Qhov Txujci Loj Tshaj – 17/3/2023

457

 

 

Mathais 12:38-40

Nqe cim:

Yaunas nyob hauv tus ntses loj loj lub plab tau peb hnub peb hmos li cas, Neeg Leej Tub yuav nyob hauv nruab a peb hnub peb hmos ib yam li ntawd.(Mathais12:40)

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Cov neeg Falixais thov Tswv Yexus ua dabtsi?
  • Vim li cas lawv thov li ntawd?
  • Tswv Yexus teb rau cov neeg Falixais li cas?
  • Peb thov tus Tswv zoo ib yam li cov Falixais thov rau lub sijhawm twg?

Cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai thiab cov Failixais yog cov neeg uas twb pom tej txujci tseemceeb uas tus Tswv ntiab dab (Mathais 12:22), txawm li ntawd los lawv tseem thov ua ntxiv ib qhov txujci thiab. Qhov uas lawv thov ua ib qhov txujci ntxiv tsis yog ua kom lawv muaj kev ntseeg hais tias Tswv Yexus yog tus Mexiyas hais hauv tiam Vajluskub Qub, tiamsis yog lawv xav sim Tswv Yexus xwb. Yog li, lawv hais tias “xibhwb” tsis yog hwm tus Tswv tiamsis lawv tabtom xav txob thuam Nws, lawv sim saib Nws puas ua tau ib qhov txujci loj twg kom lawv lees paub Nws yog tus Mexiyas. Tswv Yexus paub tej uas Nws ua twb txaus cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai thiab cov Falixais zeem paub Nws yog tus Mexiyas lawm.

Tswv Yexus thiaj qhia tawm lawv tus yamntxwv yog “ua phem” thiab “tsis ntseeg” rau lawv paub hais tias lawv tsuas muaj npe ua tus ntseeg sab nraud, sab hauv yeej tsis muaj kev ntseeg tus Tswv tiag tiag, thiab tej haujlwm uas lawv ua yog ua phem ua qias tabmeeg tus Tswv. Vim lawv lub siab tawv, txawm yog ua txujci los pab tsis tau lawv, yog li tus Tswv thiaj hais tias Nws yuav tsis ua txujci ntxiv rau lawv pom li lawm, lawv tsuas yog pom Yaunas zaj xwb, tus Tswv xav hais txog Nws txojkev tuag, faus thiab peb hnub sawv hauv qhov tuag rov qab los. Txhua tus neeg Yudais puavleej paub Yaunas raug ntses nqos thiab nthuav rov tuaj (Yaunas 2:1, 11), qhov xwmtxheej no piv txog Yexus Khetos txojkev tuag thiab sawv rov qab los, thiab tus Tswv hais tias qhov no yog qhov txujci loj tshaj thiab tseemceeb tshaj plaws.

Hais txog cov ntseeg nimno, qhov uas tus Tswv tuag txhiv peb tej kev txhaum thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los pub txojsia ntev dhawv mus ibtxhis, twb tsimnyog peb ua tus Tswv tsaug thiab ua lub neej pub rau Nws lawm. Peb yuav zoo ib yam li cov Falixais, yog hais tias peb saib tus Tswv tsuas zoo li tus tswv nyiaj txiag lossis tej saub, cia Nws muab tau yam uas peb cheemtsum rau peb mas peb mam ntseeg. Yog peb tseem yuam kom ua tej txujci peb mam ntseeg ces qhov ntawd qhia paub peb tsis muaj kev ntseeg. Peb tsis pom qhov muaj nqis ntawm txojkev cawm dim uas yog Vajtswv Leej Tub los tuag txhiv peb cov neeg uas tsis tsimnyog tau txais. Tsis txhob yuam kom tus Tswv yuav tsum qhia tawm Nws txojkev hlub los ntawm tej lub cim, lossis tus Tswv yuav tsum tau teb yus tej lus thov xwb, tiamsis cia li ntsia tus ntoo khaublig kom peb pom Nws txojkev hlub loj tshaj plaws pub rau peb, yus thiaj paub ua Nws tsaug thiab muab lub neej fij rau Nws.

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj txojkev hlub loj kawg nkaus pub rau nyuam yaus, thov Koj pab kom nyuam yaus saib Koj txojkev cawm dim tseemceeb thiab muab lub neej fij rau Koj. Amees.

Peb puas tabtom zeem paub tus Tswv txojkev hlub loj uas pub rau yus?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Hauxeyas 11:1-12:14

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Ông J YANG MLÔ (AÊ ĐANIN)
Bài tiếp theoKlei Bi Knăl Mdê Prŏng Hĭn – 17/3/2023