Lub Plag Ntawm Cov Ntseeg Sib Koom – 5/6/2022 

640

 

 

Filipis 2:1

Nqe cim:

“Qhov uas nej nrog Yexus Khetos koom ib txojsia, qhov ntawd ua rau nej muab siab rau ntseeg ntxiv, thiab qhov uas Yexus Khetos hlub nej ua rau nej zoo siab. Nej nrog Vaj Ntsujplig sib raug zoo, nej thiaj muaj lub siab dawb siab zoo thiab ua rau nej ib tug txawj hlub ib tug”

Lus nug rau sawvdaws xav:

–  Qhov chaw txawb ntawm Pawg Ntseeg kev koom siab yog qhovtwg?

–  Yog li ntawd tus yamntxwv, kev koom ua ib lub siab los qhovtwg los?

  Koj kawm tau cov tswvyim cheemtsum twg kom txhim kho tau qhov kev koom ib lub siab thiab koom ua ke hauv Pawg Ntseeg?

Filipis 2:1 qhia txog lub plag ntawm cov ntseeg kev koom ua ke. Tim ib, yog los ntawm Yexus Khetos – “Qhov uas nej nrog Yexus Khetos koom ib txojsia, qhov ntawd ua rau nej muab siab rau ntseeg ntxiv, thiab qhov uas Yexus Khetos hlub nej ua rau nej zoo siab”. Lo lus “qhov uas” hauv nqe Vajluskub no tsis yog hais txog yam uas cheemtsum muaj, tiamsis yog hais txog qhov tseeb uas cov ntseeg hauv Filipis tau txais thaum ntseeg Txojmoo Zoo. Tsis muaj ib tug ntseeg twg tsis tau txais “Qhov uas nej nrog Yexus Khetos koom ib txojsia” thiab “qhov uas Yexus Khetos hlub nej ua rau nej zoo siab” nyob hauv Yexus Khetos li. Vim txojkev hlub, Tswv Yexus pub cov neeg txhaum los “koom ib txojsia” thiab “ua rau peb zoo siab” ntawm txojkev cawm dim. Thaum nyob hauv tus Tswv txoj koob hmoov pub dawb, peb tabtom tshuav Nws nqi kev hlub. Zeem paub qhov no peb yuav tsum hlub cov kwvtij ntseeg thiab sib koom ua ke hauv Pawg Ntseeg. Lub plag ntawm cov ntseeg koom ua ke yog tau txais Tswv Yexus txojkev hlub thiab siv txojkev hlub ntawd ua pub rau lwm tus.

Tim ob, yog los ntawm Vaj Ntsujplig – “Nej nrog Vaj Ntsujplig sib raug zoo”. Vaj Ntsujplig tes haujlwm yog ua kom cov ntseeg nrog tau Vajtswv sib raug zoo thiab ua rau ib leeg nrog tau ib leeg sib raug zoo ua ke. Thaum peb ntseeg Tswv Yexus, Vaj Ntsujplig los nyob hauv peb lub siab. Qhov ntawd txhais tau hais tias peb tabtom nyob hauv qhov kev sib koom nrog cov kwvtij ntseeg ua ib hauv Vaj Ntsujplig. Txojkev koom ua ib lub siab hauv Pawg Ntseeg tsis yog tibneeg tsim muaj, tiamsis yog los ntawm sib koom nrog Vaj Ntsujplig ua ke lawm. Peb ua tsis tau kom muaj kev sib koom, tiamsis peb tsuas txais kev sib koom, thiab txhim kho sib koom ntxiv mus, peb thiaj muaj kev kaj siab.

Tim peb, yog sab ntsujplig hloov dua tshiab – “nej thiaj muaj lub siab dawb siab zoo thiab ua rau nej ib tug txawj hlub ib tug”. “Lub siab dawb siab zoo” hais txog kev xav sab hauv, “ib tug txawj hlub ib tug” qhia tshwm lub siab hlub lwm tus tshwm sab nraud. Lub plag ntawm txojkev koom ua ke yog tau txais tus Tswv thiab Pawg Ntseeg txojkev hlub, thiab tau Vaj Ntsujplig hloov muaj lub neej tshiab lawm.

Yog li ntawd, lub plag ntawm cov ntseeg koom ua ib yog yam tseemceeb ntawm sab ntsujplig, yuav tsum txhim kho los ntawm lub neej sab ntsujplig. Tej tswvyim hais txog kev coj noj coj ua cheemtsum muaj tiamsis tsis yog qhov tseemceeb. Yog raws kev coj noj coj ua, lossis xyaum ua raws li tej lw sab nraud yuav ua rau Pawg Ntseeg dhau mus ua ib pab pawg zoo li neeg ntiajteb ua. Peb tsis yog caum ua li lub ntiajteb ua, tiamsis peb yuav kovyeej lub ntiajteb los ntawm peb lub neej thiab Pawg Ntseeg uas loj hlob sab ntsujplig.

Koj puas koom tes txhim kho txojkev koom ua ib lub siab kom zoo nyob hauv Pawg Ntseeg tsis tau?

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj twb cawm thiab pub rau nyuam yaus koom nrog cov ntseeg Yexus sib raug zoo. Thov Koj pub kom nyuam yaus niaj hnub hlub Koj thiab hlub tej kwvtij zej zos. Amees.

 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Phau Ntawv Nkauj 57:1-58:11

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQuảng Nam: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Tiên Lãnh
Bài tiếp theoAtur Kơ Klei Jing Sa Hlăm Krist – 5/6/2022