Kev Fwm Tus Tswv – 5/4/2022

962

 

 

Pajlug 1:1-9

Nqe cim:

“Tus uas muaj tswvyim yog tus uas paub hwm tus Tswv. Yog koj paub Vajtswv tus uas Dawbhuv, koj thiaj yog tus totaub tiag.” (Pajlug 9:10).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vajluskub qhia leejtwg thiaj yog tus muaj tswvyim?
  • Tus Tswv yuav pub lub tswvyim rau hom neeg twg?
  • Vim li cas fwm tus Tswv yog pib muaj tswvyim thiab kev txawj ntse?
  • Vajtswv lub tswvyim thiab ntiajteb lub tswvyim sib txawv li cas?
  • Tus ntseeg yuav tsum ua li cas thiaj tau lub tswvyim uas Vajtswv Pub?

Ib tsoom mloog txhua tus,

Tswvyim yog txawj siv tej yam yus paub los txhim kho lub neej, ib yam li tej kws tshuaj siv yam lawv kawm tau los kho mob, li tus tshwj kab siv yam nws paub los ua pluas noj qab ncauj thiab li tus neeg ua qoob siv yam kawm paub los ua kom nws tej qoob loos zoo. Hauv Vajluskub hais txog Vajtswv pub Yauxej muaj tswvyim nrog tus vajntxwv Iziv kav teb chaws (Chivkeeb 41:38-39). Tus Tswv kuj hais txog ib tug neeg npe hu ua Npexalees hais tias: “Kuv yuav pub rau nws puv npo Vaj Ntsujplig, Kuv yuav pub rau nws muaj kev totaub, kev txawj paub thiab ua tau haujlwm txhua yam…” (Khiavdim 31:1-11). Npexalees thiab tus nrog nws ua haujlwm uas hu ua Auhauli-as tau tus Tswv pub tswvyim los ua haujlwm tsim tej cuabyeej hauv tus Tswv lub tsev sib ntsib. Yog li ntawd, tswvyim yog yam koob hmoov uas tus Tswv yuav muab pub rau txhua tus.

Vajluskub qhia meej hais tias, fwm tus Tswv yog pib muaj kev txawj ntse (nqe 7), thiab fwm tus Tswv yog muaj tswvyim (Pajlug 9:10), vim Vajtswv yog tus Tswv tsim txhua yam, Vajtswv pub tau kev totaub thiab kev txawj ntse rau tibneeg (Pajlug 2:6). “fwm tus Tswv” yog saib taus thiab mloog raws li tus Tswv hais, los ntawm kev kawm xyaum Vajtswv Txojlus. Yog li ntawd, lub tswvyim los ntawm tus Tswv pub yog hais txog tus muaj lub neej zoo uas yog; “ua siab dawb siab zoo, ua ncaj ncees thiab ua raws cai” (nqe 3). Neeg ntiajteb yeej siv lub tswvyim kom tau raws li tej uas lawv ntshaw txawm paub hais tias yam ntawd yuav ua raug nyuaj rau lwm tus los xij. Tiamsis cov neeg fwm tus Tswv, tsis yog lawv ua kom raws li ntiajteb txoj cai xwb, lawv tseem muaj tus yam ntxwv zoo li Vajtswv thiab paub txhawj txog tej uas muaj nqis rau lwm tus ib thiab. Tim thawj Paulus hais tias: “Yexus Khetos yog tus yaumsij uas qhib Vajtswv lub txhab tswvyim thiab kev txawj ntse uas Vajtswv muab zais cia lawm” (Kaulauxais 2:3). Thiab Tswv Yexus kuj qhia cov ntseeg Nws hais tias: “…nej yuav tsum ntse ib yam li tus nab thiab muaj lub siab mos muag li tus nquab” (Mathais 10:16b). Ntse twb taubhau nrog yam phem tiamsis tsis ua phem, qhov no yog yam sib txawv ntawm Vajtswv lub tswvyim thiab ntiajteb lub tswvyim.

Vajntxwv Xalumoos qhia hais tias: “Cov neeg ruam nyiam thuam lub tswvyim thiab tsis kawm txuj kawm ci.” (nqe 7b). Tsuas yog cov neeg tsis totaub thiaj tsis nyiam kawm tswvyim thiab ua saib tsis taus Vajtswv tej lus qhia. Cov neeg ntawd xav hais tias lawv paub txaus lawm, lawv kawm ntau lawm, tsis tas yuav kawm ntxiv ntawm leejtwg li. Cov ntseeg Yexus yuav tsum paub meej hais tias, Vajtswv yog lub hauvpaus tswvyim, yog li ntawd yuav tau tas siab kawm xyaum Vajtswv Txojlus tsis tseg los ntawm kev fwm tus Tswv thiaj tau lub tswvyim uas tus Tswv pub.

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, ua Koj tsaug rau lub tswvyim uas Koj muab pub. Thov Koj pab kom nyuam yaus kawm Koj Txojlus tsis tseg kom muaj tswvyim thiab paub siv tej tswvyim uas Koj pub los koom tes txhim kho Koj lub pawg ntseeg. Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Peb puas fwm tus Tswv los ntawm kev kawm Nws Txojlus lawm?

T Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Yauj 8

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThơ: Chức Vụ Người Chăn
Bài tiếp theoKlei Huĭ Mpŭ Kơ Yêhôwa – 5/4/2022