Hdră Kkuh Mpŭ Hlăm Sang Čhiăm – 12/7/2023

1410

 

Klei Aê Diê Blŭ: Hêbrơ 9:1-10

Êlan kliăng:“Leh mkra jih mnơ̆ng anăn, phung khua ngă yang mŭt nanao hlăm adŭ ti êngao ngă bruă diñu bhiăn ngă; ƀiădah hlăm adŭ tal dua knŏng khua ngă yang prŏng dưi mŭt, leh anăn knŏng sa blư̆ sa thŭn, leh anăn amâo dưi ôh tơdah ñu amâo djă ba êrah, čiăng myơr kyua ñu pô leh anăn kyua klei soh phung ƀuôn sang ngă hŏng klei amâo thâo săng” (Hêbrơ 9:6-7)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă hdră kkuh mpŭ hlăm Sang čhiăm? Ya hdră kkuh mpŭ anăn bi êdah kơ Aê Diê leh anăn kơ anak mnuih? Ya klei hriăm ih mâo tơdah hriăm kơ hdră kkuh mpŭ anei?

Sang čhiăm jing anôk anak mnuih thâo kơ Aê Diê Pô Ti Dlông Hĭn dôk tinăn. Ƀiădah lĕ, păt čiăng jih jang mnuih ƀuôn sang hơăi mang, digơ̆ knŏng dưi dôk mă ti êngao Sang čhiăm. Knŏng phung khua ngă yang tui si klei bi mbha leh, srăng mŭt hlăm Adŭ Doh Jăk ngă bruă bhiăn ngă. Păt čiăng jih bruă ngă knŏng ngă ti êngao, kbưi hŏng Adŭ Doh Jăk Hĭn jing anôk Aê Diê dôk. Knŏng hjăn Khua Ngă Yang Prŏng, sa thŭn sa blư̆ dưi mŭt hlăm Adŭ Doh Jăk Hĭn. Wăt snăn dưn mơh, ñu srăng djă ba êrah mnơ̆ng myơr kyua klei soh ñu pô leh anăn klei soh phung ƀuôn sang ngă leh hŏng klei amâo thâo săng (êlan 7).

Hdră kkuh mpŭ hlăm Sang čhiăm hưn bi êdah kơ Aê Diê jing Pô doh jăk êdimima leh anăn anak mnuih bŏ hŏng klei soh jhat. Klei soh yơh jing mnơ̆ng bi kgăn anak mnuih nao giăm Pô Ti Dlông Hĭn, wăt tơdah mnuih anăn jing Khua Ngă Yang Prŏng dưn mơh. Chiăm păng bi kgăn Adŭ Doh Jăk Hĭn hŏng Adŭ Doh Jăk jing mnư̆ kpal leh anăn dlông gang anak mnuih soh jhat nao giăm Aê Diê Pô doh jăk. Êlan hdră yua êrah mnơ̆ng myơr ăt jing knŏng klei ngă mă ti êngao mơh, dưi msir mkra jih jang klei ngă tui si klei bhiăn (êlan 10) ƀiădah “amâo dưi bi klă ênŭm ôh ai tiê kpă pô kkuh mpŭ” (êlan 9). Kyuadah klei soh amâo djŏ bruă ngă hŏng klei jhat ƀai knŏng ti êngao ôh, ƀiădah phŭn agha ñu kbiă hriê mơ̆ng ai tiê bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê, kyuanăn jih jang bruă ngă tui si klei bhiăn ti êngao amâo dưi msir mkra ôh bruă djŏ kơ “ai tiê kpă”.

Ksiêm mĭn kơ hdră kkuh mpŭ hlăm klei bi mguôp hđăp jing sa klei mñă prŏng brei grăp čô drei thâo êngao ti Khua Yang Yêsu, drei amâo dưi nao giăm Aê Diê doh jăk ôh, jih jang klei drei gĭr ktưn ngă klei jăk jing msĕ si sa blah ao čhŏ ti anăp Aê Diê, leh anăn ai tiê kpă drei srăng kčŭt nanao kơ jih jang klei soh drei ngă leh. Klei anăn mtrŭt drei hdơr knga bi mni kơ Khua Yang Yêsu kyua drei mâo Ñu. Mâo Khua Yang Yêsu, ară anei drei mâo nanao mông myun dưi nao giăm leh anăn kkuh mpŭ kơ Aê Diê hŏng klei êngiê.

Si drei dôk yua mông myun dưi nao giăm leh anăn kkuh mpŭ kơ Aê Diê hŏng klei êngiê?

Wah lač: Ơ Aê Diê, tơdah hriăm kơ hdră phung Israel kkuh mpŭ, kâo thâo kơ kâo pô jing mnuih bŏ hŏng klei soh jhat, amâo năng nao giăm Ih ôh. Ƀiădah hŏng klei Khua Yang Yêsu tŭ klei djiê, ară anei klei hdĭp kâo mâo klei bi mlih mrâo, mâo klei êngiê leh anăn jhŏng kkuh mpŭ kơ Ih. Kâo myơr jih klei hdĭp kâo jing mnơ̆ng myơr hdĭp leh anăn doh jăk pioh kkuh mpŭ kơ Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y -Luk 20:27-21:4

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTxoj Cai Pehawm Hauv Tsevntaub – 12/7/2023
Bài tiếp theoQuy Trình Thờ Phượng Trong Đền Tạm – 12/7/2023