Jhŏng Hiu Hưn Asăp Mtrŭn – 25/4/2024

2075

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yêrêmi 51:59-64; 52:24-27

Êlan kliăng: “Y-Yêrêmi lač kơ Y-Sêraya: “Tơdah ih truh kơ ƀuôn Ƀaƀilôn, brei ih dlăng hŏng klei kraih jih klei blŭ anei” (Y-Yêrêmi 51:61)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlei jing Y-Sêraya? Ya bruă klam Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi jao kơ ñu tơdah truh ti Ƀaƀilôn? Ya ngă ñu tla hŏng klei hdĭp pô čiăng hlue gưt? Si klei mđĭ ai drei mơ̆ng klei Y-Sêraya bi hmô srăng tla ênoh čiăng gưt asăp Khua Yang?

Djăp klei Yêhôwa blŭ kơ klei bi kmhal kơ Ƀaƀilôn mâo Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi čih hlăm sa hdruôm hră. Leh anăn bruă klam brei dlăng jih klei bi kmhal anăn ti Ƀaƀilôn mâo Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi  jao kơ Y-Sêraya jing khua ngă yang prŏng leh anăn jing khua hlăm sang mtao Sêdêkia. Y-Sêraya năng ai ñu jing ayŏng adei hŏng Y-Baruk (Y-Yêrêmi 32:12), mbĭt hŏng Mtao Sêdêkia arăng ba jing mnă ti ala čar Ƀaƀilôn hlăm thŭn tal pă ênuk Mtao Sêdêkia. Hlăm hdră anăn, ñu mâo bruă klam hiu hưn klei bi kmhal kơ mtao Ƀaƀilôn, sa phung mâo klei ktang hlăk anăn dôk kiă kriê lăn čar ñu. Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi lŏ mtă thiăm, ti Ƀaƀilôn, hlăk Y-Sêraya dlăng jih leh klei bi kmhal Ƀaƀilôn mâo Khua pô hưn êlâo čih hlăm hdruôm hră anăn snăn “kă sa klŏ boh tâo kơ gơ̆, leh anăn dlăm gơ̆ ti krah êa krông Ơprat”, anei jing klei bi knăl brei ƀuh klei bi kmhal jing klei klă sĭt srăng truh leh anăn Ƀaƀilôn srăng tŭ klei bi rai lă lar amâo dưi lŏ kgŭ ôh  (Y-Yêrêmi 51:63-64).

Ngă bruă klam Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi jao jing sa klei lông dlăng kơ Y-Sêraya kyua bruă hiu hưn kơ klei Ƀaƀilôn srăng tŭ klei bi kmhal leh anăn rai luč jih, klă sĭt srăng tŭ klei amâo jăk kơ pô. Klă sĭt snăn, Y-Sêraya hŏng lu phung mkăn arăng mă kơ̆ng leh anăn bi mdjiê ti ƀuôn Ribla, hlăm čar Hamat (Y-Yêrêmi 52:24-27). Anei ăt jing klei bi mklă brei ƀuh ñu jhŏng hlue ngă bruă klam hiu hưn asăp mtrŭn klei bi kmhal Aê Diê pioh kơ lăn čar Ƀaƀilôn.

Rŭng răng ti anăp klei huĭ hyưt jing sa mta ai tiê mâo hlăm anak mnuih, ƀiădah năng kơ drei tui hriăm kơ klei bi hmô jhŏng tlă anăp hŏng klei huĭ hyưt, tơl wăt hŏng klei djiê, čiăng gưt hlue Klei Aê Diê Blŭ mtô lač klei sĭt nik, msĕ si Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi, Khua ngă yang prŏng Y-Sêraya, Khua ƀĭng kna Y-Pôl leh anăn lu phung jhŏng hlăm klei đăo mkăn hlăm hƀuê ênuk Phung Sang Aê Diê. Phung jhŏng ktang hlăm klei đăo srăng tla ênoh hŏng wăt klei hdĭp pô msĕ snăn, kyua diñu thâo kral hlei Pô tiŏ nao diñu, ăt msĕ mơh thâo diñu pô jing dĭng buăl  hmiêt mkăp gưt asăp hlue si klei Khua mtô mtă. Diñu năng ai djiê hlăm asei mlei kđeh hŏng klei ruă knap ƀiădah mngăt diñu dưi hdĭp guh kơang lă lar hŏng Khua Yang hlăm Ƀuôn Ala Mtao.

Amâo djŏ grăp čô hlăm phung drei srăng tla hŏng klei hdĭp pô ôh, ƀiădah lu blư̆ knŏng tuôm hŏng dŭm klei lông dlăng, dleh dlan hlăm êlan tui hlue Khua Yang, drei êdu ai leh yơh, lăm lui, blŭ duñ duñ, ƀuah ăl leh anăn hngah hlue ngă asăp mtrŭn Khua Yang Jao. Akâo kơ Khua Yang đru drei jhŏng hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk Aê Diê hlăm djăp boh klei.

Drei mprăp srăng tla ênoh čiăng bi leh bruă klam Khua Yang jao mơ̆?

Wah lač: Ơ Aê Diê Pô Ti Dlông Hĭn! Akâo kơ Ih đru kâo thâo kral Khua Yang grăp hruê čiăng kơ kâo hriê kơ prŏng hlăm klei thâo kral Khua Yang, mơ̆ng anăn djăp klei kâo jhŏng čiăng ngă djăp klei Ih mtă wăt tơdah tuôm hŏng klei dleh dlan. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Mathiơ 19

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcMuaj Siab Tawv Qhia Vajtswv Lus – 25/4/2024 
Bài tiếp theoCan Đảm Truyền Rao Sứ Điệp – 25/4/2024