Qhia Tshwm Lub Siab Hlub Tshua – 25/10/2023

1290

 

 

Mathais 14:34-36

Nqe cim zaj kawm:

“Cov neeg uas nyob cheebtsam ntawd paub hais tias yog Yexus. Lawv txawm txib neeg mus qhia rau cov neeg uas nyob puagncig cheebtsam ntawd. Ces lawv txawm coj tej neeg muaj mob tuaj cuag Yexus. Lawv thov Yexus hais tias, cia lawv kov Yexus lub tw tsho xwb; lawv txhua tus uas tau kov puavleej zoo huv tibsi” (Mathais 14:35-36).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Thaum Tswv Yexus nce mus nrog cov thwjtim caij nkoj, lawv mus nres rau cheebtsam twg?

–       Muaj yam dabtsi tshwm qhov ntawd?

–       Ua cas Tswv Yexus kho lawv tej mob?

–       Koj kawm tau yam dab tsi ntawm peb tus Tswv Cawmseej?

Tom qab uas Tswv Yexus nrog Petus nce rau hauv nkoj lawm, Yexus thiab nws cov thwjtim caij nkoj hla Hiavtxwv mus txog tim cheebtsam Nkenexales. Nkenexales yog lub tiaj nrag me nyob npuab hiavtxwv Kalilais sab hnub poob, yog ib qhov chaw muaj dej txaus thiab tej nroj tsaug xyoob ntoo hlav ntsuab xwbxiab. Qhov chaw cog tau qoobloo ntau, yog ib qhov chaw zoo rau Tswv Yexus thiab Nws cov thwjtim tau so. Txawm li ntawd los “Cov neeg uas nyob cheebtsam ntawd paub hais tias yog Yexus” tuaj txog (nqe 35a). Thaum ntawd Tswv Yexus lub npe twb nrov thoob plaws cheebtsam xeev Kalilais lawm, muaj ntau leej ntseeg hais tias Tswv Yexus muaj hwjchim kho tau txhua yam mob zoo. Yog li ntawd, thaum cov neeg hauv Nkenexales pom Tswv Yexus, lawv txawm txib neeg mus qhia rau tej neeg uas nyob puagncig cheebtsam ntawd paub. Ces “lawv txawm coj tej neeg muaj mob tuaj cuag Yexus” thiab cia siab hais tias Tswv Yexus yuav kho tau lawv tej mob zoo. Lawv kev ntseeg loj txog qhov uas “thov cia lawv kov Yexus lub tw tsho xwb” lawv yeej yuav zoo mob. Cov neeg uas nyob cheebtsam ntawd zeem paub hais tias, Tswv Yexus yog tus kws tshuaj uas muaj hwjchim kho tau lawv tej mob ntawm sab nqaij tawv kom lawv rov muaj sia nyob ob peb xyoos ntxiv hauv ntiajteb no. Tiamsis lawv tsis paub hais tias, Tswv Yexus yog tus Tswv uas yuav kho tau lawv tus mob ntawm sab ntsujplig thiab pub lawv muaj txojsia ibtxhis nyob saum Ntuj Ceebtsheej.

Yog li ntawd, “…lawv txhua tus uas tau kov puavleej zoo huv tibsi”. Yog ua cas Tswv Yexus yuav kho txhua tus mob zoo huv tibsi thaum uas lawv tsuas yog tuaj cuag Tswv Yexus ntawm sab nqaij tawv, xav kov Tswv Yexus lub tw tsho kom tau zoo mob xwb? Peb zeem paub hais tias, txawm yog tej neeg ntawd xav li cas thiab homphiaj sib txawv los xij, Tswv Yexus yeej qhia tshwm Nws txoj kev hlub tshua dhau los ntawm qhov uas Nws kho lawv txhua tus tej mob zoo. Nws kho lawv sab nqaij tawv ua ntej thiab tom qab ntawm Nws mam qhia txog tej zaub mov uas yuav cawm tau lawv txojsia ibtxhis rau lawv. Tswv Yexus hais tias, “Kuv yog cov mov uas cawm neeg txojsia. Tus uas los cuag kuv, tus ntawd yuav tsis tshaib ib zaug li; tus uas ntseeg kuv tus ntawd yuav tsis nqhis ib zaug li lawm” (Yauhas 6:35).

Niaj hnub nimno, muaj ib txhia tuaj pehawm tom tuamtsev tsuas yog tuaj nrhiav kev pab ntawm sab nqaij tawv thiab xwb. Txawm li ntawd los peb yuavtsum kawm Tswv Yexus tus qauv, tsis txhob tso lawv tseg lossis tsis quav ntsej lawv, tiamsis peb yuavtsum qhia tshwm lub siab hlub tshua rau lawv, pab txhua yam uas lawv cheemtsum ntawm sab nqaij tawv los ntawm qhov uas peb muaj peevxwm ua tau. Txoj kev hlub yuavtsum ua haujlwm pab, tsis yog lam hais ntawm lub ncauj xwb, tiamsis nco ntsoov hais tias, qhov tseemceeb dua huv tibsi yog qhia kom lawv paub hais tias, txhua yam puavleej yog Vajtswv pub, kom lawv los nrhiav Vajtswv, ntseeg txais yuav Tswv Yexus thiaj tau kev cawmdim thiab muaj txojsia ibtxhis.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, thov pab nyuam yaus saib pom cov neeg uas nyob ib ncig lawv tej kev cheemtsum, kom nyuam yaus paub hlub tshua txog txhua tus uas ntsib kev txomnyem, tu ncua, muaj mob muaj nkeeg. Los ntawm tes haujlwm no kom nyuam yaus qhia tau Koj txoj kev hlub rau lawv. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb puas qhia tshwm lub siab hlub tshua dhau los ntawm kev pab sab nqaij tawv thiab sab ntsujplig rau lwm tus?

Nyeem Vajluskub hauv peb xyoos: Kalatias 2:11-3:26

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcGia Lai: Vui Dâng Nhà Thờ Mới Đak Ioh Cho Chúa
Bài tiếp theoBi Êdah Ai Tiê Thâo Pap – 25/10/2023