Nrhiav Tus Tswv Thaum Ntxov Siab – 11/5/2022

786

 

 

Daniyees 7:1-8

Nqe cim

“Thaum kuv muaj kev ntxov siab kuv thov tus TSWV; kuv tsa tes thov Vajtswv ib hmos kaj ntug plaws, tiamsis kuv tseem tsis muaj kev kaj siab li.” (Ntawv Nkauj 77:2).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tus cev lus Daniyees ua yogtoog nyob rau tsamthawj zoo licas?
  • Tej uas Daniyees ua qhia pom nws paub dabtsi txog tej uas tus Tswv qhia tshwm?
  • Thaum ntsib kev ntxov siab, peb pheej nrhiav tus Tswv siab nyiam licas?

Raws li ib txwm, thaum ib lub tebchaws twg hloov vajntxwv pauv thawjcoj ces tej kevcai, txoj haukev coj, kev ua zoo rau cov thawjcoj thiab cov pejxeem kuj raug pauv hloov raws qab. Twb yog vim li ntawd, nyob rau thawj xyoo uas Npesaxas ua vajntxwv, thaum tus cev lus Daniyees tabtom pw saum txaj, nws “txawm ua ib zaj npau suav.” (nqe 1). Ntawd yog zaj yogtoog qhia tshwm Vajtswv tes haujlwm nyob hauv keebkwm tibneeg (nqe 2-8), qhia tshwm txog “ib tug zoo li neeg tus tub nrog tej huab saum ntuj los” tswjhwm Nws lub tebchaws ruaj khov ibtxhis  (nqe 9-14), kuj qhia txog tej xwmtxheej thaum kawg yuav muaj los ua ntej Neeg Leej Tub lub tebchaws los txog thiab tau muab cob rau tus Tswv haivneeg (nqe 15-28). Muab hais sau zog, Daniyees zaj yogtoog yog Vajtswv qhia sau zog txog tej xwmtxheej tseemceeb uas Nws yuav ua rau yav tom ntej.

Tej zaum Daniyees tau xav txog cov Yixalayees lubneej nyob rau ntu sijhawm no. Tej zaum nws tau nug tus kheej hais tias tus Tswv muaj homphiaj licas thaum cia lawv ntsib tej ntawd. Paub tseeb hais tias Daniyees yeej “thov Vajtswv ib hnub twg peb zaug raws li nws ib txwm thov” (Daniyees 6:10). Zoo ib yam li ib tug phoojywg, Vajtswv tau siv zaj yogtoog no los qhia txog tej haujlwm tseemceeb uas Nws yuav ua nyob hauv tibneeg keebkwm rau Daniyees paub. Thaum pom zaj yogtoog lawm, Daniyees tau “muab zaj npau suav” thiab tej uas nws “pom hmo ntawd sau tseg” (nqe 1b).

Thaum ub tsis tau muaj Phau Vajluskub pub rau tibneeg, Vajtswv pheej siv tej zaj npau suav lossis yogtoog thiab cov cev lus los qhia txog tej uas Nws yuav ua zoo li Daniyees zaj lossis Malis thiab Yauxej zaj… Niaj hnub nimno, tus Tswv twb pub Txojlus yug ua neeg uas yog Tswv Yexus, thiab Txojlus sau ua ntawv uas yog Phau Vajluskub los qhia tshwm txhua yam txog Vajtswv rau tibneeg lawm (Henplais 1:1-2). Yog li ntawd Nws thiaj tsis siv zaj npau suav los qhia li thaum ub lawm. Ntau zaug ntsib kev ntxhov siab lossis lubneej pauv hloov ua rau peb txhawj ntshai. Tsimnyog nrhiav tus Tswv, tiamsis peb ho cia tej kev txhawj ntshai ntawd nrog peb pw thiab ua tej zaj npau suav. Tej zaum yog tim peb pheej ntxhov quav niab rau kev nrhiav nyiaj, ua npluanuj, saib xovxwm lossis mus facebook nrog phoojywg ua rau peb npuab siab rau lub ntiajteb uas tsis ruaj khov no ntau dua npuab siab nrog Vajtswv Txojlus. Kawm raws Daniyees tus qauv, peb yuav tsim dheev, tseg ntau sijhawm los sib txuas lus nrog tus Tswv thiab Nws Txojlus kom peb yim paub tus Tswv thiab tau Nws qhia tej yam zoo uas Nws yuav ua rau peb paub.

Peb puas tas siab los nrhiav tus Tswv thaum ntsib kev ntxov siab?

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, thov pab nyuam yaus pib hnub tshiab rau ntawm Koj Txojlus thiab xaus ib hnub rau ntawm kev nrog koj txuas lus, qhia txhua yam kev ntxhov siab rau Koj. Thov siv Koj Txojlus los qhia Koj lub homphiaj rau nyuam yaus lubneej. Amees.

 

Nyeem Vajluskub peb lub xyoos: Ntawv Nkauj 14:1-16:11

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Ngỏ Xây Dựng Cơ Sở Điểm Nhóm Tin Lành Buôn Kdrô, Đăk Lăk
Bài tiếp theoKwưh Kơ Khua Yang Hlăm Hruê Dleh Dlan – 11/5/202