Bi Êdah Ai Tiê Thâo Pap – 25/10/2023

1950

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Mathiơ 14:34-36

Êlan kliăng: “Tơdah mnuih hlăm krĭng anăn thâo kral Ñu leh, digơ̆ tiŏ arăng nao kơ jih krĭng anăn leh anăn atăt ba kơ Ñu jih jang phung ruă duam. Digơ̆ akâo kơ Yêsu brei phung ruă duam knŏng ruêh ti knhal ao Ñu; leh anăn jih jang phung ruêh ao Ñu hlao sơăi.” (Y‑Mathiơ 14:35-36)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Leh Khua Yang đĭ hlăm čhŏng hŏng phung ƀĭng kna, ti anôk Ñu nao? Ya klei mâo tinei? Ya ngă Khua Yang Yêsu bi hlao diñu? Ya klei hriăm diih mâo mơ̆ng Khua Yang Pô Bi Mtlaih drei?

Ơ ƀĭng dôk hmư̆! Leh Khua Yang Yêsu hŏng Khua ƀĭng kna Y‑Pêtrôs đĭ hlăm čhŏng, Ñu nao ti hang nah dih, truh ti krĭng Gênêsaret. Krĭng lăn anei jing sa krĭng dap điêt tĭng nah yŭ êa ksĭ Galilê, jing krĭng lăn mâo êa djăp ênŭm anăn rơ̆k tơ̆k, ana kyâo mtâo jăk siam, bruă lŏ hma đĭ kyar, djŏ guôp kơ Khua Yang Yêsu leh anăn phung ƀĭng kna mdei. Khădah snăn, “Tơdah mnuih hlăm krĭng anăn thâo kral Ñu leh” (êlan 35a). Klei anei brei ƀuh klei hing ang mơ̆ng Khua Yang Yêsu lar kluôm krĭng Galilê, diñu ăt thâo leh anăn đăo knang hlăm klei myang Khua Yang bi hlao jih jang klei ruă, kyua anăn tơdah mnuih ƀuôn sang Gênêsaret hưn snăn “atăt ba kơ Ñu jih jang phung ruă duam” hŏng klei čang hmăng Khua Yang srăng bi hlao phung ruă anei. Klei đăo hlăm klei bi hlao klei ruă mơ̆ng digơ̆ ktang tơl digơ̆ “akâo kơ Yêsu brei phung ruă duam knŏng ruêh ti knhal ao Ñu” ăt srăng hlao mơh. Phung ƀuôn sang tinei thâo Khua Yang jing pô mdrao mâo klei myang dưi bi hlao jih klei ruă hlăm asei mlei čiăng dưi hdĭp thiăm dŭm thŭn ti lăn, ƀiădah diñu amâo thâo ôh Khua Yang Yêsu jing Pô mdrao hlao klei ruă hlăm mngăt leh anăn brei kơ diñu klei hdĭp hlŏng lar hlăm ƀuôn ala mtao.

Khădah snăn, “…jih jang phung ruêh ao Ñu hlao sơăi”. Ya ngă Khua Yang bi hlao kơ jih jang phung anăn hlăk diñu knŏng nao kơ Khua Yang čiăng dưi bi hlao klei ruă hlăm asei mlei, duah čiăng ruêh knhal ao Ñu knŏng čiăng dưi hlao klei ruă đuč? Drei thâo, wăt tơdah klei mĭn leh anăn klei diñu ngă ya jing, snăn Khua Yang Yêsu ăt bi êdah klei Ñu pap mơ̆ng bruă brei digơ̆ dưi hlao klei ruă. Ñu brei klei dưi hlao hlăm asei mlei êlâo leh anăn Ñu srăng hưn mthâo Kpŭng Hdĭp kơ digơ̆. Klei Mrâo Mrang Jăk Y‑Yôhan brei thâo, “Yêsu lač kơ digơ̆, “Kâo jing kpŭng klei hdĭp; hlei pô hriê kơ kâo amâo srăng tuôm êpa, leh anăn hlei pô đăo kơ kâo amâo srăng tuôm mhao ôh” (Y‑Yôhan 6:35).

Hruê anei, ăt mâo đa đa mnuih nao ti Sang Aê Diê knŏng kơ mnơ̆ng dhơ̆ng ti êngao leh anăn kđeh asăr, ƀiădah tui klei Khua Yang Yêsu bi hmô, drei amâo ngă ngơi mang ôh ƀiădah brei bi êdah ai tiê thâo pap hŏng bruă đru kơ klei čiăng êdi kơ digơ̆ hlăm klei dưi. Klei khăp brei bi êdah hŏng bruă ngă amâo djŏ knŏng hŏng klei blŭ ôh, ƀiădah đăm wơr ôh klei yuôm bhăn hĭn jing đru digơ̆ thâo klei Aê Diê brei čiăng dưi mâo klei hdĭp lă lar tơdah đăo kơ klei bi tui mơ̆ng Khua Yang Yêsu.

Diih bi êdah ai tiê thâo pap mơ̆ng klei đru hlăm kđeh ăt msĕ mơh hlăm mngăt kơ phung mkăn mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo amâo ngă ngơi mang ôh ti anăp klei čiăng mơ̆ng phung riêng gah. Akâo kơ Ih đru kâo bi êdah ai tiê thâo pap hŏng phung dleh dlan, kƀah, ruă duam čiăng mơ̆ng anăn kâo dưi hưn kơ Pô Bi Tui digơ̆. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Galati 2:11-3:26

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQhia Tshwm Lub Siab Hlub Tshua – 25/10/2023
Bài tiếp theoBày Tỏ Lòng Thương Xót – 25/10/2023