Sửa Lại Đường Lối và Việc Làm (1) – 18/12/2017

2546

 

Giê-rê-mi 7:1-11

1 Từ nơi Đức Giê-hô-va có lời phán cùng Giê-rê-mi rằng: 2 Hãy đứng nơi cửa nhà Đức Giê-hô-va, tại đó hãy rao lời nầy: Các ngươi, là người Giu-đa hết thảy, là những kẻ do các cửa nầy vào đặng thờ lạy Đức Giê-hô-va, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. 3 Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Hãy sửa lại đường lối và việc làm của các ngươi; thì ta sẽ khiến các ngươi ở trong xứ nầy. 4 Chớ nhờ cậy những lời dối trá rằng: Chính đây là đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va. 5 Vì nếu các ngươi sửa lại kỹ càng đường lối và việc làm của mình, nếu các ngươi làm trọn sự công bình giữa người và kẻ lân cận nó; 6 nếu các ngươi không hiếp đáp khách lạ, kẻ mồ côi, người góa bụa, và không làm đổ máu vô tội trong nơi nầy; cũng chẳng đi theo các thần khác để làm hại mình, 7 thì ta sẽ khiến các ngươi ăn ở trong nơi nầy và trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi từ thuở xưa cho đến đời đời.
8 Nầy, các ngươi cậy những lời phỉnh phờ chẳng có ích gì. 9 Các ngươi há chẳng trộm cướp, giết người, phạm tội tà dâm, thề dối, dâng hương cho Ba-anh, đi theo thần khác, là thần mình không biết hay sao? 10 Rồi các ngươi đến chầu ta trong nhà nầy, là nơi được xưng bằng danh ta, và nói rằng: Kìa, chúng tôi được thả rồi! hầu cho các ngươi được phạm mọi sự gớm ghiếc ấy. 11 Vậy thì các ngươi xem nhà nầy, là nơi được xưng bằng danh ta, như hang trộm cướp sao? Nầy, ta, chính ta, xem thấy mọi điều đó, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Câu gốc: “…Hãy sửa lại đường lối và việc làm của các ngươi; thì ta sẽ khiến các ngươi ở trong xứ này. Chớ nhờ cậy những lời dối trá rằng: Chính đây là đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va (câu 3-4).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời tiên tri này dành cho những hạng người nào? Nội dung lời tiên tri nhấn mạnh đến vấn đề gì? Chúng ta áp dụng lời tiên tri này cho mình như thế nào?

Tại cửa vào Đền thờ Đức Giê-hô-va, Tiên tri Giê-rê-mi đã rao ra sứ điệp: “Hãy sửa lại đường lối và việc làm của các ngươi; thì ta sẽ khiến các ngươi ở trong xứ này” (câu 3). Điều đầu tiên Đức Chúa Trời muốn dân Giu-đa phải chấn chỉnh lại chính là đời sống tôn giáo của họ. Sửa lại đường lối là sửa lại cho đúng những suy nghĩ, ý tưởng, những quan niệm về Đền thờ và sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì chỉ khi nào đường lối được đúng đắn thì mới dẫn đến việc làm đúng đắn. Dân Giu-đa đang còn lầm lạc trong những ý tưởng hư không, bởi vì họ tin vào những lời dối trá của những tiên tri giả rao sứ điệp rằng: Chính đây là đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va (câu 4). Cụm từ đền thờ của Đức Giê-hô-va được lặp lại ba lần để nhấn mạnh và tạo dấu ấn trong đầu, khiến dân Giu-đa nghĩ rằng chỉ cần có Đền thờ và thực hiện các nghi thức thờ phượng thì bảo đảm rằng mối liên hệ giữa họ và Đức Chúa Trời vẫn tốt đẹp, và Ngài vẫn đang hiện diện, bảo vệ họ. Dân Chúa đang đặt niềm tin vào ngôi đền gạch đá và những hành vi tôn giáo của mình. Họ an lòng tin rằng sẽ tránh khỏi những tai nạn mà Tiên tri Giê-rê-mi đã rao ra. Song Đức Chúa Trời một lần nữa phán dạy họ rằng họ đã sai. Điều quan trọng đầu tiên Đức Chúa Trời muốn phán với dân Giu-đa là họ cần phải chấn chỉnh lại suy nghĩ cùng cung cách thờ phượng Ngài, vì thờ phượng đích thực bao gồm cả lễ nghi lẫn nếp sống đạo.

Ngày nay, không ít người trong chúng ta cũng an lòng khi thực hiện đầy đủ các hình thức lễ nghi tôn giáo. Cũng có đến nhóm lại trong nhà thờ mỗi tuần không vắng buổi nào; cũng dâng hiến, cũng nghe giảng v.v… Nhưng sáu ngày còn lại thì sống như người thế gian, cũng ai sao mình vậy, cũng say sưa với anh em, cũng tranh cạnh hơn thua… Rồi đến Chúa nhật lại vào Đền thờ để trấn an tâm linh tưởng tốt đẹp nhưng thật ra đang hư hoại! Nếu chúng ta dùng những hành vi tôn giáo như một chiếc áo để che đậy đời sống tội lỗi hay để trấn an những sai phạm của chính mình, thì hãy nhớ đến Lời Chúa phán: “Hãy sửa lại đường lối và việc làm của các ngươi”.

Đức Chúa Trời đánh giá thế nào về những sinh hoạt tôn giáo mà bạn đang thực hiện?

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con tra xét “đường lối và việc làm” trong việc thờ phượng Ngài mỗi ngày, để con không chỉ dâng lên Ngài những nghi thức tôn giáo nhưng trọn cả đời sống con thờ phượng và tôn cao Danh Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Ti-mô-thê 1.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Bài trướcVinh Quang Đời Đời – 17/12/2017
Bài tiếp theoTruyện Ngắn Cơ Đốc: Thông Điệp Yêu Thương – BTMV 38