Kev Pehawm Haum Tus Tswv Siab – 10/1/2022  

671

 

II.Xamuyees 6:1-11

Nqe cim: 

“Vajtswv yog Ntsujplig, cov uas pehawm Vajtswv yuav tsum pehawm ntawm sab ntsujplig thiab qhov tseeb.” (Yauhas 4:24).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vajntxwv Daviv xaiv thiab hu coob neeg tuaj ua dabtsi?
  • Muaj xwm dabtsi tshwmsim thaum lawv coj lub Phijxab los?
  • Vim licas thiaj raug zaj xwmtxheej ntawd?
  • Peb yuavtsum muaj tus cwjpwm zoo licas thaum pehawm tus Tswv?

Lub Phijxab ua yamntxwv rau Vajtswv txojkev tshwmsim nyob nrog Nws haivneeg nyob tiam Vajluskub Qub. Thaum Daviv sawv ua vajntxwv kav tebchaws nyob hauv nroog Yeluxalees, Lub Phijxab tsis nyob hauv lub Tsevntaub hauv nroog Silaus lawm, tiamsis nyob hauv Anpinadas lub tsev uas nyob hauv lub nroog Kili-as Ye-alees (I.Xamuyees 5:1-7:1). Thaum ntawd, vajntxwv Daviv xav coj Lub Phijxab los rau hauv nroog Yeluxalees nws thiaj “hu cov tubrog Yixalayees uas txawj tua rog tshaj plaws tuaj sib sau ua ke” mus kwv Lub Phijxab (nqe 1-2).

Tiamsis, vajntxwv Daviv tsis ua raws li txoj kevcai uas tus Tswv tau qhia thaum xav kwv Lub Phijxab mus rau lwm qhov (raws li tau qhia nyob hauv Teev Npe 4:1-49). Lawv tsis cia cov Levis siv nqaj los kwv Lub Phijxab tiamsis lawv tsaws Lub Phijxab rau “saum lub tsheb nyuj tshiab” yog yam tsheb nyuj uas cov Filitees pheej siv (I.Xamuyees 6:1-21). Txuas ntxiv, vajntxwv Daviv thiab tagnrho cov Yixalayees seevcev hu nkauj, siv ntau yam cuabyeej ntaus nkauj nog ncas los pehawm tus Tswv (nqe 3-5). Lawv zoo siab vim xav hais tias lawv yuav tau tus Tswv tshwmsim nyob nrog los ntawm Lub Phijxab. Tiamsis lawv tsis xav txog hais tias cov nyuj uas cab lub tsheb yuav dawm taw ua rau lub tsheb qaij, thiab ua raws li tibneeg kev faj, Uxahas yog tus uas coj kev, tau cev tes mus tuav Lub Phijxab. Ntawd yog tes haujlwm uas tus Tswv txwv, tsis pub leej twg tuav txog Lub Phijxab (sau tseg nyob hauv Teev Npe 4:15). Txawm yog Uxahas xav tuav Lub Phijxab kom tsis raug poob xwb, los yeej yog nws hnov qab tus Tswv txoj kevcai lawm. Vajtswv chim heev thiab tua Uxahas tuag kiag rau ntawm lub Phijxab ib sab (nqe 6-7).

Tus Tswv kev rau txim rau Uxahas qhuab ntuas vajntxwv Daviv thiab cov Yixalayees txog txojkev ua raws li tus Tswv tej kevcai tuag nthi txhua lub sijhawm. Qhov uas coj Lub Phijxab los rau hauv nroog Yeluxalees yog yam cheemtsum tiamsis yuavtsum ua raws li txoj kevcai uas Vajtswv tau qhia thiaj yuav tau Nws foom koobhmoov. Vajntxwv Daviv tau ua raws li nws siabnyiam thiab thaum kawg thiaj ntsib teebmeem. Thaum raug li ntawd lawm, vajntxwv Daviv chim thiab ntshai tus Tswv heev, nws thiaj txiav txim siab tsis coj lub Phijxab nrog nws mus rau hauv lub nroog Yeluxalees, tiamsis nws coj lub Phijxab ncaim kev mus tso rau hauv Aunpes Edoos lub tsev tau peb lub hlis. Tus Tswv thiaj foom koobhmoov rau Aunpes Edoos thiab nws tsevneeg (nqe 8-11).

Zaj kawm hnub no qhuab ntuas peb txog tus cwjpwm yuav tsum muaj thaum ua tus Tswv tes haujlwm thiab pehawm Nws. Vajntxwv Daviv thiab cov pejxeem zoo siab seevcev hu nkauj qhuas tus Tswv vim lawv xav hais tias yam lawv ua yog zoo thiab haum tus Tswv siab. Tiamsis lawv ho tso tseg tsis ua raws li tus Tswv txoj kevcai, lawv coj Lub Phijxab mus lwm qhov raws li lawv lub siabnyiam. Niaj hnub nimno, muaj ntau lub Pawg Ntseeg kub siab lug rau kev pehawm tus Tswv raws li lawv siab nyiam tiamsis ho tsis nrhiav ua raws li tus Tswv lub siabnyiam. Peb yuav muab lub siab kub lug los hloov kev mloog tus Tswv lus yeej tsis tau hlo li. Tus Tswv xav kom Nws haivneeg yuavtsum yoog tus cai tswj ntawm sab kev ntseeg thaum pehawm thiab yuavtsum “pehawm ntawm sab ntsujplig thiab qhov tseeb” raws li tus Tswv qhia.

Peb puas txhawj txog qhov uas ua rau tus Tswv txaus siab nyob hauv peb txojkev pehawm?

Thov Vajtswv:

Tus Tswv, thov pab nyuam yaus niaj hnub zeem paub Koj lub siabnyiam thiab tas siab ntsws ua raws. Thov kom nyuam yaus niaj hnub pehawm Koj kom tsimnyog thiab haum Koj lub siab. Amees.        

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I.Xwmtxheej Vajntxwv 9:35-11:9

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBài 13: Vua Hòa Bình Đến
Bài tiếp theoKlei Kkuh Mpŭ Bi Mơak Kơ Aê Diê – 10/1/2022