Tai Vạ Thứ Năm: Súc Vật Bị Dịch Lệ – 29/11/2018

1143

 

Xuất Ê-díp-tô Ký 9:1-7

1 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi ra mắt Pha-ra-ôn mà tâu rằng: Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ, có phán như vầy: Hãy tha dân ta đi, đặng chúng nó hầu việc ta; 2 vì nếu ngươi từ chối không tha đi, còn cầm lại nữa, 3 nầy, tay của Đức Giê-hô-va sẽ tra vào các súc vật của ngươi ngoài đồng, vào ngựa, lừa, lạc đà, bò, và chiên: sẽ có dịch lệ rất lớn. 4 Đức Giê-hô-va sẽ phân biệt súc vật của dân Y-sơ-ra-ên cùng súc vật của người Ê-díp-tô, sẽ chẳng có một con nào của dân Y-sơ-ra-ên bị chết. 5 Đức Giê-hô-va định kỳ mà rằng: Đến mai, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự đó tại trong xứ. 6 Vừa đến mai, Đức Giê-hô-va làm sự đó, hết thảy súc vật của người Ê-díp-tô đều chết; nhưng của dân Y-sơ-ra-ên chẳng chết một con nào. 7 Pha-ra-ôn sai người đi xét, thấy chẳng có một con súc vật nào của dân Y-sơ-ra-ên chết hết. Nhưng Pha-ra-ôn rắn lòng, chẳng cho dân sự đi. 

Câu gốc: “Vừa đến mai, Đức Giê-hô-va làm sự đó, hết thảy súc vật của người Ê-díp-tô đều chết, nhưng của dân Y-sơ-ra-ên chẳng chết một con nào” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Tai vạ súc vật bị dịch lệ xảy ra như thế nào? Vua Ai Cập đã phản ứng ra sao trong tai vạ này? Chúng ta được nhắc nhở điều gì trong cách Chúa tra tay giáng họa trên người Ai Cập?

Đức Giê-hô-va sai ông Môi-se đến ra mắt Pha-ra-ôn, yêu cầu vua cho dân Y-sơ-ra-ên đi hầu việc Ngài. Nếu vua từ chối, Ngài sẽ giáng dịch lệ trên súc vật như ngựa, lừa, lạc đà, bò và chiên ở ngoài đồng của vua và dân Ai Cập, chúng sẽ bị chết. Chúa cũng cho biết Ngài sẽ phân biệt súc vật của họ và của người Y-sơ-ra-ên, chẳng có súc vật nào của tuyển dân sẽ bị chết. Đúng thời hạn đã giao ước, tức vào ngày hôm sau, mọi súc vật ở ngoài đồng bị chết như lời Ngài đã phán trước (câu 6).

Người Ai Cập thờ nhiều loại súc vật, và tượng thần của họ có đầu là súc vật như thần trâu Apis và Mnevis, nữ thần bò Hathor, thần dê Khnum. Một lần nữa, tai vạ thứ năm này Chúa chủ ý cho người Ai Cập nhận biết thần tượng của họ vô dụng ra sao, và Chúa của người Y-sơ-ra-ên năng quyền như thế nào. Con người luôn cần có đối tượng để tôn thờ. Tuy nhiên, khi không tôn thờ đúng Chân thần mà tôn thờ một con người đã chết, hoặc những thần tượng hư không… thì cuộc đời cũng sẽ hư mất như thần tượng mình tôn thờ mà thôi.

Vua Ai Cập cứng lòng không cho dân Chúa ra đi trước khi thời gian đã định để tai họa ập xuống trên khắp xứ, làm tổn hại nặng nề về vật chất, và hậu quả là súc vật chết ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của dân chúng. Khi sự việc đã xảy ra, vua vẫn không tin lời Đức Giê-hô-va đã phán, ông sai người đi xem xét các súc vật của người Y-sơ-ra-ên để biết thực hư; nhưng khi biết đúng như vậy, vua vẫn không kính sợ Chúa mà cứ cứng lòng. Nhiều người đòi hỏi phép lạ và thử nghiệm Chúa nhiều lần, nhưng dù chân lý được bày tỏ rõ ràng thì sự cứng lòng của họ vẫn che khuất Ngài là Đấng họ cần thờ kính trong cuộc đời!

Dù Chúa lại phải ra tay trừng phạt người Ai Cập nhưng Ngài vẫn bày tỏ lòng nhân từ trên họ. Chúa đã cho ông Môi-se đến cảnh báo, cho thời hạn để vua cân nhắc và cũng để mở đường cho những người Ai Cập tin kính Ngài được thoát nạn. Tất cả súc vật của người Ai Cập ở ngoài đồng đã bị chết nhưng còn một số súc vật sống sót nhờ được đưa về nhà (câu 19). Chúa là Đấng nhân từ và cũng là Đấng không thay đổi, Ngài không thỏa hiệp với bất cứ một thế lực nào. Không ai có thể chống cự và thắng Ngài!

Suy ngẫm về tai vạ Chúa giáng trên dân Ai Cập, bạn thưa gì với Chúa hôm nay?

Cảm tạ Chúa vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời! Con thật hạnh phúc được làm dân Ngài, nhận lãnh mọi sự ưu ái cũng như sửa dạy của Chúa yêu thương. Cầu xin Chúa giúp con kính sợ Ngài, bước đi trong sự tin cậy và vâng lời Ngài luôn luôn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 15.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org