Nhận Biết Chúa – 21/11/2020

1496

 

Giê-rê-mi 22:10-16

“…Cha ngươi xưa đã ăn đã uống, làm ra sự công bình chính trực, cho nên được thạnh vượng. Người đã làm ra lẽ thẳng cho kẻ nghèo và thiếu thốn, cho nên được phước. Đức Giê-hô-va phán: Như vậy há chẳng phải là biết ta sao? (câu 15b-16).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc đến những việc làm của ba vị vua nào? Lời Chúa khen ngợi vua nào và vua ấy nhận được gì từ nơi Chúa (câu 15-16b)? Tại sao chúng ta phải thể hiện sự nhận biết Chúa bằng những việc làm công bình, chính trực?

Phân đoạn Kinh Thánh này có nói đến những việc làm của ba vị vua: Vua Giô-si-a, Vua Giô-a-cha (Sa-lum), và Vua Giê-hô-gia-kim. Vua Giô-a-cha được nhắc đến trong câu 10-12 là vị vua làm điều ác trước mặt Đức Chúa Trời, nên đã bị Pha-ra-ôn Nê-cô bắt làm phu tù tại Ê-díp-tô và phải chết nơi xứ người (II Các Vua 23:31-34). Vua Giê-hô-gia-kim được nhắc đến ở đây là vị vua với lối sống xa hoa, làm điều bất công (câu 13-15a). Và Vua Giô-si-a được nhắc đến là vị vua với nếp sống thiện lành, đẹp lòng Đức Giê-hô-va (câu 15b-16), trọn đời ông “hết lòng, hết ý, hết sức mình, mà tríu mến Đức Giê-hô-va, làm theo trọn vẹn luật pháp của Môi-se…” (II Các Vua 23:25). Chính vì thế, Đức Giê-hô-va đã xác nhận rằng vua được sự thạnh vượng, bởi vì vua đã “làm ra sự công bình chánh trực”, xét xử công minh cho người nghèo khó và thiếu thốn.

Trước đó, Chúa đã bày tỏ rõ ràng cho Tiên tri Giê-rê-mi ý muốn của Ngài là dân Chúa phải biết Chúa như thế nào: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình; Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 9:23-24). Vua Giô-si-a đã được Chúa ban sự thạnh vượng vì ông đã thể hiện sự nhận biết Chúa qua những việc làm công bình, chính trực mà Chúa ưa thích.

Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình, vì vậy con dân Chúa cũng phải có nếp sống công bình chính trực, bênh vực lẽ phải cho người nghèo khó, thiếu thốn, người mồ côi, góa bụa như Đấng chúng ta tôn thờ. Giữa xã hội đầy bất công, những người nghèo khó yếu thế thường bị ức hiếp, bài học hôm nay thực sự là bài trắc nghiệm dành cho mỗi chúng ta là con của Đức Chúa Trời để kiểm tra lại đời sống của chính mình. Nhiều khi chúng ta vẫn tự hào chúng ta biết Đức Chúa Trời bằng tri thức, trí khôn của mình, nhưng Chúa phán đừng khoe về điều đó, mà hãy khoe về sự nhận biết Chúa thể hiện qua những việc làm “thương xót, chính trực, công bình” là những điều Đấng Công Bình ưa thích, để Chúa chuẩn nhận chúng ta như Ngài đã nói về Vua Giô-si-a: “Đức Giê-hô-va phán: Như vậy há chẳng phải là biết ta sao?” (câu 16).

Đời sống chúng ta có thể hiện sự nhận biết Chúa qua những việc làm công bình, chính trực không?

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình! Con tạ ơn Chúa vì Lời Chúa nhắc nhở chính con không phải chỉ biết Chúa trên môi miệng, tri thức nhưng cần có đời sống thể hiện sự công bình, chính trực với mọi người để xứng đáng là con của Đấng Công Bình.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Tê-sa-lô-ni-ca 4

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org