Klei Hưn Êlâo Kơ Persơ leh anăn Grĕk – 15/11/2022

676

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Đaniel 11:1-4

Êlan kliăng: “Kyuadah amâo tuôm mâo ôh sa mta klei hưn êlâo kbiă hriê mơ̆ng klei mnuih mĭn, ƀiădah Yang Mngăt Jăk mtrŭt mnuih blŭ klei kbiă mơ̆ng Aê Diê.” (II Y‑Pêtrôs 1:21)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Êlan 1-4 hưn êlâo kơ hlei čar? Si klei hưn êlâo anăn bi sĭt leh hlăm hƀuê ênuk? Klei hưn êlâo bi sĭt leh klă ênŭm đru bi kjăp klei đăo drei kơ ya mta klei?

Hlăm Y‑Đaniel kdrêč 11, dĭng buăl jăk hưn mdah klah čŭn klei srăng truh kơ kdrăn bruă knŭk kna ti krĭng Krah Ngŏ hlăm êbeh kơ pă êtuh thŭn tui tluôn. Wăt tơdah amâo hưn klă anăn, ƀiădah klei sĭt truh bi sĭt leh dŭm phung mtao klei hưn êlâo lač djŏ trĭp kluôm dhuôm hŏng phung mnuih hlăm hƀuê ênuk. Drei srăng ktuê dlăng ƀrư̆ ƀrư̆ dŭm klei hưn êlâo hlăm kdrêč anei leh anăn bi mdjŏ hŏng hƀuê ênuk čiăng ƀuh Aê Diê yơh jing Pô dôk kiă kriê jih hƀuê ênuk lăn ala.

Êlan 2 brei ƀuh srăng mâo pă čô mtao bi čuê kiă kriê čar Persơ, jing čar Ƀatư. Hlăm anăn mtao tal pă jing mdrŏng ktang hĭn, tui si hră čih hƀuê ênuk anăn jing mtao Asuêrus. Ñu hưp snăk čiăng plah mă čar Grĕk, ƀiădah lĕ, êlan 3 brei thâo mtao Asuêrus srăng lĕ hlăm kngan sa čô “mtao ktang srăng kgŭ”. Hƀuê ênuk brei ƀuh mtao prŏng Alexander čar Grĕk bi blah dưi hĭn hŏng phung Ƀatư hlăm thŭn 331 Êlâo kơ Krist. Mtao Asuêrus jing sa čô mtao mâo čih hlăm hră H’Êsther, êdei kơ dluh lĕ hlăm klei plah mă čar Grĕk, mtao mkra klei huă mnăm prŏng leh anăn mtă brei atăt mtao mniê čiăng bi êdah klei siam gơ̆ ti anăp phung khua prŏng djă bruă hlăm čar ƀiădah mtao mniê hngah nao tui si klei mtao mtă. Êdei kơnăn, H’Êsther đĭ jing mtao mniê leh anăn Aê Diê yua ñu bi mtlaih phung ƀuôn sang Aê Diê mơ̆ng klei bi rai tuč. Êlan 4 brei thâo mtao Grĕk jhŏng ktang anei ăt djiê mơh, amâo lŏ čuê jhưng mtao kơ phung anak čô ñu ôh ƀiădah ƀuôn ala mtao ñu mčah leh anăn bi mbha “phă pă bĭt angĭn hlăm adiê”. Hƀuê ênuk brei ƀuh klei mtao prŏng Alexander kiă kriê ram rai leh anăn ƀuôn ala mtao ñu khăt jing pă čar. Klei anei hưn êlâo leh hlăm Y‑Đaniel 8:5-8.

Klei hưn êlâo bi sĭt leh kluôm ênŭm brei ƀuh Klei Aê Diê Blŭ kluôm dhuôm mâo klei myang. Knŏng Aê Diê jing Pô mâo jih klei myang dưi bi êdah klei truh hlăm hruê êdei anăp kơ phung khua pô hưn êlâo Ñu čêč drêč msĕ si klei khua pô hưn êlâo Y‑Đaniel lač leh: “Ñu bi êdah klei êlam leh anăn klei hgăm; Ñu thâo mnơ̆ng dôk hlăm klei mmăt, leh anăn klei mngač dôk mbĭt hŏng Ñu” (Y‑Đaniel 2:22). Tơdah răk dlăng leh anăn ksiêm mĭn klei hưn êlâo hlăm Klei Aê Diê Blŭ, drei dưi bi kjăp klei đăo leh anăn čuăn hdĭp hŏng Klei Aê Diê Blŭ msĕ si klei khua ƀĭng kna Y‑Pêtrôs blŭ hrăm: “Snăn hmei thâo klei phung khua pô hưn êlâo blŭ mâo klei jing sĭt hĭn. Jăk snăk tơdah diih răng kơ klei anăn msĕ si kơ pui kđen mtrang hlăm anôk mmăt, tơl aguah mngač truh leh anăn mtŭ tur ƀlĕ mtrang hlăm ai tiê diih.” (II Y‑Pêtrôs 1:19).

Si ngă drei pioh mmông răk dlăng, hriăm leh anăn đăo kjăp kơ klei hưn êlâo hlăm Klei Aê Diê Blŭ mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih brei kâo sĭt suôr răk dlăng, hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê čiăng kơ Klei Aê Diê Blŭ jing nanao pui kđen kơ jơ̆ng kâo, klei mngač kơ êlan kâo. Akâo Ih đru kâo đăo kjăp kơ Klei Aê Diê Blŭ leh anăn čuăn hdĭp tui si Klei Blŭ Ih mtô.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yêrêmi 5:1-19

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCev Lus Txog Pawxias thiab Kilis – 15/11/2022  
Bài tiếp theoLời Tiên Tri Về Ba Tư và Hy Lạp –  15/11/2022