Djă Pioh Klei Bi Mguôp Hŏng Khua Yang Leh Anăn Hdơ̆ng Pô – 1/2/2023

1511

Klei Aê Diê Blŭ: I Kôrantô 11:23-32

Êlan kliăng:  “Kyuadah kâo mă tŭ leh mơ̆ng Khua Yang klei kâo mtô leh mơh kơ diih: êjai mlam arăng lhiăr kơ Ñu, Khua Yang Yêsu mă kpŭng. Leh wah lač klei bi mni, Ñu kjoh kpŭng anăn leh anăn lač, “Anei jing asei mlei Kâo kjoh leh kơ diih. Ngă bĕ klei anei čiăng bi hdơr kơ Kâo.” Msĕ snăn mơh, leh diñu huă ƀơ̆ng Ñu mă atŏ leh anăn lač, “Atŏ anei jing klei bi mguôp mrâo hlăm êrah Kâo. Grăp blư̆ diih mnăm atŏ anei, ngă bĕ čiăng bi hdơr kơ Kâo.”( I Kôrantô 11: 23-25🙂

 

 Klei êmuh ksiêm mĭn:  Si Khua Yang Yêsu mkra Klei Ƀơ̆ng Mnăm sĭt Suôr? Ya klei mtă Knăm Ƀơ̆ng Mnăm Sĭt Suôr mñă kơ phung mă tŭ? Mơ̆ng Knăm Ƀơ̆ng Mnăm Sĭt Suôr si klei mñă kơ drei hlăm klei bi mguôp hŏng Khua Yang leh anăn hdơ̆ng pô?

Hlăk êjai dôk mă bruă ti lăn ala, Khua Yang Yêsu mtô kơ phung ƀĭng kna brei mkra dua Knăm Doh Jăk: Knăm Baptem (Y-Mathiơ 28:19) leh anăn Knăm Ƀơ̆ng Mnăm Sĭt Suôr. Hlăm mlam ƀơ̆ng mnăm, Khua Yang Yêsu “mă kpŭng, wah lač klei bi mni, kjoh kpŭng leh anăn bi mbha kơ phung ƀĭng kna, lač, Mă ƀơ̆ng bĕ, anei jing asei mlei Kâo…” (Y-Mathiơ 26:26-28). Snăn, kpŭng Khua Yang djă ti kngan amâo jing kđeh Khua Yang sĭt ôh, leh anăn atŏ êa boh kriăk ƀâo Khua Yang djă ti kngan amâo dưi jing êrah Khua Yang sĭt ôh ƀiădah jing mnơ̆ng bi knăl kơ asei mlei Khua Yang leh anăn êrah Khua Yang, čiăng lač asei mlei hdĭp Khua Yang mčah pioh djiê hrô brei kơ mnuih soh. Khua Yang khăng yua mnơ̆ng bi knăl msĕ si hlăk Ñu lač, “Kâo jing ƀăng bhă kơ phung biăp” (Y-Yôhan 10:7), “Kâo jing ana boh kriăk ƀâo, diih jing adhan” (Y-Yôhan 15:5). Êgao hĭn mơh, Khua Yang knŏng tŭ klei djiê sa blư̆ jing djăp leh kơ kluôm jih jang mnuih soh (Hêbrơ 7:27; 9:28; 10:10), amâo djŏ ôh lŏ tŭ klei djiê grăp blư̆ mkra Knăm Ƀơ̆ng Mnăm Sĭt Suôr.

Mâo tlâo klei mtă kơ phung mă tŭ Klei Ƀơ̆ng Mnăm sĭt Suôr. Tal sa, Klei Ƀơ̆ng Mnăm doh jăk jing mmông găl čiăng kơ drei hdơr knga kơ Khua Yang săn asei mlei hdĭp čiăng kơ drei mâo klei pap brei klei soh, mă tŭ klei bi mtlaih kơ mngăt (êlan 24-25). Tal dua, Klei Ƀơ̆ng Mnăm doh jăk mñă brei drei hưn bi sĭt kơ Khua Yang hŏng ƀăng êgei leh anăn hŏng klei hdĭp drei pô (êlan 26). Tal tlâo, grăp čô lŏ ksiêm wĭt kơ ñu pô, kmhal, hưn klei soh leh anăn lui klei soh êlâo kơ djă kpŭng leh anăn atŏ (êlan 27-32). Tĭng kơ klei hdĭp mngăt, phung mă tŭ knăm ƀơ̆ng mnăm sĭt suôr doh jăk mâo kdrêč mbĭt hlăm asei mlei leh anăn êrah Yang Krist. Kyuanăn phung dlăng hơăi mang kơ knăm doh jăk Klei Ƀơ̆ng Mnăm sĭt suôr, mă tŭ hŏng klei amâo năng srăng soh hŏng Khua Yang leh anăn tŭ klei mkra bi kmhal msĕ si sa čô ama mtô mjuăt phung anak.

Khua Yang Yêsu yơh mkŏ mjing Knăm Ƀơ̆ng Mnăm Sĭt Suôr čiăng kơ grăp čô phung đăo hdơr kơ Khua Yang leh anăn wăt čiăng atăt drei mŭt hlăm klei bi mguôp hŏng Khua Yang leh anăn hdơ̆ng pô. “Atŏ klei jăk jĭn drei bi mni kơ Aê Diê, amâo djŏ hĕ jing klei bi mguôp hlăm êrah Krist? Kpŭng drei kjoh, amâo djŏ hĕ jing klei bi mguôp hlăm asei mlei Krist?” (I Kôrantô 10:16). Akâo kơ Khua Yang brei grăp čô drei djă pioh kjăp klei bi mguôp hŏng Khua Yang leh anăn hdơ̆ng pô hŏng klei mñă bi hdơr kơ klei pap Ñu, kmhal kơ klei soh leh anăn hiu hưn klei khăp klei bi mtlaih kơ jih jang mnuih.

Si klei drei bi mguôp hŏng Khua Yang? Ya klei drei ngă čiăng bi êdah klei drei bi mguôp hŏng Khua Yang leh anăn hdơ̆ng pô?

Ơ Khua Yang, bi mni kơ Khua Yang khăp leh kơ kâo leh anăn tŭ klei djiê kyua kâo. Akâo kơ Khua Yang brei kâo djă pioh klei bi mguôp hŏng Khua Yang leh anăn hdơ̆ng pô hlăm Knăm Doh Jăk Ƀơ̆ng Mnăm Sĭt Suôr. Akâo Khua Yang brei kâo bi êdah klei kâo khăp kơ Khua Yang hŏng klei kmhal kơ klei soh leh anăn hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk kơ jih jang mnuih.

  Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Êsêkiêl 23:35-24:14

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCeev Kev Sib Txuas Nrog Vajtswv Thiab Lwm Tus – 1/2/2023
Bài tiếp theoGiữ Mối Tương Giao Với Chúa Và Với Nhau – 1/2/2023