Răng Mgang Klei Kpă – 16/9/2022

763

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 16:18-20.

Êlan kliăng: “Đăm bi msoh kơ klei kpă ôh; đăm dôk sa nah tĭng ôh; đăm mă tŭ ngăn sun ôh; kyuadah ngăn sun bi bum ală phung thâo mĭn leh anăn bi msoh klei pô kpă.” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 16:19).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă Aê Diê mtă kơ phung ƀuôn sang Israel brei mdưm phung khua phat kđi hlăm jih jang ƀuôn? Klei anei lač kơ Aê Diê si Pô jing? Si klei bi mklă mơ̆ng phung khua phat kđi hmaĭ kơ phung ƀuôn sang Aê Diê? Ya ngă Sang Aê Diê brei tui tiŏ knhuah hdĭp kpă ênuah?

Trăn Klei Aê Diê Blŭ hruê anei lač kơ bruă Aê Diê mtă kơ phung ƀuôn sang Ñu brei mdưm phung khua phat kđi hlăm jih jang ƀuôn prŏng mdê mdê čiăng hlue ngă klei kpă hlăm phung ƀuôn sang Israel. Phung khua kđi brei jing phung mtăp mđơr hlăm bruă msir mgaih klei bi mmiă hlăm phung ƀuôn sang Aê Diê. Brei diñu phat kđi djăp mta bruă hlue si hdră bhiăn, hlue ngă klei bhiăn kyua klei tŭ dưn mơ̆ng mnuih ƀuôn sang amâo djŏ mdưm ai tiê hưp kơ ngăn prăk gĭt gai ôh. Diñu amâo dưi ôh kyua klei tŭ dưn kơ pô mă ngăn sun phung ƀai lăm lui klei kpă, ngă kơ phung kpă tŭ klam klei bi kmhal amâo djŏ. Dưi lač, mơ̆ng đưm adih truh ară anei prăk mah jing mnơ̆ng dhơ̆ng mâo klei dưi mplư phung khua phat kđi lăm lui klei kpă, jao anôk kơ prăk mah mâo klei dưi hlăm klei phat kđi.

Bruă Aê Diê mtrŭn asăp kơ phung ƀuôn sang brei mdưm phung khua phat kđi hlăm jih jang ƀuôn lač kơ Aê Diê čiăng rơ̆ng kơ phung ƀuôn sang Ñu brei dưi hdĭp hlăm klei kpă ênô, kyua Ñu jing Pô kpă ênô. Klei yuôm bhăn Klei Aê Diê Blŭ lač tinei jing klei phung khua phat kđi bi mklă amâo djŏ knŏng hmaĭ kơ phung tŭ klei phat kđi ôh ƀiădah lŏ hma kơ klei mdrŏng sah ƀun ƀin mơ̆ng sa ala čar. Kyua tơdah phung ƀuôn sang Aê Diê amâo hdĭp kpă ênô, brei klei soh lar hlăm ƀuôn snăn Ñu srăng suôt digơ̆ kbiă mơ̆ng ƀuôn anăn.

Phung đăo kơ Krist brei tui hlue knhuah hdĭp kpă ênuah, kñăm hưn mdah klei kpă ênuah Aê Diê hlăm klei hdĭp grăp čô leh anăn hlăm phung ƀuôn sang Aê Diê. Klei năng ênguôt jing dŭm klei amâo mtăp mđơr ƀiă lu ăt adôk mâo hlăm Sang Aê Diê ngă kơ đa đa phung êdu ai amâo lŏ hur har hŏng bruă Aê Diê leh anăn ƀrư̆ ƀrư̆ lui klei kkuh mpŭ. Brei Sang Aê Diê jing anôk bi êdah klei mtăp mđơr leh anăn kpă ênuah Aê Diê, ƀiădah lu blư̆ drei dưm prăk mah, klei tŭ dưn kơ pô êlâo hĭn, lăm lui klei kpă ênuah, mčeh luar kơ phung kpă ênuah. Phung ƀuôn sang Aê Diê brei thâo hêñ sĭt dôk ti anăp klei anei leh anăn akâo kơ Aê Diê pap brei klei soh kyua ya klei amâo mtăp mđơr snăn ăt adôk mâo hlăm Sang Aê Diê. Brei drei hdơr sĭt drei lač Aê

Diê jing Pô kpă ênuah, brei drei hdĭp kpă ênuah ti anăp Aê Diê, hmao klei kpă leh anăn răng mgang klei kpă, tơdah amâo ngăn snăn phung mkăn srăng tlao mưč kyua knuih hdĭp amâo sa hnơ̆ng lač mdê blŭ mdê hlăm phung drei, leh anăn ênguôt hĭn jing arăng mưč kơ Anăn Aê Diê.

Pô mkăn ƀuh mơ̆ klei kpă ênô hlăm klei hdĭp drei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, knŏng Ih jing Pô kpă ênuah kâo kkuh mpŭ. Akâo kơ Ih đru kâo hdĭp sa knuih kpă ênuah, thâo khăp leh anăn tui tiŏ klei kpă ênuah msĕ si klei Ih čiăng.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑ Êsai 7:10 – 8:10

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcSawv Nrog Qhov Ncaj – 16/9/2022
Bài tiếp theoBảo Vệ Công Lý – 16/9/2022