Sĭt Suôr Kkuh Mpŭ Kơ Aê Diê – 27/6/2023

1968

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 20:20-30

Êlan kliăng: “Kâo srăng bi mni kơ Yêhôwa jih hruê kâo dôk hdĭp; kâo srăng mmuñ bi mni kơ Aê Diê kâo êjai kâo dôk hdĭp” (Klei Mmuñ Hđăp 146:2)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Êlâo kơ nao bi blah, ya Mtao Y-Jôsaphat ngă? Mtao hŏng phung ƀuôn sang Aê Diê mjưh ruê̆ leh klei bi blah hŏng ya bruă? Ya bruă phŭn diñu ngă leh hlăm jih klei anei? Si drei tui hriăm klei Mtao Y-Jôsaphat bi hmô?

Gưt asăp Aê Diê, aguah ưm hruê êdei Mtao Y-Jôsaphat hŏng phung lĭng kahan, mnuih ƀuôn sang leh anăn phung Lêwi nao hlăm kdrăn tač Têkôa, hlăm brô pluh pă km tĭng phă Dhŭng Yêrusalem čiăng nao phă phung kahan roh hriê bi blah. Tơdah dơ̆ng nao, Mtao Y-Jôsaphat mđĭ ai mnuih ƀuôn sang brei đăo knang kơ Yêhôwa Aê Diê leh anăn Klei Aê Diê Blŭ hưn leh mơ̆ng phung khua pô hưn êlâo ñu, hlăm anăn mâo klei blŭ mơ̆ng Y-Jahasiêl hưn Aê Diê srăng bi blah brei kơ diñu leh anăn diñu srăng ƀuh klei Aê Diê bi mtlaih. Leh bi trông hŏng mnuih ƀuôn sang, hrô kơ brei lĭng kahan djă phao ktuang nao êlâo snăn Mtao Y-Jôsaphat brei phung Lêwi ba anăp êpul kahan nao êjai bi mni kơ Yêhôwa Aê Diê êjai. Tơdah ênai mpŭ mni kơ Aê Diê kwang, Aê Diê ngă kơ phung roh bi mdjiê hdơ̆ng diñu pô. Snăn Mtao Y-Jôsaphat leh anăn phung ƀuôn sang Aê Diê knŏng nao hrui mă mnơ̆ng dhơ̆ng hlăm tlâo hruê kyua mâo “lu snăk”, brei ƀuh klei dưi mơ̆ng Yêhôwa Aê Diê jing prŏng snăk. Truh hruê tal pă, diñu lŏ bi kƀĭn ti tlung anôk bi blah čiăng mkŏ mjing sa klei bi mni. Tinei diñu bi mni kơ Aê Diê, kyua anăn arăng bi anăn anôk anăn jing tlung Bêraka, jing tlung klei jăk mơak. Leh anăn diñu wĭt kơ ƀuôn Yêrusalem pĕ brô̆, ayŭ đĭng kliă, leh anăn ayŭ ki truh ti Sang kkuh mpŭ čiăng lŏ dơ̆ng kkuh mpŭ kơ Aê Diê.

Dôk ti anăp phung roh ksŭng mblah jhŏng ktang snăk, Mtao Y-Jôsaphat leh anăn phung ƀuôn sang wah lač hŏng Aê Diê, diñu amâo thâo ya srăng ngă ôh, ƀiădah boh sĭt diñu ngă leh klei thâo mĭn snăk jing dưm klei hdĭp pô hlăm klei kkuh mpŭ kơ Aê Diê. Diñu bi kƀĭn ti Sang čhiăm čiăng wah lač, mđing hmư̆ Klei Aê Diê Blŭ leh anăn mpŭ mni Aê Diê. Mơ̆ng hlăk nao bi blah truh kơ leh dưi, diñu ăt lŏ dơ̆ng mpŭ mni hơêč hmưi leh anăn kkuh mpŭ kơ Aê Diê. Knhal tuč diñu lŏ wĭt ti Yêrusalem čiăng lŏ dơ̆ng kkuh mpŭ ti Sang kkuh mpŭ kơ Aê Diê.

Tơdah tlă anăp hŏng phung roh ktang hĭn kơ pô, anăn jing klei mplư, klei ruă amâodah ya klei truh, brei tui hriăm klei bi hmô mơ̆ng Mtao Y-Jôsaphat, brei drei lŏ dơ̆ng wah lač hŏng Aê Diê čiăng mđing hmư̆ klei Ñu čiăng kơ klei hdĭp pô. Brei drei sĭt suôr hĭn hlăm klei bi kƀĭn kkuh mpŭ kơ Aê Diê, mđing hmư̆ Klei Aê Diê Blŭ čiăng dưi bi juh, mđĭ ai leh anăn dưi mâo Yang Mngăt Jăk mtrang mngač. Klei truh ƀrư̆ mâo lu, klei dleh dlan lu mơh, brei drei ƀrư̆ sĭt suôr hĭn hlăm klei kkuh mpŭ kơ Aê Diê msĕ si Mtao Y-Jôsaphat leh anăn phung ƀuôn sang tinei čiăng kơ knhal tuč drei dưi ƀuh klei Aê Diê bi mtlaih yuôm ƀhăn leh anăn dưi brei klei tŭ dưi prŏng prĭn.

Drei dưm klei kkuh mpŭ kơ Aê Diê jing klei mđing mrô sa hlăm klei hdĭp pô mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo wăt tơdah hlăm klei jăk amâodah klei truh ăt dôk sĭt suôr, jih ai tiê kkuh mpŭ kơ Aê Diê čiăng kâo dưi ƀuh klei tŭ dưi yuôm bhăn Aê Diê brei kơ kâo ti anăp phung roh lu.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Luk 9:37-62

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNcaj Ncees Pehawm Tus Tswv – 27/6/2023
Bài tiếp theoTrung Tín Thờ Phượng Chúa – 27/6/2023