Klei Bi Mguôp Hđăp Leh Anăn Klei Bi Mguôp Mrâo – 23/6/2022

777

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Kôrantô 3:4-11

Êlan kliăng: “Ñu brei hmei năng dưi ngă bruă jing dĭng ktang kơ klei bi mguôp mrâo, amâo djŏ ôh hŏng hră, ƀiădah hŏng Mngăt Myang. Kyuadah hră bi mdjiê, ƀiădah Mngăt Myang brei klei hdĭp.” (II Kôrantô 3:6).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lač kơ klei mdê plah wah klei bi mguôp hđăp leh anăn klei bi mguôp mrâo? Si klei jăk mơak drei ƀuh sĭt hdĭp hlăm klei bi mguôp mrâo? Si drei hdĭp hlăm klei bi mguôp mrâo Aê Diê brei?

Mdê hŏng phung ksiêm hriăm mgưt ktưn hưn kơ klei thâo pô, Khua ƀĭng kna Y‑Pôl leh anăn phung mă bruă mbĭt hŏng ñu thâo săng êlam kyua Yang Krist anăn Aê Diê brei kơ diñu klei thâo čiăng đru bruă klei bi mguôp mrâo jing klei bi mguôp hŏng Mngăt Myang (êlan 4-5).

Hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ anei, Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lač klei mdê plah wah klei bi mguôp hđăp hŏng klei bi mguôp mrâo. Tal sa, klei bi mguôp hŏng hră leh anăn klei bi mguôp hŏng Mngăt Myang (êlan 6). Klei bi mguôp hŏng hră jing klei bi mguôp hđăp Aê Diê mkŏ mjing hŏng phung ƀuôn sang Ñu ti čư̆ Sinai, čih ti dlông dua boh tâo. Klei bi mguôp mrâo Khua Yang Yêsu mkŏ mjing hŏng êrah Ñu tuh leh ti dlông kyâo bi kal (Y‑Luk 22:20). Tal dua, bruă klam kơ klei djiê leh anăn bruă ngă mơ̆ng Yang Mngăt Jăk (êlan 7-8). Bruă kơ klei djiê jing klei bhiăn kyua klei ƀhiăn kčah leh klei knhal tuč kơ klei soh jing klei djiê. Bruă Mngăt Myang jing klei bi mguôp mrâo, klei bi mguôp mơ̆ng klei khăp leh anăn klei pap brei. Tal tlâo, bruă kơ klei kčah leh soh leh anăn kơ klei kpă ênô (êlan 9). “Bruă phat kđi bi kmhal”, “bruă yap kpă” lač kơ klei bi êdah mơ̆ng klei bi mguôp hđăp knŏng đru kơ anak mnuih thâo klei soh hŏng klei phat kđi jing djiê, mơ̆ng anăn knŏng brei anak mnuih thâo klei čiăng pap brei ƀiădah amâo mkăp ôh hdră msir (Rôm 7:7). Bruă yap kpă ba klei hưn jing kpă ênô kơ phung soh kmhal klei soh jing guh kơang hĭn. Tal pă, bruă tal sa srăng amâo mâo ôh ti anăp klei guh kơang êdah kdlưn mơ̆ng bruă tal dua msĕ si yang hruê mtrang mngač (êlan 10-11). Tơdah klei bi mguôp hđăp adôk lu klei êdu kƀah ƀiădah ăt tŭ yap klei guh kơang (II Kôrantô 3:7-8) snăn klei bi mguôp mrâo hŏng klei guh kơang kdlưn hĭn leh anăn kjăp hĭn lu ba anak mnuih kơ klei hdĭp lă lar jăk mơak.

Khua ƀĭng kna Y‑Pôl bi mkă klei bi mguôp hđăp hŏng klei bi mguôp mrâo ƀiădah amâo djŏ čiăng lač kơ klei bi mguôp hđăp jing jhat ôh. Ñu bi mklă klei bhiăn jing jăk (Rôm 7:12, 16), ƀiădah hlăm klei bi mguôp mrâo Mngăt Myang ba klei hdĭp jăk mơak hŏng klei guh kơang hơĭt kjăp hlăm klei hdĭp phung đaŏ. Kyua anăn, dưi hdĭp hlăm klei bi mguôp mrâo mơ̆ng Mngăt Myang brei klei hdĭp, grăp čô drei brei jih ai tiê hdĭp kơ Aê Diê leh anăn bi guh kơang Pô djiê hrô leh kơ klei soh pô.

Drei bi leh bruă klam pô hlăm klei bi mguôp mrâo Aê Diê brei mơ̆?

Wah lač: Ơ Aê Diê! Kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua klei bi mguôp mrâo jăk mơak Ih brei kơ phung ƀuôn sang Ih leh anăn kơ kâo pô. Akâo kơ Ih đru kâo hdĭp bi guh kơang Anăn Ih hlăm klei bi mguôp mrâo Ih brei čiăng kâo thâo klei guh kơang leh anăn klei hdĭp jăk mơak lă lar.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 89:1-18

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKevcai Qub Thiab Kevcai Tshiab – 23/6/2022
Bài tiếp theoGiao Ước Cũ Và Giao Ước Mới – 23/6/2022