Kwưh Kơ Khua Yang Hlăm Hruê Dleh Dlan – 11/5/202

752

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Đaniel 7:1-8

Êlan kliăng: “Ti hruê rŭng răng kâo duah Khua Yang. Êjai mlam kâo yơr kngan kâo, amâo êmăn ôh; ƀiădah mngăt kâo amâo mâo klei bi juh ôh.” (Klei Mmuñ Hđăp 77:2).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlăk ya klei truh êjai Y‑Đaniel mâo klei bi ƀuh? Klei ñu wĭt ngă brei ƀuh si klei ñu thâo săng kơ klei Aê Diê bi êdah leh? Êjai tuôm hŏng klei dleh knap, si hdră êlan drei khăng tui duah klei Aê Diê čiăng?

Mơ̆ng đưm hlŏng kơ ară anei, tơdah hlăm ƀuôn sang mâo klei bi mlih mtao, mlih khua êmua snăn mâo lu klei mtrŭn, hdră êlan, klei dôk dơ̆ng hŏng phung khua prŏng leh anăn hŏng phung ƀuôn sang ăt bi mlih hlue mbĭt mơh. Kyua snăn, klei truh hlăm thŭn tal sa hlăm ênuk sang mtao Y‑Belsasar kiă kriê, khua pô hưn êlâo Y‑Đaniel mâo klei rŭng răng êjai ñu dôk ti jhưng pĭt, ñu “mâo klei êpei ƀuh êjai ñu dôk đih ti jhưng pĭt” (êlan 1). Anăn jing klei bi ƀuh hdră êlan Aê Diê bi êdah ktuê hƀuê ênuk lăn ala (êlan 2-8), klei bi êdah snei: “mâo sa čô msĕ si Anak Mnuih hriê mbĭt hŏng knam” čiăng kiă kriê Ƀuôn Ala Mtao Ñu dôk nanao hlŏng lar (êlan 9-14), mbĭt hŏng klei truh knhal tuč êlâo kơ ƀuôn ala mtao hlŏng lar Anak Mnuih dưi bi leh, leh anăn brei kơ phung ƀuôn sang doh jăk Ñu (êlan 15-28). Klah čŭn, klei Y‑Đaniel êpei ƀuh jing klei Aê Diê bi êdah kơ hdră prŏng kluôm Ñu.

Khua pô hưn êlâo Y‑Đaniel năng ai bi mĭn leh klei truh kơ phung ƀuôn sang ñu hlăm klei bi mlih anei. Năng ai ñu bi êmuh ñu pô si hdră Aê Diê čiăng găn hŏng klei bi mlih anăn. Sĭt nik ñu ăt bi blah hlăm klei wah lač tlâo blư̆ grăp hruê “msĕ si ñu bhiăn ngă leh” (Y‑Đaniel 6:10). Leh anăn msĕ si sa čô mah jiăng sĭt suôr, Aê Diê yua klei êpei ƀuh bi êdah hdră prŏng prĭn Ñu kluôm jih hƀuê ênuk kơ ñu. Lŏ wĭt lač kơ klei êpei ƀuh anăn, khua pô hưn êlâo Y‑Đaniel “čih klei ñu êpei ƀuh” leh anăn “yăl dliê klei anăn” (êlan 1b).

Mphŭn dô hlăk ka mâo ôh hdruôm hră Klei Aê Diê Blŭ brei kơ anak mnuih, Aê Diê khăng yua klei êpei leh anăn phung khua pô hưn êlâo čiăng bi êdah hdră êlan, klei Ñu čiăng msĕ si drei ƀuh klei mâo kơ khua pô hưn êlâo Y‑Đaniel amâodah Y‑Yôsep H’Mari đa đa… Hruê anei, Aê Diê brei leh Klei Blŭ trŭn jing kđeh jing Khua Yang Yêsu, leh anăn Hdruôm hră Klei Aê Diê Blŭ čiăng bi êdah kluôm ênŭm klei Ñu čiăng kơ phung mnuih (Hêbrơ 1:1-2). Kyuanăn Ñu amâo lŏ yua klei êpei bi êdah msĕ si hlăk êlâo ôh. Lu blư̆ hlăm klei dleh dlan amâodah klei truh bi mlih ngă kơ drei rŭng răng, hrô kơ klei kwưh akâo kơ Khua Yang, drei lui klei rŭng răng anăn ktư̆ truh kơ klei bi êpei. Năng ai drei rŭng răng đei kơ klei duah prăk kăk, čiăng jing mdrŏng, dlăng lu mta klei mdah showbiz amâodah facebook hŏng ƀĭng găp ngă kơ drei sĭt suôr hŏng klei hdĭp kđeh bhiâo êjai anei, amâo lŏ uêñ đei kơ Klei Aê Diê Blŭ ôh. Tui rup bi hmô mơ̆ng Y‑Đaniel, brei drei pioh lu mmông djă pioh klei bi mguôp hŏng Khua Yang leh anăn Klei Ñu Blŭ čiăng dưi thâo kral Ñu hĭn, leh anăn Ñu bi êdah hdră jăk Ñu kơ drei.

Si ngă drei hŏng jih ai tiê kwưh akâo kơ Khua Yang hlăm hruê dleh dlan mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih brei kâo kčưm dơ̆ng hruê mrâo hŏng Klei Ih Blŭ leh anăn bi ruê̆ sa hruê hŏng klei blŭ hrăm, hưn mdah ya klei rŭng răng leh anăn ênguôt hnĭng kơ Khua Yang. Akâo Khua Yang yua Klei Ih Blŭ bi êdah hdră Ih mâo kơ klei hdĭp kâo.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 14:1-7; 15:1-5; 16:1-11

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNrhiav Tus Tswv Thaum Ntxov Siab – 11/5/2022
Bài tiếp theoTìm Cầu Chúa Trong Ngày Gian Truân – 11/5/2022