nyiaj Uas Tus Nplaig Dag Tau Los – 25/2/2024

1100

 

 

Pajlug 21:6 

Nqe cim

“Tej nyiaj uas tau los ntawm kev tsis ncaj ncees, tsis ntev yuav ploj mus; tej nyiaj ntawd yuav coj koj mus raug kev ploj kev tuag” (Pajlug 21:6).

Peb nyeem ntxiv hauv Phau Txhais Tshiab:

“Tej niag txhab nyiaj uas tus nplaig dag tau mas yog tej pa ncho uas nyob ib vuag dua xwb thiab yog txojkev tuag rooj hlua” (HMOWSV).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tej txhab nyiaj uas tus nplaig dag tau los yuav ua rau ntsib teebmeem dabtsi?

–       Tswv Yexus qhia dabtsi txog kev hais lus dag?

–       Koj kev hais lus ncajncees txog qib twg thiab lub homphiaj ntawm koj tej lus hais yog dabtsi?

Tus Tswv txojcai tsis pub hais lus dag. Tej lus dag lossis lus hais tsis meej, hais tsis tas kom lwm tus xav yuamkev puavleej yog kev txhaum. Muaj ib qhov tseeb uas zais tsis dhau yog muaj coob tug muaj tej khoom nyiaj txiag los ntawm tej lus dag. Nqe lus: “Tej niag txhab nyiaj uas tus nplaig dag tau mas yog tej pa ncho uas nyob ib vuag dua xwb thiab yog txojkev tuag rooj hlua” hais txog tej teebmeem txaus ntshai ntawm “tus nplaig dag” ntsigtxog tej khoom nyiaj txiag tsis ncajncees. Tej khoom nyiaj txiag ntawd yuav nyob tsis ntev, tsuas nyob ib vuag xwb. Txaus luag kawg li, tej khoom nyiaj txiag uas tus nplaig dag tau los ho dhau los ua kev dag tus neeg ntawd vim nws ntseeg hais tias tej ntawd yuav ua rau nws npluanuj ntev. Tej khoom nyiaj txiag tsis ncajncees yog “txojkev tuag rooj hlua”, leejtwg mag rau hauv lawm yuav nrhiav tsis tau kev dim. Thaum tibneeg xav hais tias tej khoom nyiaj txiag tsis ncajncees yuav pab kom lawv muaj ntau yam ruaj khov thiab ua rau lawv muaj sia nyob ntev, ces thaum ntawd lawv twb poob rau dab ntxwgnyoog lub voj hlua lawm. Vajtswv Txojlus qhia tias: “Tej nyiaj txiag uas koj tau los ntawm txojkev tsis ncaj ncees, yuav tsis ua rau koj npluanuj, tiamsis tej uas tau los ntawm kev ncaj ncees yuav cawm tau koj txojsia” (Pajlug 10:2).

Tus Tswv ntxub ntxaug tus nplaig uas hais lus dag (Pajlug 6:17). Tswv Yexus hais tawv qhawv hais tias dab ntxwsnyoog yog tus hais lus dag thiab nws yog leejtxiv ntawm txojkev dag, cov neeg uas hais lus dag ces yog dab ntxwgnyoog tug thiab lawv lees dab ntxwgnyoog ua lawv txiv (Yauhas 8:44). Hais lus dag yog kev txhaum loj heev tabmeeg Vajtswv: “Tus uas ua timkhawv tsis tseeb hauv tsev tu plaub yeej yuav raug txim, thiab tus uas hais lus dag yuav raug puastsuaj” (Pajlug 19:9). Nyob hauv qhov chaw uas muaj ntau kev dag ntxias, Vajtswv qhia Nws haivneeg yuav tsum hais lus tseeb. Tej lus hais dag tej zaug yuav ua rau tibneeg npluanuj ib nyuag ntu tiamsis yuav raug tus Tswv rau txim sab nqaij tawv thiab sab ntsujplig. Tus Tswv xav kom Nws haivneeg niaj hnub hais lus tseeb, ua kom muaj txhua yam los ntawm tus Tswv txojkev ncajncees kom tau kaj siab thiab tau lubneej koob hmoov ruaj khov. Tus Tswv cov menyuam tsis tig tus kheej lub homphiaj ua neej mus rau tej khoom nyiaj txiag ib vuag hauv ntiajteb, tiamsis siv tej lus hais, tej khoom nyiaj txiag los ua yam cuabyeej qhia tshwm tus Tswv txojkev hlub, kev ncajncees rau lwm tus, kom sawvdaws sib pab tig mus rau lubneej ibtxhis saum Ntuj Ceebtsheej. Tsis tas li ntawd xwb, tus ntseeg yuav tsum ua lubneej tseeb kom qhia tshwm tus Tswv lub hwjchim kovyeej kev dag, kovyeej dab ntxwgnyoog, thiab ua timkhawv txog qhov tseeb kom “cawm tau sawvdaws txojsia” (Pajlug 14:25a).

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov zamtxim rau nyuam yaus vim ntau zaug tau hais lus dag. Thov pab nyuam yaus txawj hais tej lus tseeb kom muaj nqis rau tus mloog thiab tau txais txojkev kaj siab, npluanuj uas koj pub hauv ntiajteb nrog rau txojsia ibtxhis saum Ntuj Ceebtsheej. Nyuam yaus tuav Cawmseej Yexus lub npe thov, Amees.

Peb yuav tsum hloov kev hais lus licas kom qhia tshwm tus Tswv txojkev ncajncees?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 2

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQuảng Nam: Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Tiên Phước
Bài tiếp theoNgăn Drăp Mâo Hŏng Klei Luar – 25/2/2024