Hưn Klei Soh Hŏng Ai Tiê Sĭt – 2/3/2022

916

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Êsra 9:1-15

Êlan kliăng: “Ơ Aê Diê kâo, kâo hêñ leh anăn hrah ƀô̆ kngưr ƀô̆ mta kâo kơ Ih, Aê Diê kâo, kyuadah klei wê hmei đĭ dlông hĭn kơ boh kŏ hmei leh anăn klei hmei jing soh đĭ truh kơ adiê.” (Y‑Êsra 9:6).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si Y‑Êsra bi ƀuh hlăm ai tiê ñu kơ klei soh phung ƀuôn sang Israel? Ñu mñă kơ ya bruă Aê Diê ngă leh kơ diñu ƀiădah si diñu ăt lŏ ngă soh nanao? Si klei sĭt êmĭt ñu hưn klei soh hŏng Aê Diê? Hŏng si knhuah drei khăng hưn klei soh?

Tơdah leh hmư̆ hưn kơ phung ƀuôn sang Israel, wăt phung khua ngă yang leh anăn phung Lêwi bi dôk ung mô̆ hŏng phung ƀuôn sang tue hlăm čar leh anăn tui ngă msĕ hŏng klei bhiăn čhŏ mrŏ phung diñu, Y‑Êsra rŭng ênguôt snăk sơưn (êlan 1-3). Hlăk truh mmông myơr mnơ̆ng ngă yang tlam, ñu kgŭ, ai tiê ktrŏ djŭt, luă gŭ ñu pô čuôn kơŭt hưn klei soh hŏng Khua Yang (êlan 4-5). Ñu kčưm dơ̆ng klei wah lač hưn klei soh hŏng jih ai tiê thâo săng kơ “klei wê hmei đĭ dlông hĭn kơ boh kŏ hmei leh anăn klei hmei jing soh đĭ truh kơ adiê” (êlan 6). Wăt tơdah ñu amâo tuôm ngă ôh sa mta klei soh ñu răk leh ƀiădah kyua klei ñu jing pô klam bruă răng kriê klei hdĭp mngăt phung ƀuôn sang, ñu yap ñu pô jing sa čô hlăm phung ƀuôn sang Aê Diê, jing sa kdrêč hlăm asei mlei Khua Yang, kyuanăn ñu yap ñu pô jing sa čô mnuih soh hlăm klei ñu wah lač hưn klei soh hŏng jih ai tiê.

Y‑Êsra yăl dliê wĭt jih jang bruă Aê Diê ngă leh kơ phung ƀuôn sang ñu. Aê Diê bi êdah klei khăp, klei pap hŏng ênuk phung aê ñu, pap brei klei soh leh anăn bi mtlaih diñu lu blư̆ snăk. Ƀiădah phung ƀuôn sang ñu ăt lŏ ngă soh, ăt ngă klei jhat ƀai Aê Diê kăm ghă (êlan 7-9). Ñu ăt mñă mơh klei Aê Diê mtă hŏng phung khua pô hưn êlâo đăm bi dôk ung mô̆ amâodah tui ngă msĕ si klei bhiăn čhŏ mrŏ phung ƀuôn sang tue hlăm čar ôh (êlan 11-12). Ñu thâo kral klei soh phung ƀuôn sang ñu năng kơ klei Aê Diê bi kmhal leh anăn bi rai kyuadah Aê Diê jing Pô Kpă Ênô (êlan 13-15). Hŏng jih ai tiê, ñu kmhal sĭt leh anăn hưn klei soh hŏng Aê Diê brei kơ phung ƀuôn sang ñu. Leh anăn hlăm kdrêč 10, drei ƀuh boh tŭ dưn mơ̆ng klei hưn klei soh hŏng ai tiê sĭt êmĭt snăn kluôm jih phung ƀuôn sang Israel lŏ wĭt kơ Aê Diê, ngă klei bi mguôp ƀuăn rơ̆ng gưt ngă klei Aê Diê mtă.

Hưn klei soh hŏng ai tiê sĭt êmĭt jing sa klei bhiăn yuôm snăk hlăm ktuê êlan tui hlue Khua Yang kơ grăp čô phung đăo. Êjai dôk hdĭp ti lăn ala bŏ hŏng klei soh, jhat ƀai anei drei ênưih snăk ngă soh hŏng Khua Yang. Kyuanăn, klei thâo kral klei soh drei pô, klei soh phung ayŏng adei leh anăn găp djuê ƀuôn sang, hŏng jih ai tiê kmhal kơ klei soh jing sa bruă yuôm snăk čiăng dưi mă tŭ klei Aê Diê pap brei klei soh leh anăn lŏ bi mrâo mơ̆ng Aê Diê. Phung Sang Aê Diê hruê anei čiăng snăk mâo lu mnuih msĕ si Y‑Êsra, luă gŭ pô, čuôn kơŭt, angưi dlăng phă Khua Yang leh anăn hưn klei soh drei pô, hưn brei klei soh kơ Phung Sang Aê Diê leh anăn kơ jih jang phung ƀuôn sang drei.

Si ngă drei čuăn hưn klei soh drei hŏng klei sĭt ti anăp Khua Yang mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo mâo knhuah msĕ si Y‑Êsra tơdah dlăng wĭt kơ kâo pô, kơ Phung Sang Aê Diê leh anăn kơ phung ƀuôn sang kâo nao êlan wê leh anăn ngă soh hŏng Khua Yang. Akâo kơ Ih đru kâo hưn klei soh hŏng klei sĭt ti anăp Ih čiăng dưi mă tŭ klei pap brei klei soh leh anăn klei lŏ bi mrâo mơ̆ng Khua Yang brei.

 

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Êsra 3:8-4:16

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBài 135: Sách Ca Thương – Dù Sao Chúa Vẫn Yêu
Bài tiếp theoLees Txim Tas Siab – 2/3/2022