Muaj Siab Tawv Qhia Vajtswv Lus – 25/4/2024 

1451

 

 

Yelemis 51:59-64; 52:24-27

Nqe cim:

 “Kuv hais rau Xelayas hais tias, “Thaum koj mus txog tim Npanpiloos lawm, koj nco ntsoov nyeem kuv cov lus uas sau rau hauv thooj ntawv no nrov nrov rau sawvdaws mloog (Yelemis 51:61)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Xelayas yog leejtwg?

–       Feem xyuam uas tus cev lus Yelemis cob rau Xelayas thaum mus txog tim Npanpiloos yog dab tsi?

–       Vim li cas Xelayas txaus siab muab nws txojsia them nqi los mloog lus?

–       Xelayas tus qauv txhawb peb txaus siab them nqi mloog Vajtswv lus li cas?

Tus Tswv tej lus uas hais ua ntej yuav rau txim rau Npanpiloos tau Yelemis muab sau tseg rau ib phau ntawv. Thiab feem xyuam yog yuavtsum nyeem tej lus ntawd tas huv tibsi rau tim tebchaws Npanpiloos, Yelemis muab tes haujlwm no cob rau Xelayas yog tug povthawj hlob thiab yog Vajntxwv Xedekiyas ib tug nom. Hauv ntu kev mus no Xelayas ris rawv tes haujlwm tseemceeb uas yog tshaj tawm Vajswv txoj kev rau txim rau lub tebchaws Npanpiloos, yog lub tebchaws uas tabtom muaj zog rau lub sijhawm ntawd thiab tswj Xelayas lawv lub tebchaws. Yelemis tseem hais ntxiv rau Xelayas hais tias yog thaum koj nyeem Vajtswv txoj kev rau txim hauv thooj ntawv ntawd rau cov Npanpiloos mloog tas lawm ces “koj muab pav rau ib lub pobzeb thiab muab pov rau hauv tus Dej Efalates”, ntawd yog tus duab uas qhia hais tias Vajtswv txoj kev rau txim yeej yuav muaj tiag tiag thiab Npanpiloos yuav raug rhuav puastsuaj mus ib txhis tsis muaj hnub yuav sawv taus rov qab los li lawm (Yelemis 51:63-64).

Tes haujlwm tshaj tawm Vajtswv txoj kev rau txim thiab kev rhuav Npanpiloos uas Yelemis muab cob rau Xelayas yog ib qhov kev sim siab thiab paub tseeb hais tias yeej yuav muaj teebmeem rau nws tus kheej. Tseeb tiag tshwm muaj li ntawd, Xelayas nrog rau coob tus raug ntes mus thiab raug muab tua pov tseg hauv lub nroog Lilas cheebtsam Hamas (Yelemis 52:24-27). Ntawd yog ib qhov tim khawv uas qhia pom hais tias Xelayas muaj lub siab tawv ua tes haujlwm tseem ceeb uas tau muab cob rau nws lawm.

Ntshai hauv tej lub sijhawm uas muaj kev ntshai yog qhov uas ib txwm muaj nyob rau hauv tibneeg. Tiamsis tsimnyog peb kawm txhua tus qauv uas tsis ntshai tiv kev txomnyem, txaus siab tuag vim mloog Vajtswv lus li Yelemis, Xelayas, Paulus thiab coob tus uas muab siab rau ntseeg hauv keeb kwm Pawg Ntseeg dhau los lawm. Lawv yog cov uas txaus siab muab txojsia los them nqi mloog Vajtswv lus li ntawd, vim lawv zeem paub tus uas txib lawv mus yog leejtwg thiab zeem paub yus yog Nws tus tub txib xwb, tus Tswv txib thaum twg mloog lus thaum ntawd. Lawv tuag txomnyem ntsuav rau ntawm sab nqaij tawv tiamsis lawv tus Ntsujplig tau mus nrog Vajtswv nyob saum Ntuj Ceebtsheej.

Tsis yog tagnrho peb txhua txhua tus yuavtsum muab yus txojsia them nqi thaum mloog Vajtswv lus li ntawd,  tiamsis muaj tej lub sijhawm ntsib qee yam kev txomnyem, kev sim siab hauv txoj kev uas nrog tus Tswv mus xwb peb twb nyiaj tsis taus, chim, yws, tso tseg thiab tsis ua raws li Vajtswv tej lus samhwm tau muab cob rau peb lawm.  Thov Vajtswv pab kom peb muaj lub siab tawv qhia Vajtswv lus txawm txhua lub sijhawm yuav zoo li cas los xij.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv tus uas txawjntse! Thov pab nyuam yaus txawj kawm paub Vajtswv kom ib hnub zuj zus mus nyuam yaus loj hlob rau hauv kev paub Koj. Txawm yuav muaj tej kev txomnyem, sim siab los kom nyuam yaus muaj lub siab tawv ua Koj tes haujlwm txhua lub sijhawm. Nyuam yaus tuav Cawmseej Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov tshua,

Peb puas txaus siab muab txojsia los them nqi kom ua tiav tes haujlwm uas Vajtswv twb cob lawm?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Mathais 19

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTp. HCM: Trại Ban Điều Hành Thiếu Niên “Muối Của Đất”
Bài tiếp theoJhŏng Hiu Hưn Asăp Mtrŭn – 25/4/2024