Jing Dĭng Ktang Kơ Krist – 3/9/2023

1535

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Kôrantô 5:18-21

Êlan kliăng: “Snăn hmei jing dĭng ktang kơ Krist, msĕ si Aê Diê yua hmei kwưh kơ arăng. Hmei kwưh kơ diih hlăm anăn Krist, brei diih lŏ bi grăng bĕ hŏng Aê Diê.” (II Kôrantô 5:20)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei pap prŏng kơ phung đăo kơ Krist mă tŭ? Ya bruă Aê Diê tiŏ nao brei phung đăo ngă? Si Phung Sang Aê Diê ih leh anăn ih pô dôk ngă bruă Khua Yang tiŏ nao?

Dơ̆ng mơ̆ng hlăk aê aduôn phung mnuih jing Y-Ađam leh anăn H’Êwơ lĕ hlăm klei soh, anak mnuih dôk ti gŭ klei Aê Diê ngêñ (Rôm 1:18). Ƀiădah kyua klei pap leh anăn klei khăp, Khua Yang Yêsu Pô Bi Mtlaih trŭn hriê leh ti lăn ala tŭ klei djiê ti kyâo bi kal klam brei jih klei soh phung mnuih. Dơ̆ng mơ̆ng anăn, hlei pô đăo kơ Khua Yang Yêsu dưi mâo klei bi grăng hŏng Aê Diê (Rôm 5:8-10), mâo klei pap dưi jing anak Aê Diê leh anăn dưi mă tŭ bruă jao bi grăng čiăng đru wăt mnuih mkăn dưi lŏ bi grăng hŏng Khua Yang msĕ mơh (êlan 18). Dơ̆ng mơ̆ng anăn, grăp čô đăo kơ Krist dưi jing “dĭng ktang kơ Krist”. Dĭng ktang, pô bi ala, pô tiŏ nao, jing mnuih bi ala kơ Khua Yang, jing pô hưn klei blŭ mơ̆ng Khua Yang, mâo bruă jao leh anăn tiŏ nao hiu hưn klei mrâo mrang jăk êđăp ênang mơ̆ng Yang Krist, đru mnuih mkăn lŏ dưi bi grăng hŏng Aê Diê čiăng kơ digơ̆ dưi mă tŭ klei dưi jing anak Aê Diê msĕ si drei mơh. Bruă klei bi grăng jing bruă jao, Khua Yang tiŏ nao grăp čô anak Aê Diê mblang brei kơ phung mnuih soh brei kmhal kơ klei soh lŏ wĭt bi grăng hŏng Aê Diê. Anei jing sa bruă yuôm êdimima brei Phung Sang Aê Diê leh anăn grăp čô anak ƀuôn sang Ñu uêñ mĭn leh anăn ngă nanao.

Khua ƀĭng kna Y-Pôl hưn mthâo, Aê Diê “dưm” leh jih jang klei soh drei ti dlông Yang Krist. Mblang jing Khua Yang Yêsu klam leh jih jang nư klei soh drei leh anăn Ñu tla hrô brei čiăng lăm bi doh jih nư drei (Êphêsô 2:13-18). Hŏng klei anăn yơh drei amâo mâo kđi ôh, wăt dưi yap kpă ênô ti anăp Aê Diê mơh (êlan 21). Sĭt nik anei jing klei pap prŏng prĭn pioh brei kơ drei. Kyuanăn, hlei pô mă tŭ leh klei pap anei amâo dưi dôk kriêp ñăt ôh ƀiădah brei uêñ mĭn hiu hưn bruă Khua Yang ngă leh kơ drei.

Lăn ala čiăng mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă čhiăm ao čŭt hơô pioh čiêm rông kdrêč klei hdĭp kđeh, ƀiădah tĭng kơ klei hdĭp mngăt, čiăng snăk kơ digơ̆ mâo klei lŏ bi grăng hŏng Aê Diê, čiăng dưi hdĭp jăk mơak hlŏng lar hlăm Ƀuôn Jăk. Kyuanăn, bruă klei bi grăng jing yuôm snăk, jing klei pap Khua Yang brei wăt jing bruă klam prŏng prĭn jao brei kơ grăp čô drei msĕ mơh. Tơdah thâo săng klă bruă Khua Yang ngă leh kơ drei, snăn kơh drei thâo bi êdah klei hdơr knga bi mni kơ klei khăp klei pap Khua Yang pioh leh kơ drei. Kdlưn hĭn kơnăn, tơdah drei thâo kral klă bruă klam drei jing dĭng ktang kơ Khua Yang, drei amâo lŏ huĭ ôh hiu hưn kơ Khua Yang Yêsu Pô Bi Mtlaih. Phung Sang Aê Diê leh anăn grăp čô anak Aê Diê brei hŏng jih ai tiê duh kơ bruă hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk bi mtlaih mnuih.

Si ngă drei thâo mơ̆ bruă klei bi grăng Khua Yang jao brei kơ drei? Si drei ngă leh kơ bruă anei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih mñă brei kâo hdơr kâo jing dĭng ktang kơ Ih, Ih tiŏ nao kâo hiu hưn klei pap Khua Yang Yêsu Krist bi mtlaih mnuih, tŭ leh klei djiê ti kyâo bi kal, čiăng đru mnuih mkăn mâo klei lŏ bi grăng hŏng Aê Diê.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 16:16-40

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcRaug Txib Qhia Txog Tus Tswv – 3/9/2023
Bài tiếp theoĐược Sai Rao Giảng Về Chúa – 3/9/2023