Klei Myang Klei Mrâo Mrang Jăk – 6/7/2022

883

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Y-Timôthê 1:8-12

Êlan kliăng: “Sĭt nik kâo amâo hêñ ôh kơ klei mrâo mrang jăk, kyuadah ñu jing klei myang Aê Diê pioh bi mtlaih grăp čô hlei pô đăo, phung Yuđa êlâo hĭn, leh anăn wăt phung Grĕk mơh.” (Rôm 1:16).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei khua ƀĭng kna Y-Pôl mtă mtăn kơ Y-Timôthê? Ya klei ñu lač kơ Khua Yang Yêsu leh anăn kơ Klei Mrâo Mrang Jăk? Ya klei yuôm Klei Mrâo Mrang Jăk hŏng drei? Si klei drei hdĭp hŏng Klei Mrâo Mrang Jăk?

Khua ƀĭng kna Y-Pôl čih hră anei kơ khua pô mtô Y-Timôthê hlăk êjai arăng adôk krư̆ ñu ti čar Rôm. Ñu thâo klei hdĭp ñu giăm ruê̆ snăn yơh ñu hnêč čih hră mtă mtăn kơ anak ñu hlăm klei hdĭp mngăt, čiăng bi mđĭ ai. Khua pô mtô hlăk ai Y-Timôthê dôk mă bruă Aê Diê hŏng Phung Sang Aê Diê ti Êphêsô ti krah klei arăng ngă jhat kơ Klei Mrâo Mrang Jăk hlăk đĭ ktang. Khua ƀĭng kna Y-Pôl mprăp êlâo huĭdah khua pô mtô Y-Timôthê srăng êdu ai amâodah kdŭn tơdah amâo mâo klei bi mđĭ ai. Kyuanăn, klei kñăm phŭn kơ hră čih anei čiăng bi mđĭ ai khua pô mtô Y-Timôthê dôk kjăp hlăm klei myang Klei Mrâo Mrang Jăk leh anăn găn gao jih jang klei huĭ mơ̆ng klei bi kdơ̆ng jŭm găn.

Khua ƀĭng kna Y-Pôl kñăm “đăm hêñ ôh hưn klei Khua Yang drei” leh anăn kăn hêñ rei kơ klei ñu jing mnă, ƀiădah mbĭt hŏng ñu tŭ bĕ kdrêč “klei knap mñai kyua Klei Mrâo Mrang Jăk” (êlan 8). Khua ƀĭng kna amâo mjưh mdei ti anôk anei ôh ƀiădah ăt lŏ bi êdah mta phŭn čiăng kơ Y-Timôthê ƀuh ya klei đăm hêñ kơ Klei Mrâo Mrang Jăk ôh. Khua ƀĭng kna Y-Pôl klah čŭn dŭm mta phŭn kơ klei myang Klei Mrâo Mrang Jăk ñu pô leh anăn khua pô mtô Y-Timôthê dôk mtô hlăm dŭm êlan čih čuê tui tluôn. Anăn jing Aê Diê klei myang, klei khăp bi mtlaih drei leh, iêô leh drei hŏng klei Ñu pap hŏng klei Pô Bi Mtlaih drei Khua Yang Yêsu Krist djiê čiăng bi tui klei soh drei. Khua Yang Yêsu bi rai leh klei djiê, dưi hĭn hŏng klei soh čiăng brei kơ drei klei hdĭp hlŏng lar mơ̆ng Klei Mrâo Mrang Jăk anei (êlan 9-10).

Khua ƀĭng kna Y-Pôl lŏ kñăm thiăm kyua mơ̆ng klei myang Klei Mrâo Mrang Jăk anei yơh Aê Diê mjing ñu “pô hưn, khua ƀĭng kna leh anăn pô bi hriăm” . Ñu amâo hêñ kơ Klei Mrâo Mrang Jăk ôh kyua ñu thâo klă Pô ñu đăo jing Pô mâo klei myang răng mgang klei Ñu jao leh kơ ñu tơl truh hruê knhal tuč (êlan 11-12). Anei jing klei bi mđĭ ai bŏ hŏng klei myang leh anăn mblang klă pioh kơ khua pô mtô Y-Timôthê leh anăn kơ grăp čô phung đăo hruê anei. Tơdah drei thâo klă leh kơ Pô drei đăo leh anăn bruă Ñu dưi ngă snăn amâo lŏ mâo ya mta klei ngă kơ drei huĭ amâodah hêñ ôh.

Grăp čô phung anak Aê Diê êlâo hĭn brei thâo săng klă kơ klei myang Klei Mrâo Mrang Jăk Aê Diê čiăng “đăm hêñ ôh”, mbĭt anăn jhŏng hưn klei hdĭp drei mâo klei bi mlih leh anăn hưn klei myang Klei Mrâo Mrang Jăk anăn čiăng bi mtlaih lu mnuih. Klei Mrâo Mrang Jăk anăn yơh bi mtlaih drei leh, brei kơ drei klei hdĭp hlŏng lar hŏng klei đăo kơ Khua Yang Yêsu Pô Bi Mtlaih. Kyuanăn, drei kăp hmiêt tŭ klei knap mñai kyua Klei Mrâo Mrang Jăk leh anăn jhŏng hưn bi sĭt kơ Khua Yang čiăng bi mtlaih mnuih.

Si ngă drei hêñ mơ̆ kơ Klei Mrâo Mrang Jăk? Si diih bi êdah Klei Mrâo Mrang Jăk hlăm knhuah hdĭp grăp hruê?

Wah lač: Ơ Khua Yang, brei klei khua ƀĭng kna Y-Pôl mtô kơ Y-Timôthê jing klei mtô kơ kâo pô. Akâo Ih đru kâo đăm hêñ ôh tơdah hưn bi sĭt kơ Khua Yang, leh anăn kăp hmiêt tŭ klei knap mñai kyua klei myang Klei Mrâo Mrang Jăk kâo đăo.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 107:23-43; 108:1-13

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTxojmoo Zoo Lub Hwjchim – 6/7/2022
Bài tiếp theoTin Lành Quyền Phép – 6/7/2022