Hỗ trợ 31 tủ thuốc cho các Hội Thánh tỉnh Lâm Đồng

576

 

Thực hiện: Người Vỡ Đất và MS Nguyễn Thiên Phước