Klei Khua Yang Wah Lač Bŏ Hŏng Klei Khăp – 28/3/2024

1625

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yôhan 17:11-21

Êlan kliăng: “Kâo amâo wah lač knŏng kơ phung anei ôh, ƀiădah kâo wah lač msĕ mơh kơ phung srăng đăo kơ kâo kyua klei diñu hưn” (Y-Yôhan 17:20)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya jing tlâo klei Khua Yang Yêsu wah lač hŏng Ama êlâo kơ tŭ klei djiê? Si klei wah lač anei brei ƀuh ai tiê Khua Yang? Ya klei Ih ƀuăn hŏng Khua Yang hlăm yan bi hdơr hruê Khua Yang Tŭ Klei Knap Mñai Kbiă Lŏ Hdĭp thŭn anei?

Klei Phung Ƀĭng Kna wah lač lŏ mâo mnuih pia jing “Klei Khua Yang wah lač” (Y-Mathiơ 6:9-13), ƀiădah anăn jing klei wah lač Khua Yang mtô drei. Hlăm Klei Mrâo Mrang Jăk Y-Yôhan kdrêč 17 yơh jing “Klei Khua Yang Yêsu Wah Lač”. Ñu akâo kơ Ama Ñu ƀiă êdi tlâo mta: Tal sa, čiăng kơ Ih kiă kriê diñu mơ̆ng pô jhat (êlan 15), tal dua, bi doh jăk diñu (êlan 17), leh anăn tal tlâo, čiăng kơ jang diñu jing să; čiăng kơ lăn ala dưi đăo kơ Ih tiŏ hriê leh kâo (êlan 20-21).

Klei wah lač tal sa, Khua Yang akâo kơ Phung Sang Aê Diê Ñu amâo mâo ôh hlei pô lĕ hlăm klei wê, leh anăn akâo kơ Ama răng kriê diñu mơ̆ng klei jhat (êlan 12-15). Klei yăl dliê klŏ prăk luč leh anăn êđai biăp klah đuĕ hlăm Klei Mrâo Mrang Jăk Y-Luk kdrêč 15 jing yuôm bhăn wăt tơdah adôk prăk, adôk biăp, ƀiădah pô ñu ăt duah bi ƀuh prăk anăn, biăp klah đuĕ anăn. Hruê anei, tơdah dôk mâo 100 čô đăo, snăn drei lui hruê ai čiăng duah sa čô đăo klah đuĕ mơ̆? Khua Yang Yêsu khăp snăk kơ drei. Tơdah drei klah đuĕ mơ̆ng êpul biăp Ñu, hŏng djăp hdră Ñu srăng duah, ba drei wĭt čiăng kriê dlăng. “Kiă kriê mơ̆ng klei jhat” amâodah phung jhat, jing Khua Yang amâo wơr ôh phung roh dôk kăp jŭm dar čiăng duah mă phung amâo răng, leh anăn Ñu akâo kơ Aê Diê Ama đru bi kdơ̆ng hŏng phung roh (I Y-Pêtrôs 5:8; Êphêsô 6:18).

Klei wah lač tal dua, Khua Yang čiăng kơ biăp Ñu bi “suaih” (jing doh jăk, êlan 17). Drei kyua Aê Diê Ama ruah, êrah Khua Yang Yêsu Krist leh anăn bruă Yang Mngăt Jăk Aê Diê drei (I Kôrantô 6:11), jing Aê Diê Tlâo Yang snăn dưi jing doh jăk. “Klei Ih blŭ jing klei sĭt nik” (êlan 17), tơdah drei gưt Klei Aê Diê Blŭ, phung ƀai srăng amâo mâo mta phŭn kčŭt phung drei ôh.

Klei wah lač tal tlâo, ăt pioh brei kơ grăp čô drei hruê anei jing phung srăng hmư̆ leh anăn mă tŭ klei hưn bi sĭt mơ̆ng phung ƀĭng kna snăn drei đăo kơ Anak. Khua Yang čiăng kơ jih jang drei sa ai hdơ̆ng pô leh anăn hŏng Khua Yang čiăng đru kơ “lăn ala dưi đăo kơ Ih tiŏ hriê leh kâo”, čiăng lač drei hrăm mbĭt hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk leh anăn mâo boh tŭ čiăng pŏk mlar Ala Mtao Ñu ti lăn ala (Y-Yôhan 15:8).

Hlăm yan bi hdơr Khua Yang Tŭ Klei Knap Mñai leh anăn Kbiă Lŏ Hdĭp thŭn anei, brei hdơr kơ klei Khua Yang Yêsu wah lač bŏ hŏng klei khăp čiăng thâo kral kơ ai tiê Ñu hŏng drei, mbĭt anăn drei ƀuăn hŏng Khua Yang srăng hur har hriăm Klei Aê Diê Blŭ čiăng hdĭp doh jăk, ñĕ đuĕ kbưi kơ klei jhat leh anăn jih ai tiê sa ai hrăm mbĭt hiu hưn klei khăp Khua Yang kơ phung ƀuôn sang drei.

Drei jih ai tiê gưt ngă hlue si klei Khua Yang Yêsu wah lač mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang Yêsu khăp hơiêng! Kâo bi mni kơ Ih kyua klei khăp Ih prŏng prĭn, wăt tơdah dơ̆ng tŭ klei knap mñai ƀiădah Ih ăt wah lač kơ kâo leh anăn kơ Phung Sang Aê Diê Ih! Ama ơi, akâo kơ Ih răng kriê kâo hlăm Anăn Ih, brei kâo jing doh jăk, sa ai leh anăn mâo boh tŭ lu kơ Ih kyua klei Ih khăp prŏng prĭn. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 34

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Tswv Tej Lus Thov Ntawm Lub Siab hlub – 28/3/2024
Bài tiếp theoLời Cầu Nguyện Đầy Yêu Thương Của Chúa – 28/3/2024