Siab Tsis Ntseeg Thaiv Txojmoo Zoo – 25/6/2022

419

 

 

II.Kauleethaus 4:1-6

Nqe cim:

Rau qhov cov neeg uas tsis totaub Txojmoo Zoo uas peb qhia, tsuas yog cov neeg uas tabtom yuav raug puastsuaj xwb. Lawv tsis ntseeg, rau qhov tus vajtswv uas kav ntiajteb no ua rau lawv lub siab ruam lawm. Nws ua kom lawv tsis pom qhov kaj uas ci tuaj rau lawv, qhov kaj ntawd yog Txojmoo Zoo uas qhia txog Yexus Khetos lub tshwjchim uas ci ntsa iab, nws muaj tus yamntxwv zoo li Vajtswv” (nqe 3-4).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–  Timthawj Paulus hais licas txog tes haujlwm nws tabtom ua?

  Vim licas tseem muaj kev thaiv ib txhia tibneeg tsis pom Txojmoo Zoo?

  Yuav vamkhom qhov twg peb thiaj tau txais Vajtswv lub tshwjchim ci ntsa iab hauv siab?

Txawv cov xibhwb cuav uas tabtom xav qhia tawm lawv lub meejmom rau cov ntseeg hauv Pawg Ntseeg Kauleethaus, yam ua ntej tshaj plaws Timthawj Paulus qhia tawm yog kev txo hwjchim, nws hais tias Vajtswv hlub peb heev nws thiaj muab tes haujlwm no rau peb ua, Paulus lees paub hais tias Vajtswv yog tus muab haujlwm rau nws ua yog li nws tsis poob siab (nqe 1). Txuas ntxiv, Paulus qhia txog lub tswvyim uas nws thiab nws cov phoojywg ncaj ncees qhia Txojmoo Zoo los ntawm qhov rau siab ntso ua haujlwm rau hauv Tswv Yexus txoj kevcai, yog li Paulus yeej tsis zais siab, niaj hnub qhia qhov tseeb “tsis dag ntxias leejtwg (nqe 2a), thiab sawvdaws lub siab lees paub qhov ntawd. Yog li Paulus thiaj hais khov kho tias, yog Txojmoo Zoo tseem muab npog cia ces cov neeg uas tsis totaub Txojmoo Zoo, tsuas yog cov neeg uas tabtom yuav raug puastsuaj xwb, rau qhov tus vajtswv uas kav ntiajteb no ua rau lawv lub siab ruam lawm, ua kom lawv tsis pom qhov kaj uas ci tuaj rau lawv, qhov kaj ntawd yog Txojmoo Zoo uas qhia txog Yexus Khetos lub tshwjchim uas ci ntsa iab, nws muaj tus yamntxwv zoo li Vajtswv”. Cov neeg tsis ntseeg ces txawm yog tus Tswv Txojmoo Zoo tau muaj qhia meej meej los lawv yeej tsis pom vim daim ntaub tsis ntseeg npog lawm.

Timthawj Paulus thiab cov phoojywg uas nrog nws ua haujlwm twb tau txais txojkev kaj siab uas muaj Vajtswv lub tshwjchim ci ntsa iab yog li lawv lub siab hlub Vajtswv heev. Thiab vim lub siab hlub tus Tswv lawv thiaj “tsis ua tej uas yuav poob ntsejmuag”, txhais hais tias tsis txeeb meejmom, tsis ua kom luag nyiam lossis tsis ua kom muaj nqis rau yus zoo ib yam li cov xibhwb cuav, tiamsis rau siab ntso qhia Tswv Yexus zaj kom txhua tus hnov thiab txais yuav Txojmoo Zoo. Dua li qhov ntawd, Paulus hais tias vim Tswv Yexus peb yog nej cov tubtxib” (nqe 5). Tus neeg ua Vajtswv haujlwm yog “nej cov tubtxib”; tus uas ua thawjcoj hauv tus Tswv yog ua sawvdaws qhev(Malakaus 10:42-45).

Qhov kaj twb ci hauv qhov tsaus tuaj, tiamsis tseem tshuav ntau leej taug txojkev tsaus ntuj nti vim lawv lub siab tseem muaj daim ntaub tsis ntseeg npog qhov muag. Tswv Yexus twb coj qhov kaj los rau ntiajteb no lawm, thov Vajtswv pub kom peb txais tau qhov kaj kom peb paub Vajtswv lub tshwjchim uas ua rau Yexus Khetos lub ntsejmuag ci ntsa iab”.

 

Koj puas ua ncaj thiab tseeb rau lub luag haujlwm qhia Txojmoo Zoo lawm tau?

Thov Vajtswv,

Vajtswv! Ua Koj tsaug vim Koj pub rau nyuam yaus totaub koj lub tshwjchim, thov Koj pab kom nyuam yaus niaj hnub taug txojkev kaj nrig, ncaj ncees qhia Txojmoo Zoo kom pab tau ntau leej los tau Koj txojkev kaj nrig. Amees

 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Phau Ntawv Nkauj 90:1-91:16

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐắk Nông: Huấn Luyện Công Tác Truyền Giáo 2022
Bài tiếp theoAi Tiê Amâo Đaŏ Bi Hgăm Klei Mrâo Mrang Jăk – 25/6/2022