Sawv Nrog Qhov Ncaj – 16/9/2022

557

 

 

II.Kevcai 16:18-20 

Nqe cim:

Lawv yuav tsum coj txojkev ncaj ncees tsis txhob tso tseg, tsis txhob txiav txim tsis ncaj, thiab tsis txhob yuav luag tej nyiaj xiab, rau qhov tej nyiaj xiab ntawd yuav ua rau cov neeg ncaj thiab txawj ntse qhovmuag fam txiav txim tsis ncaj (II.Kevcai 16:19).

 

Lus nug rau sawvdaws xav: Vajtswv hais kom cov Yixalayees yuav tsum tsa ib co nomtswv los tswjhwm txhua lub nroog ua dabtsi? Qhov no qhia paub Vajtswv yog tus zoo li cas? Cov nomtswv raug tsa txiav txim rau tus Tswv haivneeg li cas? Vim li cas Pawg Ntseeg cheemtsum muaj lub neej ua ncaj ncees?

Ntu Vajluskub hnub no hais txog qhov uas tus Tswv hais kom Nws haivneeg tsa ib co nomtswv los tswjhwm txhua lub nroog saib kev ncaj ncees rau cov pejxeem.  Cov nomtswv no yuav tsum yog cov ua ncaj thiab ua zoo thaum txiav txim rau tej pejxeem. Lawv yuav tsum ua tib zoo txiav txim kom raws txoj cai, ua pab cov pejxeem tsis txhob yuav nqi. Lawv tsis tau cai yuav cov neeg phem tej nyiaj xiab muab qhov ncaj hloov ua qhov tsis ncaj, muab tus neeg ncaj ncees yuam ua tus tsis ncaj ncees. Hais tau hais tias, thaum ub los txog nimno nyiaj txiag yog yam uas muaj peevxwm ntxias tau cov nomtswv tso txojkev ncaj ncees tseg, muab nyiaj los txiav txim rau txhua lub rooj tu plaub.

Qhov uas tus Tswv samhwm rau Nws haivneeg yuav tsum tsa ib co nomtswv los tswjhwm txhua lub nroog qhia paub tias Vajtswv xav kom Nws haivneeg ua neej nyob hauv txojkev ncaj ncees, vim Nws yog tus ncaj ncees. Qhov tseemceeb hauv Vajtswv Txojlus no qhia yog cov nomtswv uas raug tsa los no tsis yog muaj cai txiav txim xwb tiamsis lub tebchaws yuav ruaj khov thiab tsis ruaj yog nyob ntawm lawv txojkev tswjhwm. Yog tus Tswv haivneeg ua tsis ncaj ncees nyob hauv lub tebchaws ces Nws yuav ntiab lawv tawm hauv lub tebchaws ntawd mus.

Cov ntseeg Yexus yuav tau ua neeg ncaj ncees, kom qhia tawm tus Tswv uas ncaj ncees rau Vajtswv cov menyuam txhua tus pom. Qhov uas txaus tu siab yog tseem muaj tej kev ua tsis ncaj nyob hauv cov Pawg Ntseeg, ua rau qee tus ntseeg chim siab tsis koom tes ua tus Tswv tes haujlwm thiab tsis tuaj pehawm. Pawg Ntseeg yog qhov chaw qhia tawm Vajtswv txojkev ua ncaj thiab ua zoo, tiamsis muaj qee zaus peb cia tej nyiaj txiag, lub siab ntshaw ua rau txojkev ncaj ncees puas, rhuav cov neeg ncaj ncees txojkev ua ncaj. Tus Tswv cov menyuam yuav tsum paub txajmuag thaum muaj tej kev tsis ncaj hais saud thiab thov Vajtswv zam txim rau tej yam uas ua tsis ncaj nyob hauv Nws tsevneeg. Peb yuav tsum nco ntsoov hais tias thaum peb lees Vajtswv yog tus ncaj ncees, peb yuav tsum ua neej ncaj ncees tabmeeg tus Tswv, nyiam qhov ncaj thiab tiv thaiv qhov ncaj, yog tsis li ntawd lwm tus yuav thuam peb lub neej uas hais ib yam ua txawv ib yam, thiab ua rau tus Tswv poob ntsejmuag.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, tsuas yog Koj ib leeg xwb thiaj yog tus ncaj ncees tsimnyog pehawm. Thov Koj pab kom nyuam yaus ua tau lub neej ncaj ncees, nyiam thiab ua ncaj raws li Koj siab nyiam. Amees.

Lwm tus puas pom txojkev ncaj ncees, ua zoo dhau los ntawm peb lub neej?

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yaxayas 7:10-8:10

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcGiới thiệu: Lời Chúa Hằng Ngày Cho Thiếu Nhi – Thế Giới Mới Tuổi Thơ quý 4/2022
Bài tiếp theoRăng Mgang Klei Kpă – 16/9/2022