Txojmoo Zoo Lub Hwjchim – 6/7/2022

521

 

 

II Timautes 1:8-12

Nqe cim:

“Kuv yeej tsis txajmuag qhia txojmoo zoo li; txojmoo zoo yog Vajtswv lub hwjchim uas cawm tau txhua tus uas ntseeg dim. Txojmoo Zoo ntawd, xub qhia rau cov Yudais thiab tom qab ntawd mam li qhia rau lwm Haivneeg.” (Loos 1:16).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Timthawj Paulus qhuab ntuas Timautes txog yam dabtsi?
  • Nws hais licas txog Tswv Yexus thiab Txojmoo Zoo?
  • Txojmoo Zoo muaj qabhau licas rau peb?
  • Thiab peb ua licas rau Txojmoo Zoo?

Timthawj Paulus sau tsab ntawv no rau Xibhwb Timautes thaum nws tseem raug kaw hauv tebchaws Loos. Nws paub hais tias twb yuav txog sijhawm nws mus nrog Vajtswv nyob, nws thiaj siv sijhawm sau tsab ntawv no los qhuab ntuas, nplig siab, txhawb zog rau nws tus tub sab ntsujplig. Tus Xibhwb hluas Timautes tabtom ua haujlwm rau Pawg Ntseeg Efexus nyob rau ntu sijhawm Txojmoo Zoo raug tawmtsam hnyav heev. Timthawj Paulus ntsuas tau hais tias Timautes yuav yoojyim qaug zog thiab tso haujlwm tseg yog hais tias nws tsis txhawb Timautes zog. Yog li ntawd, lub homphiaj tseemceeb ntawm tsab ntawv no yog txhawb Timautes lub zog kom sawv ruaj khov hauv Txojmoo Zoo lub hwjchim thiab tiv dhau tej kev txhawj ntshai vim raug tawmtsam ibncig.

Timthawj Paulus hais meej hais tias “Koj tsis txhob txajmuag ua timkhawv txog peb tus Tswv zaj” thiab kuj tsis txhob txajmuag vim qhov uas Timthawj Paulus raug kaw hauv tsev lojcuj, tiamsis yuav tsum “ua siab ntev qhia Txojmoo Zoo” (nqe 8). Timthawj Paulus tsis xaus lus ntawm no, tiamsis nws hais ntxiv txog tej vimchiv txhob txajmuag rau Txojmoo Zoo. Timthawj Paulus hais sau zog txog tej yam tseemceeb ntawm Txojmoo Zoo lub hwjchim uas nws tus kheej thiab Timautes tabtom tshajtawm nyob rau ob peb nqe ntxiv. Ntawd yog Vajtswv tus uas muaj hwjchim, muaj kev hlub tau cawm peb thiab xaiv peb los ua Nws tug dhau ntawm Tswv Yexus txojkev tuag theej txhoj. Tswv Yexus tau rhuav tshem kev tuag, kovyeej kev txhaum, pub peb tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis los ntawm Txojmoo Zoo no (nqe 9-10).

Timthawj Paulus hais meej ntxiv hais tias, twb yog vim Txojmoo Zoo lub hwjchim nws thiaj dhau los ua “ib tug timthawj thiab ua ib tug xibhwb mus qhia Txojmoo Zoo”. Nws tsis txajmuag rau Txojmoo Zoo vim nws paub tseeb Tus uas nws ntseeg yog Tus muaj peevxwm tsomkwm yam uas Nws muab cob mus txog hnub uas teem cia (nqe 11-12). Ntawm no kuj yog tej lus txhawb zog muaj hwjchim, yaum tau Timautes thiab txhua tus ntseeg niaj hnub nimno. Thaum peb paub tseeb Tus uas peb tabtom ntseeg yog leejtwg thiab Nws ua tau yam dabtsi lawm, ces yuav tsis muaj yam twg ua rau peb txhawj ntshai lossis txajmuag.

Qhov xubthawj, txhua tus ntseeg yuav tsum totaub txog Vajtswv Txojmoo Zoo lub hwjchim thiaj “tsis txajmuag”, thiab ua siab tawv tawm mus ua timkhawv txog tus kheej kev hloov dua tshiab thiab tshajtawm Txojmoo Zoo lub hwjchim cawm ntau leej dim. Txojmoo Zoo cawm peb dim, pub peb tau txojsia ibtxhis dhau ntawm kev ntseeg Cawmseej Yexus. Yog li ntawd, peb yuav tsum txaus siab tiv kev txomnyem vim Txojmoo Zoo thiab ua siab tawv ua timkhawv txog tus Tswv kom cawm tau lwm tus dim.

Nej puas txajmuag rau Txojmoo Zoo? Nej ua qhia tshwm Txojmoo Zoo licas nyob hauv kev ua neej?

Tus Tswv, thov Koj pab tej lus uas Timthawj Paulus qhuab ntuas Timautes dhau los ua tej lus qhuab ntuas nyuam yaus tus kheej. Thov pab nyuam yaus tsis txhob txajmuag ua timkhawv txog Koj, thiab txaus siab hlo tiv kev txomnyem vim Txojmoo Zoo lub hwjchim uas nyuam yaus tabtom ntseeg. Amees.

 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Phau Ntawv Nkauj 107:23-108:13

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKhai Mạc Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội Lần Thứ 48
Bài tiếp theoKlei Myang Klei Mrâo Mrang Jăk – 6/7/2022