Lees Txim Tas Siab – 2/3/2022 

850

Exalas 9:1-15

Nqe cim.

Kuv thov hais tias, Vajtswv, kuv txajmuag kawg nkaus, kuv tsis tsa taubhau saib tuaj rau ntawm koj qhov chaw nyob. Peb tej kev txhaum siab tshaj peb taubhau lawm thiab; tej kev txhaum ntawd siab nto ntuj lawm” (Exalas 9:6).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Exalas ua licas thaum cov Yixalayees ua txhaum?
  • Nws rov hais txog tus Tswv ua dabtsi rau lawv tiamsis lawv pheej ua txhaum quj qees?
  • Exalas lees txim tas siab rau tus Tswv zoo licas?
  • Peb pheej muaj tus cwjpwm zoo li cas thaum lees txim?

Tom qab uas paub cov neeg Yixalayees, cov povthawj thiab cov neeg Levis yuav lwm haivneeg uas nrog lawv nyob tej ntxhais los ua pojniam thiab mus xyaum ua tej kev phem uas lawv ua, Exalas nyuaj siab, npautaws thiab tu siab kawg li (nqe 1-3). Txog lub sijhawm ua kevcai fij khoom thaum yav tsaus ntuj, Exalas sawv los, nws tu siab kawg thiab txo hwjchim txhos caug lees txim rau tus Tswv (nqe 4-5). Exalas cov lus thov Vajtswv lees txim los ntawm lub siab lees paub peb tej kev txhaum siab tshaj peb taubhau lawm thiab; tej kev txhaum ntawd siab nto ntuj lawm(nqe 6). Txawm yog Exalas tsis tau ua tej kev txhaum uas lawv ua ntawd los nws yog ib tug thawjcoj sab ntsujplig ntawm cov pejxeem, nws suav hais tias nws muaj feem nyob hauv tus Tswv haivneeg, koom ib lub cev hauv tus Tswv, Exalas thiaj suav hais tias nws yog ib tug neeg txhaum thaum nws thov Vajtswv lees kev txhaum.

Exalas hais txog txhua yam uas Vajtswv tau ua rau nws haivneeg. Tus Tswv qhia tshwm Nws kev ua siab ntev, muaj lub siab hlub lawv cov yawgkoob, zam txim thiab cawm lawv ntau zaug lawm. Txawm yog li ntawd los nws haivneeg tseem ua txhaum, ua tej kev phem kev qias uas tus Tswv txwv (nqe 7-9). Exalas kuj hais txog tus Tswv tej lus samhwm kom tsis txhob mus yuav lwm haivneeg tej ntxhais los ua pojniam lossis ua phem ua qias zoo li lwm haivneeg ua (nqe 11-12). Exalas zeem paub nws haivneeg tej kev txhaum uas tsimnyog tus Tswv rau txim, vim tus Tswv yog tus ncaj ncees (nqe 13-15). Exalas muaj lub siab lees cov pejxeem tej kev txhaum tiag tiag rau tus Tswv. Nyob hauv tshooj 10, peb pom tej nqi zog uas cov Yixalalees tau yog lawv tau rov los cuag tus Tswv, coglus yuav mloog Nws tej lus samhwm.

Lees txim tas siab rau tus Tswv yog yam tseemceeb rau cov ntseeg uas nrog Yexus mus. Thaum tabtom ua neej nyob hauv lub ntiajteb uas puv npho tej kev txhaum, kev phem kev qias no yoojyim ua rau peb ua txhaum tawm tsam tus Tswv heev. Yog li ntawd, qhov uas zeem paub tej kev txhaum peb ua, peb cov kwvtij thiab peb haivneeg ua, kom tig los lees txim rau tus Tswv kawg siab kawg ntsws yog tes haujlwm cheemtsum ua thiaj tau txais Vajtswv txojkev zam txim thiab kho peb dua tshiab. Vajtswv Pawg Ntseeg nimno cheemtsum muaj cov neeg zoo ib yam li Exalas, los txo hwjchim, txhos caug ntsia mus rau ntawm tus Tswv lees peb tus kheej, yus Pawg Ntseeg thiab yus haivneeg tej kev txhaum tas siab rau tus Tswv.

Tus Tswv, thov Koj pab kom nyuam yaus muaj tus cwjpwm zoo ib yam li Exalas, thaum tig los saib nyuam yaus tus kheej, Pawg Ntseeg thiab nyuam yaus haivneeg tej txhaum. Thov Koj qhia nyuam yaus paub lees kev txhaum tas siab ntawm Koj lub xubntiag thiaj tau txais Koj kev zam txim thiab kho dua tshiab. Amees.

Peb puas lees yus tej kev txhaum tas siab rau tus Tswv thiab?

 

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Exalas 3:8-4:16

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHưn Klei Soh Hŏng Ai Tiê Sĭt – 2/3/2022
Bài tiếp theoThành Tâm Xưng Tội – 2/3/2022