Làm Chứng Nhân Tại Rô-ma – 31/1/2018  

1958

 

Công Vụ 28:17-31

 17 Sau ba ngày, người mời các trưởng lão trong dân Giu-đa nhóm lại; đến rồi, người nói rằng: Hỡi anh em ta, dẫu tôi chẳng từng làm điều gì nghịch cùng dân chúng hoặc cùng thói tục tổ phụ chúng ta, mà tôi còn bị bắt tại thành Giê-ru-sa-lem và nộp trong tay người Rô-ma. 18 Những người nầy đã xét việc tôi rồi, thì muốn tha ra, vì tôi chẳng hề làm điều gì đáng chết. 19 Song người Giu-đa chống cự điều đó, nên buộc tôi kêu nài đến Sê-sa, nhưng chẳng phải có ý kiện bổn quốc ta đâu. 20 Ấy vì cớ đó mà tôi đã xin gặp anh em và nói chuyện với, vì là bởi sự trông cậy của dân Y-sơ-ra-ên nên tôi mang lấy xiềng nầy. 21 Các người ấy trả lời rằng: Chúng tôi chẳng tiếp thơ từ xứ Giu-đê nói về việc anh, và chẳng ai trong anh em đã đến mách cho chúng tôi hay là nói xấu về anh nữa. 22 Dầu vậy, chúng tôi muốn biết anh nghĩ làm sao; vì về phần đạo nầy, chúng tôi biết người ta hay chống nghịch khắp mọi nơi.
23 Họ đã hẹn ngày với người, bèn đến thăm tại nơi nhà trọ rất đông; từ buổi sáng đến chiều, người cứ làm chứng và giảng giải với họ về nước Đức Chúa Trời, lấy luật pháp Môi-se và các đấng tiên tri mà gắng sức khuyên bảo họ về Đức Chúa Jêsus. 24 Có người chịu tin lời người nói, có kẻ chẳng tin. 25 Bởi chưng họ không đồng ý với nhau và ra về, nên Phao-lô chỉ nói thêm một lời nầy: Đức Thánh Linh đã phán phải lắm, khi Ngài dùng đấng tiên tri Ê-sai mà phán cùng tổ phụ các ngươi rằng: 26 Hãy đến nơi dân nầy và nói rằng:
Các ngươi lấy lỗ tai nghe mà chẳng hiểu chi;
Lấy mắt xem mà không thấy gì.
27 Vì lòng dân nầy đã nặng nề;
Họ bịt lỗ tai,
Nhắm mắt lại.
E rằng mắt mình tự thấy,
Tai mình tự nghe,
Lòng mình tự hiểu,
Và họ trở lại
Mà ta chữa cho lành được chăng.
28 Vậy, hãy biết sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nầy đã sai đến cho người ngoại; những người đó sẽ nghe theo vậy.
30 Phao-lô ở trọn hai năm tại một nhà trọ đã thuê. Người tiếp rước mọi người đến thăm mình, 31 giảng về nước Đức Chúa Trời, và dạy dỗ về Đức Chúa Jêsus Christ cách tự do trọn vẹn, chẳng ai ngăn cấm người hết. 

 “…từ buổi sáng đến chiều, người cứ làm chứng và giảng giải với họ về nước Đức Chúa Trời, lấy luật pháp Môi-se và các đấng tiên tri mà gắng sức khuyên bảo họ về Đức Chúa Giê-xu” (câu 23b).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô làm chứng nhân cho Chúa Giê-xu tại Rô-ma ra sao? Bạn rút ra những chân lý nào về công việc và cuộc đời của người truyền giáo? Bạn và Hội Thánh địa phương đang làm gì để viết tiếp trang sử của Cơ Đốc giáo?

Sứ đồ Phao-lô vâng phục Lời Chúa phán dạy với ông: Hãy giục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Giê-ru-sa-lem thể nào, thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Rô-ma thể ấy (Công Vụ 23:11), nên ông đã làm chứng nhân cho Chúa tại Rô-ma. Trước tiên, ông biết tận dụng thì giờ, chỉ sau ba ngày đến Rô-ma, ông đã tìm và mời các lãnh đạo của người Do Thái đến để trải lòng về hoàn cảnh tù đày của ông là vì tình yêu đồng bào và niềm hy vọng của họ (câu 17-20). Thứ hai, ông bắt đầu làm chứng từ người Do Thái; những người biết nền tảng về luật pháp và lời tiên tri của Chúa và thuyết phục họ về Chúa Giê-xu, Đấng Mết-si-a đã được hứa ban (câu 21-28). Sau đó, ông tiếp đón và làm chứng cho mọi người (câu 30). Thứ ba, sứ điệp của Sứ đồ Phao-lô vẫn không thay đổi theo thời gian và đối tượng được nghe; ông giảng về Nước Đức Chúa Trời, và dạy về Chúa Cứu Thế Giê-xu (câu 31). Cuối cùng, ông hăng say, tận tụy và trung thành làm chứng về Chúa cho mọi người trong suốt hai năm ở Rô-ma (câu 23, 30-31).

Mặc dù người Do Thái tại Rô-ma không có thành kiến với Cơ Đốc nhân do không bị ảnh hưởng của nhóm người Do Thái quá khích ở Giê-ru-sa-lem, nhưng họ đã thắc mắc tại sao niềm tin này bị chống đối khắp nơi (câu 22). Cơ Đốc nhân bị chống đối và bắt bớ khắp nơi vì họ tôn thờ và tuân theo mệnh lệnh của vị Vua cao cả hơn là vua chúa của đời này. Đúng như Chúa Giê-xu đã từng khuyến cáo: “Tôi tớ không hơn chủ!” Chúng ta cần tỉnh thức và sẵn sàng đón nhận sự chống đối của người thế gian. Mặc dù chân lý đã được rao giảng cách hết lòng nhưng chắc chắn không phải mọi người đều tiếp nhận, chúng ta không ngạc nhiên hay thất vọng khi Phúc Âm bị chối từ. Vì họ đã bị quyền lực của sự tối tăm trói buộc; nghe mà không hiểu, nhìn mà không thấy, lòng họ đã trở nên tối tăm (câu 26-27).

Sách Công Vụ tường thuật diễn tiến Hội Thánh Chúa đã được thành lập và phát triển như thế nào, những dấu kỳ phép lạ mà Đức Thánh Linh đã thi thố qua các sứ đồ. Sách Công Vụ có kết thúc mở để mỗi thế hệ Cơ Đốc nhân viết tiếp sách này cho đến khi Chúa Giê-xu tái lâm. Bạn viết gì vào sách Công Vụ của mình hôm nay?

Cầu nguyện: Tạ ơn Chúa đã thiết lập Hội Thánh, dùng con cái tín trung của Ngài rao giảng Phúc Âm hơn hai ngàn năm qua để giờ đây con nhận được ơn cứu rỗi. Cầu xin Chúa cho con biết tận dụng thì giờ và hết lòng làm chứng về Ngài để Phúc Âm sớm được loan báo khắp đất.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 31.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.