Nrhiav Lub Tswvyim – 25/1/2022

1030

 

 

II.Xwmtxheej Vajntxwv 9:1-8

Nqe cim: 

Qhov tseemceeb tshaj plaws, yog lub tswvyim. Koj yuav ua dabtsi los xij, koj yuav tsum xub nrhiav kom tau lub tswvyim(Pajlug 4:7).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Lub homphiaj uas Poj Vajntxwv Senpas tuaj rau hauv lub nroog Yeluxalees yog ua dabtsi?
  • Poj vajntxwv Senpas pom dabtsi thiab nws xav li cas?
  • Peb vamkhom dabtsi thaum yuav txiav txim siab rau ib yam twg?

Tus poj vajntxwv Senpas hnov moo txog vajntxwv Xalumoos lub tswvyim, nws thiaj npaj tuaj sim nug vajntxwv Xalumoos thiab saib vajntxwv lub tswvyim ntawd. Poj vajntxwv xav kom nws lub qhovmuag pom thiab lub pobntseg hnov kiag vajntxwv Xalumoos lub tswvyim. Muaj tseeb li ntawd, poj vajntxwv Senpas tau hnov Xalumoos tej tswvyim thaum Xalumoos teb tau nws cov lus nug huvsi thiab tsis muaj ib los twg nyuaj uas Xalumoos teb tsis tau li”. Nws lub qhovmuag pom kiag Xalumoos tej tswvyim los ntawm tej nroog uas vajntxwv ua, tej zaub mov rau saum tej rooj, tej kev teeb haujlwm rau tej nomtswv thiab cov tub kavxwm ua haujlwm, tej tsoos tsho hnav, thiab tej tsiaj uas vajntxwv Xalumoos tua fij hauv lub Tuamtsev. Tej ntawd ua rau poj vajntxwv “yoob thiab xav tsis thoob” vim ua tau zoo tshaj qhov uas nws xav. Raws li cov neeg nyob tiam Vajluskub Qub, ces lub tswvyim tsis yog qhia tshwm ntawm kev hais lus tiamsis qhia tshwm los ntawm qhov paub tswj kav thiab lub peevxwm uas txawj ua txhua yam… (Khiavdim 31:3-6). Tagnrho txhua yam uas poj vajntxwv Senpas pom puavleej qhia tshwm lub tswvyim txawj ntse uas vajntxwv Xalumoos muaj.

Txawm yog tus poj vajntxwv Senpas muaj txhua yam xws li meejmom siab, kev npluanuj… los nws tseem xav paub thiab nrhiav tswvyim ntxiv, qhov no qhia peb paub hais tias tus poj vajntxwv Senpas saib lub tswvyim txawj ntse tseemceeb heev. Nyob hauv ntu Vajluskub no hais txog plaub zaug lo lus “tswvyim”. Lub tswvyim no yog Vajtswv lub, nws txawv neeg lub tswvyim. Neeg ntiajteb lub tswvyim xav kom peb ua raws yus kev xav thiab ua raws li yus siab nyiam kom tau yam uas yus ntshaw. Tiamsis lub tswvyim uas yog Vajtswv lub qhia kom peb ntseeg Tswv Yexus thiab ua raws li Vajtswv Txojlus qhia. Phau Pajlug, feem ntau yog vajntxwv Xalumoos ua tus sau, nws qhia kom nrhiav lub tswvyim, nws hais tias: Qhov tseemceeb tshaj plaws, yog lub tswvyim. Koj yuav ua dabtsi los xij, koj yuav tsum xub nrhiav kom tau lub tswvyim(Pajlug 4:7).

Tus poj vajntxwv Senpas zoo siab, txaus siab txog qib uas nws hais tias, cov neeg uas ua haujlwm rau vajntxwv Xalumoos yog cov neeg muaj hmoo, lawv nyob ntawm Xalumoos xubntiag thiab niaj hnub hnov nws tej lus txawj ntse. Nimno peb muaj hmoo dua Xalumoos tej nomtswv, vim thaum peb los ntseeg Yexus lawm,Yexus Khetos yog tus yuamsij uas qhib Vajtswv lub txhab tswvyim thiab kev txawj ntse uas Vajtswv muab zais cia lawm(Kaulauxais 2:3). Thiab thaum peb khaws Vajtswv Txojlus cia rau hauv lub siab ces peb muaj txhua yam tswvyim (Kaulauxais 3:16). Thov Vajtswv pab kom peb niaj hnub kawm Vajtswv Txojlus, peb thiaj yuav muaj tswvyim txiav txim siab ua tau tej yam uas zoo.

 

Peb puas nrhiav lub tswvyim los ntawm kev ntsib Tswv Yexus thiab kawm Vajtswv Txojlus txhua hnub?

 

Thov Vajtswv:

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim tau nyob hauv Koj nyuam yaus muaj txhua yam tswvyim txawj ntse. Thov Koj pab nyuam yaus paub nrhiav lub tswvyim ntawm Koj thiab ua raws Koj Txojlus kom nyuam yaus niaj hnub ua neej nyob kaj siab lug. Amees.

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I.Xwmtxheej Vajntxwv 28

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐắk Nông: Hội Thảo Phòng Ngừa Lây Nhiễm Và Xử Lý Khi Mắc Covid-19
Bài tiếp theoDuah Klei Thâo Mĭn – 25/1/2022