Kevcai Qub Thiab Kevcai Tshiab – 23/6/2022

620

 

 

II.Kauleethaus 3:4-11

Nqe cim:

Vajtswv yog tus pub tswvyim rau peb qhia txoj kevcai tshiab, tsis yog txoj kevcai uas sau rau hauv ntawv, tiamsis yog Vaj Ntsujplig; txoj kevcai uas sau rau hauv ntawv ua rau neeg raug kev ploj kev tuag, tiamsis Vaj Ntsujplig ua rau neeg tau txojsia” (nqe 6).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–  Timthawj Paulus muab qhov txawv ntawm txoj kevcai qub thiab kevcai tshiab piv zoo licas?

  Koj twb tau txais kev kaj siab thaum ua neej nyob hauv txoj kevcai tshiab licas?

  Koj yuav tsum ua neej licas hauv txoj kevcai tshiab uas tus Tswv pub.

Txawv cov xibhwb cuav uas txaus siab rau lawv lub tswvyim, Timthawj Paulus thiab cov phoojywg uas nrog nws ua haujlwm zeem paub hais tias vim muaj Yexus Khetos lawv thiaj tau txais Vajtswv lub tswvyim ua haujlwm rau txoj kevcai tshiab uas muaj Vaj Ntsujplig qhia (nqe 4-5).

Hauv ntu Vajluskub no, Timthawj Paulus muab qhov txawv ntawm txoj kevcai qub thiab kevcai sib piv. Tim ib, txoj kevcai sau rau hauv ntawv thiab kevcai raws li Vaj Ntsujplig qhia (nqe 6). Txoj kevcai sau rau hauv ntawv yog txoj kevcai qub uas Vajtswv coglus tseg rau Nws haivneeg saum roob Xinais, muab txaug ntawm ob daim txiagzeb. Txoj kevcai tshiab tau Tswv Yexus coglus tseg los ntawm Nws cov ntshav uas ntws saum tus ntoo khaublig (Lukas 22:20). Tim ob, kevcai tes haujlwm thiab Vaj Ntsujplig tes haujlwm (nqe 7-8). Kevcai tes haujlwm raug kev ploj tuag vim kevcai txiav txim rau txojkev txhaum yog kev tuag. Vaj Ntsujplig tes haujlwm yog txoj kevcai tshiab, kevcai kev hlub thiab zam txim. Tim peb, kevcai qub ua rau neeg raug txim thiab kevcai tshiab ua rau neeg dim txim (nqe 9). “Kevcai tes haujlwm raug kev ploj tuag”, “kevcai ua rau raug txim” qhia paub txoj kevcai qub tsuas yog pab kom neeg paub kev txhaum thiab lub txim yog kev tuag, dhau qhov ntawd qhia rau tibneeg zeem paub lawv cheemtsum tau kev zam txim tiamsis tsis qhia txojkev ua kom tau zam txim (Loos 7:7). Txoj kevcai uas ua rau neeg dim txim qhia tau tus neeg txhaum los ua neeg ncaj ncees yog li muaj hwjchim loj dua. Tim plaub, tes haujlwm tim ib yuav tsis muaj hwjchim loj npaum tes haujlwm tim ob, nws zoo ib yam li lub hnub ci pom kev dua lub hli (nqe 10-11). Yog txoj kevcai qub tshuav ntau yam zoo tsis txaus tiamsis tseem muaj hwjchim heev (II.Kauleethaus 3:7-8) ces txoj kevcai tshiab hajyam yuav muaj hwjchim loj dua thiab ruaj khov coj tau tibneeg mus tau txojsia ntev dhawv ibtxhis.

Timthawj Paulus muab txoj kevcai qub thiab kevcai tshiab los sib piv, tsis yog nws muaj lub siab xav hais tias txoj kevcai qub tsis zoo. Paulus yeej hais khov kho hais tias txoj kevcai yeej zoo kawg nkaus li (Loos 7:12, 16), tiamsis hauv txoj kevcai tshiab uas Vaj Ntsujplig qhia muaj hwjchim pub tau txojsia ntev mus ibtxhis rau tus ntseeg Yexus. Yog li ntawd, tau ua neej nyob hauv Vaj Ntsujplig txoj kevcai tshiab tau txojsia, peb txhua tus yuav tsum txaus siab hlo ua neej pub rau tus Tswv thiab ua kom Nws tau koob meej.

 

Koj puas tau ua tiav lub luag haujlwm uas tus Tswv muab rau koj ua hauv txoj kevcai tshiab lawm tau?

Thov Vajtswv,

Vajtswv! Nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj muab txoj kevcai zoo kawg nkaus pub rau Koj haivneeg thiab nyuam yaus. Thov Koj pab kom nyuam yaus paub ua neej hauv txoj kevcai tshiab kom Koj tau ntsejmuag, nyuam yaus tau txais koj lub hwjchim thiab tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. Amees.

 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Phau Ntawv Nkauj 89:1-18

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBình Phước: Hội Đồng Bồi Linh Nữ Giới Khu Vực Bình Long
Bài tiếp theoKlei Bi Mguôp Hđăp Leh Anăn Klei Bi Mguôp Mrâo – 23/6/2022